Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Economia i Gestió a l'Empresa Agroalimentària

Codi de l'assignatura: 363567

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Fernando Belmonte Mallo

Departament: Departament d'Empresa

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

60

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

CE22 - Capacitat per valorar la importància de la gestió de la qualitat com a element clau de la competitivitat de l'empresa i saber aplicar les eines de la qualitat per a la planificació, el control i la millora contínua.

   -

CE21 - Coneixement de les bases de l'organització de les empreses agroalimentàries i de la gestió de tots els departaments implicats.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Tenir una visió introductòria de l’administració d’empreses i el seu procés administratiu.

— Familiaritzar-se amb els continguts clau de l’administració d’empreses, utilitzant el màxim rigor en el llenguatge i la terminologia professional.

— Conèixer i estudiar les funcions o activitats bàsiques de l’administració empresarial: planificació, organització, factor humà i control.

Referits a habilitats, destreses

— Valorar i seleccionar projectes de gestió, estructures organitzatives i pressupostos.

— Posar en pràctica la capacitat d’anàlisi, síntesi o diagnòstic per a la resolució de petits casos o problemes.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció general

*  1.1. Concepte i definició d’empresa
1.2. Emprenedoria

2. Àrea de gestió

*  2.1. Sistemes de planificació i control
2.2. El procés pressupostari
2.3. El pla de tresoreria

3. Àrea funcional de màrqueting

*  3.1. Conceptes bàsics del màrqueting
3.2. Les 4 P
3.3. Les 4 C

4. Àrea de producció

*  4.1. Llindar de rendibilitat o punt mort
4.2. Gestió dels inventaris

5. Àrea funcional: finances

*  5.1. Estructura econòmica i estructura financera
5.2. Les inversions a l’empresa
5.3. Models de selecció d’inversions
5.4. Finançament propi
5.5. Finançament aliè

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia de l’assignatura és una combinació entre la classe magistral presencial i diferents activitats (resolució de casos, problemes, etc.), ja siguin individuals o en petits grups, tant dintre de l’aula com fora. Durant les hores presencials l’estudiant treballa els continguts del pla docent que li garanteixen l’obtenció dels objectius establerts.

El Campus Virtual és l’eina de comunicació entre l’estudiant i el professorat i, a més, s’hi publica tota la informació relativa a l’assignatura (normes d’avaluació, dates de lliurament de les activitats, etc.). 

L’assistència a classe és important perquè la metodologia d’aprenentatge es basa en el treball individual o en equip i, sobretot, en la participació a l’aula. L’alumnat que es matricula a l’assignatura accepta de venir a classe amb els exercicis i les lectures preparades, els dies que correspongui d’acord amb el pla de treball.

La docència es portarà a terme, preferentment, de manera presencial. No obstant això, en funció de l’evolució de la situació sanitària, els òrgans competents acadèmicament i el professorat valoraran la necessitat d’incorporar (parcialment o totalment) les eines de docència no presencial posades a la disposició dels alumnes mitjançant el Campus virtual; que passaria a convertir-se en la principal eina docent. Una eventual situació de risc o vulnerabilitat del professorat podrà motivar, així mateix, que una o diverses parts d’aquesta assignatura s’imparteixin de manera virtual o amb presencialitat reduïda a l’aula.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada és una opció que implica el seguiment de la matèria i consisteix en el lliurament de diferents activitats al llarg del semestre, en què l’estudiant obté diverses puntuacions relacionades amb elements avaluables.

Per completar el procés d’avaluació continuada, l’estudiant ha d’examinar-se de tota l’assignatura en un examen final, la data del qual dictamina oportunament el Consell d’Estudis.

— Prova final (a l’aula): 20 %. Examen de caràcter pràctic i teòric. Cal un mínim de 3 sobre 10 en cadascuna de les parts per fer mitjana.
— Prova parcial no eliminatòria: 30 %.
— Casos pràctics presencials, de tipus test en remot o pràctiques (individuals o en grups de màxim tres persones, fora de l’aula): 50 %.
— Activitats de diferents tipus, com ara resolució d’exercicis, discussió, lliurament de treballs, presència a classe, participació, etc., que es fan a classe sense avís previ o que cal presentar. S’avalua la participació més que les qualificacions: 10 %.

El lliurament de la primera, o qualsevol, de les activitats proposades d’avaluació continuada implica que l’estudiant ha escollit aquesta opció d’avaluació, per la qual cosa l’examen final té, en qualsevol cas, un pes del 50 % de la nota final de l’assignatura.

L’examen final corresponent a l’opció d’avaluació continuada i d’avaluació única es fa el mateix dia i hora, però la ponderació és diferent.

 

Reavaluació

S’aplica la normativa de l’ensenyament del grau.

 

Avaluació única

La nota de l’assignatura és la qualificació obtinguda a l’examen final.

L’avaluació única consisteix en un examen final, que correspon al 100 % de la nota, i té dues parts amb una ponderació del 50 % cadascuna:

— Una de teòrica (preguntes obertes).
— Una de pràctica (formada per problemes numèrics o casos per solucionar).

Per poder fer la mitjana entre la part teòrica i la pràctica cal tenir un mínim de 3 punts sobre 10 en cadascuna de les parts.

 

Reavaluació

S’aplica la normativa de l’ensenyament del grau.