Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Estadística I

Codi de l'assignatura: 363647

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Francisco Javier Sierra Martinez

Departament: Departament d'Econometria, Estadística i Economia Aplicada

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

(Excepte el grup GIE.)

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

45

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial i no presencial

 

15

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

Atès el contingut de la matèria es recomana que l’estudiant hagi superat prèviament les assignatures Matemàtiques I i Matemàtiques II de primer curs.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Capacitat d'usar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'acompliment professional.

   -

Capacitat d'aplicar els mètodes i instruments quantitatius bàsics per obtenir i analitzar la informació de l'empresa i del seu entorn socioeconòmic d'acord amb les característiques de la informació disponible.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Interpretar els resultats de l’anàlisi descriptiva tenint en compte les seves limitacions.

 

Identificar les tècniques de l’estadística que permeten resumir la informació procedent de les dades empíriques i faciliten el procés de presa de decisions en l’àmbit empresarial.

 

Incorporar els conceptes de probabilitat i models estocàstics per resoldre problemes d’especificació del model més adequat per descriure una població estadística, prenent com a base la informació mostral prèviament elaborada.

 

Introduir-se en el coneixement de les tècniques estadístiques que permeten afrontar problemes de presa de decisions dintre d’un entorn professional.

 

Conèixer quin tipus d’informació és susceptible de ser analitzada a partir de les tècniques d’anàlisi estadística.

 

Referits a habilitats, destreses

Gestionar eficaçment la informació proporcionada per les dades mitjançant l’ordenació en taules de freqüències, triar la representació gràfica més adequada i interpretar-la, i resumir les dades obtenint els estadístics descriptius rellevants.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Concepte i contingut de l’estadística

1.1. Estadística descriptiva i inferència estadística

1.2. Població i mostra

1.3. Classificació de les dades

1.4. Introducció a R-Commander

2. Distribucions de freqüències i representacions gràfiques

2.1. Distribucions de freqüències

2.2. Representacions gràfiques

3. Mesures de síntesi

3.1. Mesures de posició

3.2. Mesures de dispersió

3.3. Mesures de forma

4. Distribucions de freqüències bidimensionals

4.1. Distribucions conjuntes. Independència estadística

4.2. Mesures d’associació. Covariància i correlació

4.3. Regressió lineal

5. Teoria de la probabilitat

5.1. Introducció a la probabilitat: experiment aleatori. Axiomàtica i propietats

5.2. Probabilitat condicionada

5.3. Teorema de la intersecció. Independència estadística

5.4. Teorema de la probabilitat total i teorema de Bayes

6. Variable aleatòria

6.1. Concepte de variable aleatòria: variables aleatòries discretes i contínues

6.2. Distribució de probabilitat: funció de quantia i densitat

6.3. Funció distribució

6.4. Característiques d’una variable aleatòria: esperança matemàtica i variància

7. Distribucions de probabilitat unidimensionals

7.1. Distribucions de probabilitat discretes

7.2. Distribucions de probabilitat contínues

7.3. Convergència: teorema central del límit

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia es basa a potenciar el treball presencial i no presencial de l’estudiant mitjançant diferents tipus d’activitats:

1. Classes teòriques presencials, en què s’exposen els principals conceptes de l’assignatura i es proposen alguns exemples pràctics que permetin relacionar i assimilar el nou coneixement adquirit.

2. Classes pràctiques presencials de problemes, en què l’alumnat treballa sobre els conceptes introduïts fins al moment. Amb aquest objectiu, es proposen exercicis i proves per lliurar i se’ls faciliten bases de dades procedents de l’entorn social, econòmic i empresarial. El treball amb les bases de dades es fa mitjançant el programa R-Commander. L’objectiu de les sessions pràctiques és capacitar l’estudiant per gestionar les dades, resumir-les i interpretar-les. Aquesta és una sessió de treball dirigit pel professorat en què es lliura una part important de les activitats presencials necessàries per a l’avaluació continuada.

A més a més, es proposen exercicis i pràctiques que l’estudiant ha de fer individualment fora de les hores de classe (no presencial) i que formen part de l’avaluació continuada. En aquest sentit, en el Campus Virtual hi ha disponible el material didàctic complementari següent:

  • Qüestionaris en línia amb autocorrecció per temes.
  • Aplicacions pràctiques proposades.
  • Supòsits pràctics resolts i comentats.
  • Resums dels conceptes i qüestions més rellevants de cada tema.


El grup GIE té una metodologia especial. Es tracta d’un grup d’alumnes que han cursat prèviament l’assignatura. La docència s’imparteix en una sessió setmanal de dues hores, en què es fomenten les activitats de treball autònom amb una utilització intensiva del Campus Virtual.

Nota: Aquesta metodologia està subjecta als possibles canvis derivats de l’evolució de la COVID-19.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’estudiant pot triar entre dues formes d’avaluació, continuada i única. I per demostrar la suficiència dels coneixements adquirits ha d’obtenir una qualificació, com a mínim, d’aprovat.

L’avaluació continuada consisteix en:

— Activitats pràctiques proposades pel professorat, que es reparteixen entre proves (dues proves, una a meitat del semestre i una altra al final) i activitats no presencials proposades en el Campus Virtual (un qüestionari en línia) i activitats amb R-Commander. La valoració conjunta d’aquesta part suposa un 40 % de la qualificació final. Les ponderacions d’aquestes activitats són: 65 % (proves), 25 % (qüestionaris en línia) i 10 % (activitats amb R-Commander).

— Un examen final fixat pel Consell d’Estudis durant el calendari acadèmic, que representa el 60 % de la qualificació final. L’examen és una prova amb preguntes d’opció múltiple, tant teòriques com pràctiques.

Per poder computar les dues parts de l’avaluació continuada, l’estudiant ha de fer un mínim del 80 % de les activitats presencials i no presencials, haver fet les dues proves i tenir, com a mínim, un 3,5 a l’examen final; en cas contrari, passa automàticament a l’avaluació única.

Els estudiants del grup GIE poden optar a l’avaluació continuada amb els criteris especificats anteriorment.

Reavaluació

L’alumnat té dret a fer una reavaluació dels seus coneixements. Es tracta d’una prova conjunta per a tots els estudiants que no hagin aprovat l’assignatura, tant si han fet avaluació continuada com avaluació única. La prova consisteix en un examen amb preguntes d’opció múltiple, tant teòriques com pràctiques, que es duu a terme en la data que fixa el Consell d’Estudis.

No es fan exàmens fora de les convocatòries oficials.

 

Avaluació única

L’alumnat que no fa l’avaluació continuada s’avalua amb un únic examen final, que suposa el 100 % de la qualificació, durant el període d’exàmens fixat pel Consell d’Estudis. Aquesta prova consisteix en preguntes de resposta múltiple, de contingut tant teòric com pràctic, i engloba la totalitat del temari de l’assignatura.

Els estudiants del grup GIE poden optar a l’avaluació única amb els criteris especificats anteriorment.

Reavaluació

L’alumnat pot fer una reavaluació dels seus coneixements. Es tracta d’una prova conjunta per a tots els estudiants que no hagin aprovat l’assignatura, tant si han fet avaluació continuada com avaluació única. La prova consisteix en un examen amb preguntes d’opció múltiple, tant teòriques com pràctiques, que es duu a terme en la data que fixa el Consell d’Estudis.

No es fan exàmens fora de les convocatòries oficials.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

ALEA RIERA, Victoria. Estadística I: cuestiones tipo test con R-Commander. Barcelona: Edicions UB, 2011

Catàleg UB  Enllaç

ALEA RIERA, Victoria  et al . Guía para el análisis estadístico con R-Commander. Barcelona: Textos Docents 391 Edicions UB, 2014

Catàleg UB  Enllaç

ALEA RIERA, Victoria  Estadística para las ciencias sociales: cuestiones tipo test. Madrid: AC, Alfa Centauro, 2002

Catàleg UB  Enllaç

LIND, Douglas A. Estadística aplicada a los negocios y a la economía. 16ª ed. México: McGraw-Hill, 2015

Catàleg UB  Enllaç

MARTIN GUZMÁN, Pilar. Manual de estadística descriptiva. Cizur Menor: Aranzadi, 2006

Catàleg UB  Enllaç

MARTÍN-PLIEGO LÓPEZ, Fco.Javier. Introducción a la estadística económica y empresarial: teoría y práctica. 3a ed. Madrid: AC, Alfa Centauro, 2011

Catàleg UB  Enllaç

MONTIEL TORRES, Ana María. Elementos básicos de estadística económica y empresarial. Madrid: Prentice-Hall Int., 2002

Catàleg UB  Enllaç

NEWBOLD, Paul. Estadística para los negocios y la economía. Madrid: Prentice-Hall, 1998

Catàleg UB  Enllaç

PEÑA, Daniel; ROMO, Juan. Introducción a la estadística para las ciencias sociales. Madrid: McGraw-Hill Int., 2003

Catàleg UB  Enllaç

PÉREZ LÓPEZ, César. Estadística aplicada a través de Excel. Madrid: Prentice Hall, 2011

Catàleg UB  Enllaç

Pàgina web

Instituto Nacional de Estadística [en línia] Madrid [Consulta: 2 de juny de 2017]. Disponible a: http://www.ine.es

Pàgina web  Enllaç

Institut d’Estadística de Catalunya.Idescat.[en línia] Barcelona [Consulta: 2 de juny de 2017]. Disponible a: http://www.idescat.cat

Pàgina web  Enllaç

Banco de España [en línia] Madrid [Consulta: 2 de juny de 2017]. Disponible a: http://www.bde.es

Pàgina web  Enllaç

ALEA, V., VILADOMIU, N.[en línea] Barcelona [Consulta: 2 de juny de 2017]. Disponible a: http://www.ub.edu/dpees/

Pàgina web  Enllaç

Text electrònic

ALEA, V., GUILLÉN, M., MUÑOZ, MC., TORRELLES; E., VILADOMIU, N.  CD- Estadística descriptiva básica. Edicions Universitat de Barcelona. 2001

Catàleg UB  Enllaç