Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Pràctiques Externes

Codi de l'assignatura: 363568

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Rafael Llorach Asuncion

Departament: Departament de Nutrició, Ciències de l'Alimentació i Gastronomia

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

146,5

 

-  Seminari

Presencial i no presencial

 

4

 

-  Pràctiques externes

Presencial i no presencial

 

142,5

Treball tutelat/dirigit

3,5

 

 

Recomanacions

 

A més de complir els requisits de crèdits mínims superats indicats a la normativa, es recomana haver cursat l’assignatura o les assignatures relacionades amb l’àmbit de la plaça on es fan les pràctiques.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Adquirir una formació pràctica de qualitat abans d’acabar els estudis de grau, mitjançant l’aplicació i la complementació dels coneixements adquirits en un entorn empresarial, que permeti a l’estudiant afrontar la imminent inserció en el món laboral amb elevades possibilitats d’èxit.

 

— Completar la formació teòrica mitjançant la immersió en la realitat pràctica de les empreses i institucions públiques i privades de l’àmbit agroalimentari i de salut. L’estada en una empresa del sector alimentari suposa un primer contacte amb el món industrial que afavoreix l’adquisició de competències que el preparen per a l’exercici d’activitats professionals.

 

— Reflexionar, de manera activa i en un entorn professional real, sobre els diversos aspectes conceptuals estudiats, i saber-los aplicar a les tasques habituals que demanin les institucions públiques i privades.

 

— Aprendre a obtenir informació de diferents mitjans, a analitzar-la de manera crítica i aplicar-la al desenvolupament de les tasques habituals i a la solució dels problemes que es plantegin.

 

Referits a habilitats, destreses

— Desenvolupar la capacitat de comprendre i d’expressar-se oralment i per escrit de manera clara i concisa, elaborant arguments lògics amb domini del llenguatge especialitzat propi de l’àmbit agroalimentari.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Adaptar-se a la disciplina del món laboral en l’àmbit de l’empresa agroalimentària (jerarquia, horaris, responsabilitat, confidencialitat, etc.).

 

— En la mesura del possible, es tindrà en consideració la perspectiva de gènere

 

 

Blocs temàtics

 

1. Preparació

*  El coordinador o un membre de la comissió de l’assignatura Pràctiques Externes n’explica la dinàmica en una sessió informativa als alumnes: procés d’oferta, assignació, durada, avaluació i altres temes que afectin directament el desenvolupament de les pràctiques.

2. Desenvolupament

*  Desenvolupament d’acord amb el conveni de la Universitat de Barcelona i la normativa de pràctiques externes del grau de Ciència i Tecnologia dels Aliments.

3. Memòria

*  Redacció d’una memòria quan s’hagin finalitzat les pràctiques amb uns continguts segons el model existent, que s’ha d’entregar al coordinador de l’assignatura dins el termini fixat per la normativa de l’assignatura.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

 

— Pràctiques en empresa i institucions (presencials)

L’alumne fa les pràctiques en l’àmbit de l’empresa (gestió de qualitat, control de qualitat, seguretat alimentària, R+D, documentació tècnica, nutrició, producció, enginyeria de processos, entre d’altres) o institució en el marc d’un conveni amb la Universitat. Atesa la particularitat de l’assignatura, la metodologia és evidentment pràctica, basada en l’aprenentatge mitjançant l’activitat (learning by doing) sota la tutorització dels tutors intern i extern assignats.

 

— Memòria de les activitats dutes a terme en les pràctiques externes (activitat no presencial)

Redacció d’una memòria final de l’activitat desenvolupada segons el model, que s’ha de presentar un cop finalitzades les pràctiques.

 

— La informació en relació amb les característiques de la memòria de pràctiques (apartats, document a lliurar, etc.) estarà recollida en un document al Campus Virtual de l’assignatura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació està determinada per l’assoliment dels objectius de l’assignatura i atesa la seva particularitat la qualificació es fa a partir dels ítems avaluables següents:

— Informe d’avaluació que el tutor extern de la institució d’acollida elabora seguint el model (Campus Virtual), en el qual es reflecteixen els coneixements, les habilitats i destreses, i les actituds i els valors. Aquest informe està a disposició de l’alumne, llevat, si escau, d’aquelles parts que el tutor extern, amb raó justificada basada en la protecció d’interessos rellevants, demani que es mantingui reservada (30 %). Activitat no reavaluable.

— Informe d’autoavaluació de l’alumne seguint el model corresponent (Campus Virtual) (10 %). Activitat no reavaluable.

— Memòria de les activitats que ha fet l’alumne a l’empresa segons el model corresponent, elaborada per l’alumne (60 %). Activitat no reavaluable.

El lliurament de la memòria de les activitats, la valoració per part del tutor o tutora de l’empresa i l’informe d’autoavaluació són requisits OBLIGATORIS perquè es pugui avaluar l’estudiant.

 

En el cas que, per causes justificades principalment derivades de la situació especial provocada per la crisi sanitària, les pràctiques s’haguessin de fer en forma de teletreball (parcialment o totalment), la coordinació de l’assignatura proposarà els canvis pertinents perquè:

  • La valoració del tutor o tutora de l’empresa reflecteixi les modificacions que s’hagin produït en el projecte formatiu (dates, modalitat no presencial, reprogramació de tasques, etc.).
  • L’informe final de l’alumne incorpori una anàlisi prospectiva/reflexiva del treball que s’hauria d’haver fer i/o de l’adaptació al teletreball.
  • En aquesta situació especial es podran dur a terme ajustaments dels percentatges expressats anteriorment.


 

*Atesa la naturalesa d’aquesta assignatura, NO hi haurà reavaluació.