Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Projecte Final (TFG)

Codi de l'assignatura: 363629

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Lydia Sanchez Gomez

Departament: Departament de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

8

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

4

 

-  Seminari

Presencial

 

4

Treball tutelat/dirigit

42

Aprenentatge autònom

100

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Capacitat d'utilitzar les tecnologies de la comunicació i de la informació necessàries per a l'exercici de la professió a fi d'aprendre, comunicar-se i compartir coneixement.

   -

Capacitat per analitzar i interpretar el discurs audiovisual i la seva intenció comunicativa.

   -

Capacitat per comprendre la funció dels dispositius audiovisuals i multimèdia i saber-los usar.

   -

Capacitat per identificar, analitzar i aplicar els mecanismes narratius de les produccions audiovisuals.

   -

Capacitat per dur a terme produccions audiovisuals i multimèdia.

   -

Capacitat per planificar i gestionar recursos tècnics, econòmics i humans en relació amb projectes audiovisuals i multimèdia.

   -

Capacitat per desenvolupar la curiositat i la creativitat per aplicar-les en l'anàlisi i la creació de productes audiovisuals.

   -

Capacitat per produir textos científics i acadèmics propis de la comunicació audiovisual.

   -

Capacitat per aplicar els mètodes d'investigació a diferents àmbits de la comunicació audiovisual.

   -

Capacitat per analitzar els llenguatges i models audiovisuals, entendre'n els principis teòrics i saber-los aplicar.

   -

Capacitat de tenir una visió global del mercat audiovisual i proposar estratègies de difusió d'obres audiovisuals.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Dissenyar i fer un treball de teoria, història o anàlisi dels mitjans audiovisuals o multimèdia, un projecte de producció audiovisual o multimèdia, o un projecte de guió.

— Analitzar i interpretar els mitjans i l’obra audiovisual en els entorns social, cultural, històric, estètic, etc.

— Elaborar una revisió bibliogràfica i de fonts sobre un tema relacionat amb la comunicació audiovisual.

— Elaborar un discurs que comuniqui adequadament els resultats del treball en la llengua pròpia o en anglès.

 

Referits a habilitats, destreses

— Defensar públicament els resultats del treball davant d’un tribunal d’avaluació.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Treball final de grau

*  Treball individual o en grup, segons el tipus de projecte, en el marc d’un dels àmbits següents:

— Guió
— Realització i producció audiovisual
— Gestió d’empresa audiovisual
— Comunicació interactiva
— Teoria, història, anàlisi i recerca audiovisual

En el marc de l’àmbit de treball triat, els alumnes han d’escollir una tipologia concreta de projecte.

1.1. Guió
     1.1.1. Migmetratge
     1.1.2. Llargmetratge
     1.1.3. Minisèrie
     1.1.4. Websèrie

1.2. Realització i producció audiovisual
     1.2.1. Curtmetratge o llargmetratge d’animació (stop-motion, dibuix animat) 
     1.2.2. Curtmetratge de ficció (exclosa l’animació), amb rodatge
     1.2.3. Curtmetratge de ficció (exclosa l’animació), sense rodatge 
     1.2.4. Llargmetratge documental, reportatge
     1.2.5. Episodi pilot de videorevista o concurs televisiu
     1.2.7. Espot, videoclip, videoart, gràfic animat, paral·laxi (relat de marca), títols de crèdit (de començament de llargmetratge)

1.3. Gestió d’una empresa audiovisual
     1.3.1. Investigació sobre com s’obre una petita empresa audiovisual
     1.3.2. Preparació del pla de negoci de l’empresa

1.4. Comunicació interactiva
     1.4.1. Pàgina web
     1.4.2. Aplicació mòbil, aplicació web
     1.4.3. Joc
     1.4.4. Altres: projecte de comunicació en línia

1.5. Teoria, història, anàlisi i recerca audiovisual
     1.5.1. Reflexió teòrica sobre algun tema relacionat amb l’audiovisual
     1.5.2. Treball d’anàlisi per mitjà de l’aplicació d’una metodologia de recerca
     1.5.3. Treball sobre un aspecte històric de l’audiovisual

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Els TFG tenen una primera fase d’elaboració d’un avantprojecte que inclou els elements bàsics de planificació segons la modalitat escollida. Cal incloure en el pla de distribució els possibles festivals, concursos o pitchings on poden presentar els treballs. L’objectiu és fomentar la sortida professional dels TFG dins de l’àmbit audiovisual.

Els treballs inclouen l’elaboració d’un dossier, una memòria individual, un resum executiu en anglès i, en alguns casos, una peça audiovisual o interactiva, que implica la gravació d’imatges dins o fora de les instal·lacions del centre sense la presència de professors.

En el cas dels treballs col·lectius, cada membre del grup assumeix un paper determinat (productor, director, guionista). Els dossiers es fan en grup i han de recollir l’aportació de cada membre segons el seu paper. Pel que fa a les memòries individuals, han de recollir una reflexió acadèmica sobre el procés creatiu.

En el segon semestre del tercer curs del grau es fa una sessió informativa per explicar el funcionament, el calendari, els requisits i el tipus de projectes que es poden fer.

Es recomana als alumnes que aprofitin les assignatures que cursen per preparar els avantprojectes, que s’han de presentar a principi de quart i que han d’aprovar els tutors.

Els tutors, juntament amb la coordinadora de l’assignatura, poden prioritzar projectes concrets que considerin d’especial interès per als estudiants.

Es programen seminaris de suport i d’exposició del progrés dels treballs. A més és obligatori fer quatre tutories individuals de seguiment amb el tutor assignat.

Els treballs finals s’han de defensar oralment davant d’un tribunal.

El TFG de la doble titulació d’INFOCOM consisteix en un projecte on conflueixin les dues disciplines i que permeti assolir les competències assignades als TFG dels dos graus. Els alumnes tenen tutors de les dues àrees, i han de presentar un document que inclogui les parts requerides pel projecte, que han d’acordar prèviament els tutors en una primera tutoria conjunta. Amb relació a la defensa oral, els alumnes d’INFOCOM han de presentar el treball davant un tribunal mixt compost per professorat de Comunicació Audiovisual i d’Informació i Documentació i, en el cas d’aquesta darrera titulació, han de demostrar la seva competència lingüística en llengua anglesa.

Aquesta metodologia pot patir modificacions en funció de l’evolució de la situació d’excepcionalitat provocada per la COVID-19.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

La nota final de l’assignatura es divideix en diferents apartats.

1. El projecte, que representa el 60 % de la nota final global, i s’ha de dedicar a un tema d’un dels àmbits de treball plantejats. 

— Guió (80 % dossier i 20 % memòria).
— Realització i producció audiovisual (la nota del dossier, la memòria i la peça audiovisual varien segons el tipus de projecte i el paper desenvolupat pels diferents membres de l’equip).
— Gestió d’empresa audiovisual (80 % dossier i 20 % memòria).
— Comunicació interactiva (55 % dossier, 15 % memòria i 30 % versió de demostració o prototip).
— Teoria, història, anàlisi i recerca audiovisual (100 %).

2. L’informe de seguiment de les tutories, que representa el 15 % de la nota final global.

3. El resum executiu en anglès, que s’avalua com un apartat de la memòria.

4. La defensa pública davant d’un tribunal, que representa el 25 % de la nota final global. 

S’exigeix un bon nivell de correcció lingüística en els textos presentats i en l’acte de defensa.

Per superar l’assignatura, cadascuna de les parts avaluables (dossier, memòria, peça audiovisual, defensa oral, etc.) ha de tenir una qualificació mínima de 5 punts.

El valor dels diferents elements d’avaluació del TFG d’INFOCOM segueix les pautes del TFG de Comunicació Audiovisual. Així:

— Projecte (60 %).

— Defensa oral (25 %).

— Informe del tutor (15 %).

La reavaluació segueix les pautes del TFG de Comunicació Audiovisual.

 

Reavaluació  

Els dossiers, memòries, produccions audiovisuals i defenses orals qualificats amb una nota inferior a 5 i superior a 4 es poden presentar de nou en la data fixada per a la reavaluació.

 

Avaluació única

Les característiques de l’assignatura fan que només sigui possible l’avaluació continuada.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Babbie, Earl R. The practice of social research. 12th ed. Belmont: Wadsworth Cengage, 2010. 530 p. ISBN 978-0-495-59841-1.

Catàleg UB  Enllaç

Neuman, William Lawrence. Social research methods: qualitative and quantitative approaches. 7th ed. Boston: Allyn & Bacon, 2011. viii, 631 p. ISBN 978-0-205-61596-4.

Catàleg UB  Enllaç

Pérez  Navarro, Antoni (coord.). Treball final de carrera. Barcelona: UOC, 2008. 148 p. ISBN 978-84-6914-809-9.

Catàleg UB  Enllaç

Sierra Sánchez, Javier; Liberal Ormaechea, Sheila. Com afrontar un projecte fi de grau en comunicació. Barcelona: Universitat Abat Oliba CEU, cop. 2010. 36 p. ISBN 978-84-92989-27-0.  

Catàleg UB  Enllaç

Walker, Melissa. Cómo escribir trabajos de investigación. Barcelona: Gedisa, 2000. 473 p. ISBN 978-84-7432-724-3.

Catàleg UB  Enllaç