Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Comunicaciķ a la Xarxa

Codi de l'assignatura: 363625

Curs acadčmic: 2021-2022

Coordinaciķ: Javier Guallar Delgado

Departament: Departament de Biblioteconomia, Documentaciķ i Comunicaciķ Audiovisual

crčdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciķ

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoricoprāctica

Presencial

 

37.5

 

-  Prāctiques d'ordinadors

Presencial

 

12.5

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge autōnom

50

 

 

Recomanacions

 

Es recomana haver superat les assignatures Fonaments de la Comunicaciķ Mediatitzada, i Llenguatge i Tecnologia Multimčdia.

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

   -

Treball en equip (capacitat de colˇlaborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de colˇlaborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en catalā, castellā i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informaciķ).

   -

Capacitat d'utilitzar les tecnologies de la comunicaciķ i de la informaciķ necessāries per a l'exercici de la professiķ a fi d'aprendre, comunicar-se i compartir coneixement.

   -

Capacitat per analitzar els llenguatges i models audiovisuals, entendre'n els principis teōrics i saber-los aplicar.

   -

Capacitat per comprendre l'evoluciķ contínua de la comunicaciķ audiovisual i saber-se adaptar als seus canvis.

   -

Capacitat de comprendre i reflexionar sobre els fonaments bāsics de la comunicaciķ audiovisual.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Conèixer l’evolució de la comunicació digital.

 

Comprendre i saber analitzar la comunicació en entorns digitals i mitjans socials.

 

Conèixer les possibilitats comunicatives d’Internet i de les xarxes socials.

 

Comprendre les implicacions socials, polítiques i econòmiques de la comunicació digital.

 

Referits a habilitats, destreses

Saber publicar, distribuir i promocionar continguts a Internet de manera eficaç.

 

Entendre el funcionament dels llocs web i de les plataformes socials, i el comportament dels usuaris.

 

Saber gestionar adequadament la reputació digital.

 

Referits a actituds, valors i normes

Reflexionar sobre les implicacions sociopolítiques d’Internet i dels mitjans socials.

 

Desenvolupar una visió crítica sobre l’ús d’Internet i de les xarxes socials.

 

Comprendre els aspectes ètics i deontològics relacionats amb l’ús de plataformes web i de mitjans socials.

 

 

Blocs temātics

 

1. Comunicaciķ digital

1.1. Continguts digitals: formes de consum

1.2. Escriure per al web

1.3. Lloc web, microlloc i pàgina d’aterratge: característiques i trets diferencials

1.4. Connectar amb el públic destinatari

1.5. To de veu i personalitat de marca

1.6. Escriure per als cercadors: estudi de paraules clau

1.7. Escriure per a una audiència global: llenguatge internacional

1.8. Tècniques de persuasió: embut de conversió, captació de leads

2. Estratčgia de continguts

2.1. Planificaciķ del contingut

2.2. Màrqueting de continguts: tàctiques i eines de suport

2.3. Cura de continguts

2.3.1. Disseny
2.3.2. Cerca
2.3.3. Selecció
2.3.4. Caracterització
2.3.5. Difusió
2.3.6. Anàlisi

2.4. Analítica web i social: monitoratge de l’activitat, eines d’anàlisi i indicadors clau de rendiment

2.5. Propietat intelˇlectual a Internet: conceptes i novetats, LPI 2019 i Directiva europea 2019/790

2.6. Recopilaciķ i tractament de dades personals: RGPD, LOPD, LSSI

3. Comunicaciķ de marca i gestiķ de comunitats

3.1. Comunicació de marca

3.2. Creaciķ i gestiķ d’una comunitat

3.3. Reputaciķ digital

3.4. Estratčgies per generar interčs i implicaciķ

3.5. Màrqueting d’influència i prescriptors de marca

3.6. Funware i estratčgies de ludificaciķ

3.7. Gestiķ de crisis de reputaciķ

4. Ús estratčgic de les eines de comunicaciķ en línia

4.1. L’ecosistema dels mitjans socials i de les eines de col·laboració en línia

4.2. Xarxes socials horitzontals i verticals

4.3. Blogs

4.4. Convergència dels àmbits social, local i mòbil: la recomanació social

4.5. Correu electrònic

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Les sessions presencials serveixen per establir el marc teòric dels temes de l’assignatura. Les activitats inclouen lectures comentades, anàlisis de casos, debats i sessions de treball de camp amb l’objectiu de posar en pràctica alguns dels conceptes plantejats en les sessions teòriques. Com a eix central es treballen les estratègies de comunicació que permeten promocionar i visibilitzar els productes audiovisuals. D’altra banda, les sessions pràctiques d’ordinador serveixen per planificar, dissenyar, crear i analitzar la publicació de continguts en mitjans socials.

Atesa la naturalesa de l’assignatura, el treball individual i grupal té un pes important. Les pràctiques dirigides són un dels elements essencials de l’assignatura i consisteixen en l’ús avançat de les plataformes socials i les eines analitzades. 

Aquesta metodologia pot patir modificacions en funció de l’evolució de la situació d’excepcionalitat provocada per la COVID-19.

 

 

Avaluaciķ acreditativa dels aprenentatges

 

Aquesta secció pot patir modificacions en funció de l’evolució de la situació d’excepcionalitat provocada per la COVID-19.

L’avaluació consisteix en el lliurament de les activitats següents:

  • Planificació i elaboració d’una maqueta de web amb una proposta de continguts (50 %).
  • Treball de publicació de continguts en mitjans socials que inclogui un pla de continguts, cura i creació, vinculat a un seguit d’activitats vinculades al procés de cerca, selecció, caracterització i difusió de continguts (40 %).
  • Resolució de diversos exercicis d’anàlisi de la comunicació digital (10 %).


Per superar l’assignatura cal haver aprovat tots els elements de l’avaluació.

 

Reavaluació

Es poden reavaluar les activitats suspeses amb una qualificació mínima de 4 punts (sobre 10). En aquest cas, es demana a cada estudiant una activitat específica que demostri que ha assolit les competències de l’avaluació ordinària.

 

Avaluaciķ única

La sol·licitud per acollir-se a l’avaluació única s’ha de lliurar a la secretaria del centre, si escau, durant els vint primers dies naturals a comptar de l’inici del semestre o de la data en què s’hagi fet efectiva la matrícula o ampliació, si és posterior a l’inici del semestre.

L’avaluació única la formen els mateixos elements de l’avaluació continuada:

  • Planificació i elaboració d’una maqueta de web amb una proposta de continguts (50 %).
  • Treball de publicació de continguts en mitjans socials que inclogui un pla de continguts, cura i creació, vinculat a un seguit d’activitats vinculades al procés de cerca, selecció, caracterització i difusió de continguts (40 %).
  • Resolució de diversos exercicis d’anàlisi de la comunicació digital (10 %).


Per superar l’assignatura cal haver aprovat tots els elements de l’avaluació.

 

Reavaluació

Es poden reavaluar les activitats suspeses amb una qualificació mínima de 4 punts (sobre 10). En aquest cas, es demana a cada estudiant una activitat específica que demostri que ha assolit les competències de l’avaluació ordinària.

 

 

Fonts d'informaciķ bāsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Beltrán, Gersón. Geolocalización on line: la importancia del dónde. Barcelona: UOC, 2016, 129 p. ISBN 978-84-9116-159-2.

Catāleg UB  Enllaç

Boronat, David; Pallarés, Ester. Vender más en internet: la persuabilidad o el arte de convertir usuarios en clientes. 2ª ed. Barcelona: Gestión 2000, 2012.

Boté, Juan José. Vídeo para redes sociales: guía de iniciación en la publicación y difusión. Barcelona: UOC, 2019

catāleg UB  Enllaç

Guallar, Javier; Leiva, Javier. El content curator: guía básica para el nuevo profesional de internet. Barcelona: UOC, 2013. 164 p. ISBN 978-84-9064-018-0. 

Catāleg UB  Enllaç

Kerpen, Dave. Me gusta: conseguir el éxito en las redes sociales. Madrid: Anaya, 2012. 271 p. ISBN 978-84-415-3158-1.

Catāleg UB   Enllaç

Lievrouw, Leah A.; Livingstone, Sonia (ed.). Handbook of new media: social shaping and consequences of ICTs. London: Sage, 2006. xix, 475 p. ISBN 978-1-4129-1873-2.

Catāleg UB  Enllaç

Mansell, Robin (ed.). La revolución de la comunicación: modelos de interacción social y técnica. Madrid: Alianza, cop. 2003. 311 p. (La sociedad red (Alianza)). ISBN 84-206-7685-3.

Catāleg UB  Enllaç

Moreno, Manuel. El gran libro del community manager: técnicas y herramientas para sacarle partido a las redes sociales y triunfar en social media. Barcelona: Gestión 2000, 2014. 260 p. ISBN 978-84-9875-341-7.

Catāleg UB  Enllaç

Papacharissi, Zizi (ed.). A Networked self: identity, community and culture on social network sites. New York [etc.]: Routledge, 2011. vii, 328 p. ISBN 0-415-80181-2.

Catāleg UB  Enllaç

Rainie, Lee; Wellman, Barry. Networked: the new social operating system. Cambridge, Mass.: MIT Press, cop. 2012. xiii, 358 p. ISBN 0-262-01719-9.

Catāleg UB  Enllaç

Ramírez Gelbes, Silvia. El discurso híbrido: formas de escribir en la web. Buenos Aires: Ampersand, 2018. ISBN 978-987-4161-15-4.

Redish, Janice. Letting go of the words: writing web content that works. Amsterdam [etc.]: Elsevier; Morgan Kauffmann, 2012. 365 p. ISBN 978-0-12-385930-3.

Ediciķ de 2007  Enllaç

Rheingold, Howard. Net smart: how to thrive online. Cambridge, MA: MIT Press, 2012. ISBN 0-262-01745-8.

Catāleg UB  Enllaç

Sanagustín, Eva. Marketing de contenidos. Madrid: Anaya Multimedia, 2013

catāleg UB  Enllaç

Sanagustín, Eva. Plan de contenidos para medios sociales. Barcelona: UOC, 2017.

catāleg UB  Enllaç

Soto Ivars, Juan. Arden las redes: la poscensura y el nuevo mundo virtual. Barcelona: Debate, 2017.

Article

Franganillo, Jorge. «El funware en los sitios de recomendación social: características, claves e inconvenientes». Anuario ThinkEPI, vol. 12, 2018, p. 242-250.

Article en línia  Enllaç