Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Anàlisi Instrumental

Codi de l'assignatura: 363570

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Francisco Javier Luque Garriga

Departament: Departament de Nutrició, Ciències de l'Alimentació i Gastronomia

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

58

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

26

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial i no presencial

 

20

 

(S’afavorirà la presencialitat sempre que sigui possible)

 

-  Seminari

Presencial i no presencial

 

12

Treball tutelat/dirigit

32

Aprenentatge autònom

60

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

CE5 - Capacitat de conèixer i seleccionar els procediments analítics (químics, físics, biològics i sensorials) adequats en funció dels objectius de l'estudi, de les característiques dels analits i del fonament de la tècnica

   -

CE1 - Capacitat per aplicar els coneixements de les ciències bàsiques en la ciència i tecnologia dels aliments.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Adquirir la capacitat d’avaluar la idoneïtat d’una tècnica instrumental per a l’anàlisi qualitativa i/o quantitativa d’una mostra a partir d’un coneixement dels fonaments i de les característiques de les diverses tècniques d’anàlisi instrumental.

 

Objectius específics:

— Conèixer els fonaments fisicoquímics de les tècniques instrumentals, en especial la relació entre el senyal instrumental i la propietat fisicoquímica de cada tècnica.

— Conèixer esquemàticament els components essencials d’un instrument d’anàlisi i la seva funcionalitat.

— Deduir la informació qualitativa i quantitativa proporcionada per cada tècnica instrumental.

— Identificar cada tècnica amb les seves aplicacions potencials.

 

Referits a habilitats, destreses

— Identificar la tècnica instrumental adient per a l’anàlisi qualitativa i/o quantitativa d’una mostra.

— Utilitzar els fonaments fisicoquímics per comprendre el funcionament de l’instrumental i la seva aplicació qualitativa i/o quantitativa.

— Identificar els components essencials de l’instrumental.

— Interpretar i aplicar correctament els resultats obtinguts.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Adquirir, al costat del coneixement de l’anàlisi instrumental, una actitud científica rigorosa i responsable en la utilització de les tècniques instrumentals, l’establiment de protocols de treball sistemàtics i acurats, i l’avaluació crítica de les dades.

— Ser capaç de treballar en equip i interaccionar amb altres professionals.

— En la mesura que sigui possible s’incorporarà la perspectiva de gènere en el temari de l’assignatura.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció a les tècniques instrumentals

1.1. Introducció

Tema 1. Procés analític i anàlisi instrumental. Classificació de les tècniques instrumentals. Components dels instruments

2. Tècniques espectroscòpiques

2.1. Fonaments d’espectroscòpia

Tema 2. La radiació electromagnètica i la matèria. La mecànica quàntica: dualitat ona-partícula. La llei fonamental de l’espectroscòpia. Instrumentació bàsica

2.2. Espectroscòpia atòmica

Tema 3. Nivells energètics dels àtoms. Espectroscòpia d’emissió atòmica. Espectroscòpia d’absorció atòmica

2.3. Espectroscòpia molecular vibrorotacional

Tema 4. Descomposició dels nivells energètics moleculars. Espectroscòpia d’infraroig. Aplicacions

2.4. Espectroscòpia molecular electrònica

Tema 5. Nivells energètics electrònics. Espectrofotometria UV-visible. Fluorimetria. Aplicacions

2.5. Espectroscòpia de ressonància magnètica nuclear

Tema 6. Ressonància magnètica nuclear de protons. Ressonància magnètica d’altres nuclis. Aplicacions

3. Tècniques electroquímiques

3.1. Potenciometria

Tema 8. Fonaments. Elèctrodes de referència. Elèctrodes indicadors: metàl·lics i selectius d’ions. Aplicacions

3.2. Mètodes electroquímics

Tema 7. Introducció als mètodes electroquímics. Cel·les galvàniques i electrolítiques. Potencial de cel·la. Classificació de les tècniques electroquímiques

4. Tècniques de separació

4.1. Tècniques cromatogràfiques

Tema 9. Generalitats de les tècniques de separació. Fonaments de les tècniques cromatogràfiques. Tipus i principals diferències

4.2. Cromatografia de gasos

Tema 10. 3 cromatografia de gasos. Instrumentació i aplicacions

4.3. Cromatografia de líquids

Tema 11. 4 cromatografia de líquids. Instrumentació i aplicacions

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El programa teòric es desenvolupa mitjançant classes expositives i fent servir mitjans audiovisuals. L’exposició dels temes ofereix una visió dels fonaments, de les característiques i les aplicacions de les tècniques instrumentals. Es facilita el material emprat a l’estudiant, tot i que es recomanen altres fonts per complementar la informació donada en les classes teòriques.

El programa pràctic es duu a terme al laboratori general a final de curs. Es pretenen aplicar els coneixements teòrics en l’anàlisi al laboratori, fomentant l’adquisició d’habilitats i actituds en diverses tècniques instrumentals.

Finalment, es promou el treball personalitzat de l’alumne tutoritzat pel professor, que consisteix en l’elaboració d’un treball proposat pel professor que reculli aspectes aplicats dels continguts de l’assignatura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Amb l’avaluació continuada es pretén avaluar tant l’adquisició de coneixements teòrics com el desenvolupament d’habilitats i actituds en el treball de laboratori. Per aquest motiu, l’avaluació continuada comprèn:

— Hi ha dues proves teòriques (cadascuna amb una durada estimada de 90 minuts).

La primera prova inclou la part del temari relativa a les tècniques espectroscòpiques (35 % de la nota final), i es durà a terme presencialment en dos dies, que es notificaran a principi de curs, i es distribuirà l’alumnat entre aquests dos dies.

La segona prova inclou les tècniques electroquímiques i de separació (30 % de la nota final). Pot incloure preguntes tipus test i qüestions i/o exercicis numèrics. Es durà a terme presencialment en el dia assignat pel Consell d’Estudis.

— Pràctiques (25 % de la nota final). S’avalua tant el desenvolupament de la pràctica com els exercicis plantejats i l’actitud al laboratori. Eventualment podrà complementar-se amb qüestionaris sobre treballs aplicats d’anàlisi instrumental.

— Treball presentat per l’estudiant a proposta del professor (10 % de la nota total). Es valoren tant els continguts com la presentació del treball atenent criteris de comunicació cientificotècnics.

Per superar l’assignatura s’han de complir les tres premisses següents:

— Haver fet les pràctiques de laboratori.

— Obtenir una puntuació mínima de 10 punts en cadascuna de les dues proves de continguts teòrics.

— Aconseguir un mínim global de 50 punts.

En cas que l’alumne no faci les pràctiques de laboratori i/o alguna de les dues proves teòriques, obté una qualificació final de no presentat.

 

Reavaluació

La reavaluació no pot emprar-se per incrementar la qualificació. Ni les pràctiques de laboratori ni el treball fet a proposta del professor són reavaluables.

Per poder presentar-se a la reavaluació és necessari haver dut a terme les pràctiques de laboratori i el treball proposat.

Per acord del Consell d’Estudis de Ciència i Tecnologia dels Aliments, només poden presentar-se a la reavaluació els alumnes suspesos que hagin obtingut una qualificació mínima de 3 sobre 10 en la nota global de l’assignatura. 

La reavaluació consisteix en una sola prova (durada estimada de 120 minuts) dels continguts teòrics de l’assignatura que inclou preguntes de tipus test (amb resposta de vertader o fals) i qüestions i/o exercicis numèrics.

Es considera superada la prova de reavaluació si s’aconsegueix un mínim de 50 punts.

 

Avaluació única

Consisteix en una prova de continguts teòrics (de 120 minuts de durada) que inclou preguntes de tipus test i qüestions i/o exercicis numèrics. La prova correspon al 75 % de la nota final i es fa el dia que els estudiants que s’han acollit a l’avaluació continuada facin la segona prova.

La resta de l’avaluació (25 %) correspon a les pràctiques de laboratori, a partir de les quals s’avalua tant el desenvolupament de la pràctica com els exercicis plantejats i l’actitud al laboratori. Eventualment podrà complementar-se amb qüestionaris sobre treballs aplicats d’anàlisi instrumental.

Per superar l’assignatura s’han de complir les tres premisses següents:

— Haver fet les pràctiques de laboratori.

— Obtenir una puntuació mínima de 25 punts en la prova de continguts teòrics.

— Aconseguir un mínim global de 50 punts.

En cas que l’alumne no faci les pràctiques de laboratori i/o la prova teòrica, obté una qualificació final de no presentat.

 

Reavaluació

La reavaluació no pot emprar-se per incrementar la qualificació. Ni les pràctiques de laboratori ni el treball fet a proposta del professor són reavaluables.

Per poder presentar-se a la reavaluació és necessari haver dut a terme les pràctiques de laboratori.

Per acord del Consell d’Estudis de Ciència i Tecnologia dels Aliments, només poden presentar-se a la reavaluació els alumnes suspesos que hagin obtingut una qualificació mínima de 3 sobre 10 en la nota global de l’assignatura. 

La reavaluació consisteix en una sola prova (de 120 minuts) dels continguts teòrics de l’assignatura que inclou preguntes de tipus test (amb resposta de vertader o fals) i qüestions i/o exercicis numèrics.

Es considera superada la prova de reavaluació si s’aconsegueix un mínim de 50 punts.