Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Estadística II

Codi de l'assignatura: 363648

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Susana Marin Feria

Departament: Departament d'Econometria, Estadística i Economia Aplicada

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

(Excepte el grup GIE.)

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

45

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial i no presencial

 

15

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

Es recomana que l’estudiant hagi superat prèviament les assignatures Matemàtiques I, Matemàtiques II i Estadística I.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'usar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'acompliment professional.

   -

Capacitat d'aplicar els mètodes i instruments quantitatius bàsics per obtenir i analitzar la informació de l'empresa i del seu entorn socioeconòmic d'acord amb les característiques de la informació disponible.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Aquesta assignatura pretén introduir l’estudiant en el coneixement de les tècniques estadístiques d’inferència, amb la finalitat que, en el seu futur professional, l’ajudin en el procés de presa de decisions dintre d’un entorn empresarial. Els objectius que els estudiants han d’assolir al final del procés formatiu són els següents:

— Valorar la importància d’establir una mostra representativa de la població que es vol analitzar.

— Aproximar els valors dels paràmetres desconeguts mitjançant un procés d’estimació que pot ser puntual o per intervals.

— Saber quines propietats verifiquen els estimadors seleccionats i quin és el mecanisme d’aplicació dels diferents mètodes d’estimació.

— Conèixer la metodologia de les proves d’hipòtesi, on la finalitat és verificar la coherència d’una afirmació prèvia respecte al comportament de la població amb la informació mostral disponible.

 

Referits a habilitats, destreses

— Saber fer servir, davant d’una situació teòrica/real, les eines de la inferència estadística per fonamentar una presa de decisions posterior.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Elements de la teoria del mostreig

1.1. Introducció: descriptiva-inferència

1.2. Conceptes bàsics: mostra aleatòria i estadístic

1.3. Distribucions d’alguns estadístics en el mostreig

2. Estimació puntual

2.1. Introducció al procés d’estimació

2.2. Propietats dels estimadors puntuals

2.3. Mètodes d’estimació puntual

3. Estimació per interval

3.1. Definició d’interval de confiança

3.2. Interval de confiança per a la mitjana i la diferència de mitjanes

3.3. Interval de confiança per a la proporció i la diferència de proporcions

3.4. Interval de confiança per a la variància

3.5. Elecció de la mida de la mostra

4. Contrastos d’hipòtesis estadístiques

4.1. Conceptes bàsics. Regions crítiques

4.2. Tipus d’error. Potència d’un contrast

4.3. Test per a la mitjana i igualtat de mitjanes

4.4. Test per a la variància i igualtat de variàncies

4.5. Test per a la proporció i igualtat de proporcions

4.6. Test ANOVA

5. Contrastos de khi al quadrat

5.1. Prova de bondat d’ajust

5.2. Prova d’independència

5.3. Prova de normalitat

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La modalitat docent d’aquesta assignatura de 6 crèdits ECTS es caracteritza per una metodologia en què es potencia el treball presencial de l’estudiant, mitjançant diverses vies:

  • Tres hores setmanals caracteritzades pel treball presencial a l’aula, amb una activitat marcadament teòrica.
  • La sessió setmanal d’una hora de pràctiques de problemes que imparteix el mateix professor.
  • A començament de curs, el professorat informa el seu grup de quines són les activitats de l’avaluació continuada i quina és la ponderació.
  • En el Campus Virtual, un espai per a cada grup, es publica tota la informació del curs i és on es treballen també les activitats no presencials, però dirigides per l’equip docent de l’assignatura.


Pel que fa al grup GIE, cal recordar que té una metodologia especial, perquè són alumnes que ja han cursat aquesta matèria. La docència s’imparteix dues hores a la setmana en horari de migdia, i amb una utilització intensiva del Campus Virtual.

La metodologia especificada en aquest pla docent pot modificar-se en funció de com evolucioni l’actual situació sanitària. Si d’aquesta situació se’n deriven canvis que afectin la docència, se n’informarà degudament els estudiants a través del Campus Virtual.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

El procediment d’avaluació continuada consisteix en la suma de dos components:

— El lliurament de les activitats d’avaluació continuada (AC) establertes pel professor del grup durant el curs. La valoració conjunta suposa un 40 % de la qualificació total.  A l’inici de curs, s’informa de les dates exactes fixades per a la realització de les diferents proves a través del Campus Virtual.

— Un examen final (EF), prova de síntesi, durant el període d’exàmens fixat pel Consell d’Estudis, que representa el 60 % de la qualificació final. És una prova comuna a tots els grups, en què l’estudiant demostra els seus coneixements i el domini de la totalitat de la matèria treballada durant el semestre, amb preguntes d’opció múltiple, tant teòriques com pràctiques.

El grup GIE i el grup d’anglès tenen unes activitats d’avaluació continuada diferents, que el professor explica a l’inici de curs.

Per a l’avaluació continuada és necessari:
 
— Fer la totalitat de les activitats d’avaluació continuada.

— Aconseguir a lexamen final un mínim de 3,5 punts, en una escala de 10.

Reavaluació

Prova conjunta per als alumnes d’avaluació continuada i d’avaluació única que no han aprovat l’assignatura.

La data de reavaluació es fixa en el calendari acadèmic de la Facultat. Consisteix en un únic examen final amb qüestions d’opció múltiple (teòriques i pràctiques), que engloba la totalitat del temari. Es considera aprovada l’assignatura si s’obté una qualificació no inferior a 5 punts en una escala de 10.

 

Avaluació única

No es demana renúncia expressa. El criteri és que si no es fa l’última prova de l’avaluació continuada, es passa automàticament a l’avaluació única.

El procediment d’avaluació per a l’alumnat que no selecciona l’avaluació continuada, consisteix en un únic examen final, durant el període d’exàmens fixat pel Consell d’Estudis, amb qüestions d’opció múltiple (teòriques i pràctiques), que engloba la totalitat del temari. Es considera aprovada l’assignatura si s’obté una qualificació no inferior a 5 punts, en una escala de 10.

Reavaluació

Prova conjunta per als alumnes d’avaluació continuada i d’avaluació única que no han aprovat l’assignatura.

La data de reavaluació es fixa en el calendari acadèmic de la Facultat. Consisteix en un únic examen final amb qüestions d’opció múltiple (teòriques i pràctiques), que engloba la totalitat del temari. Es considera aprovada l’assignatura si s’obté una qualificació no inferior a 5 punts, en una escala de 10.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

ANDERSON, D.; SWEENEY, D. i WILLIAMS, T. Estadística para Administración y Economía(Vol 1) 7ª Ed.Ediciones Paraninfo.México,2001

Catàleg UB  Enllaç

CÁNAVOS, George C.  Probabilidad y estadística: aplicaciones y métodos.  México: McGraw-Hill, 2003

Catàleg UB  Enllaç

CASAS SÁNCHEZ, José M.  Inferencia Estadística para Economía.  Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces, 2018

  Adquirint-se

CASAS SÁNCHEZ, José M.  Estadística para las ciencias sociales.  Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces, 2010

Catàleg UB  Enllaç

CASAS SÁNCHEZ, José M. i al. Ejercicios de Inferencia Estadística y Muestreo. Ed. Pirámide, 2006

Catàleg UB  Enllaç

LEVIN, Richard I.;  RUBIN, David S. Estadística para Administración y Economía. 7a. Edición. Editorial Pearson. Prentice-Hall. 2004

Catàleg UB  Enllaç
Versió en línia (2010)  Enllaç

LIND,  M. Estadística Aplicada  a  los Negocios y la Economía (16ª Ed). Ed. McGraw-Hill, 2015

Catàleg UB  Enllaç

LLORENTE GALERA, Francisco; MARÍN FERIA, Susana; TORRA PORRAS, Salvador. Inferencia estadística aplicada a la empresa. Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces, 2001

Catàleg UB  Enllaç

LLORENTE GALERA, Francisco; MARÍN FERIA, Susana; TORRA PORRAS, Salvador.  Métodos probabilísticos para la empresa.  Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces, 2000

Catàleg UB  Enllaç

LLORENTE GALERA, Francisco et al. Diagnóstico del Sector Hotelero: cualitativo y cuantitativo. Barcelona: Ediciones Librería Universitaria, 2017

Disponible al CCUC  Enllaç

MARÍN, Susana i al. Diagnóstico del Sector del Automóvil mediante técnicas estadísticas. Barcelona: Ediciones Librería Universitária, 2016.

MARIN FERIA, S. I AL. Métodos Inferenciales aplicados a la Gestión Empresarial. Ediciones Librería Universitária: Barcelona, 2019

MARÍN FERIA Susana, et al. Introducción a la inferencia estadística en un entorno empresarial Edición Revisada. Barcelona: Universitat de Barcelona, Ed. Rey, 2013

MARÍN FERIA, Susana, et al. Pràctiques informàtiques, estadística descriptiva, teoria de la probabilitat. Barcelona: Publicacions UB, 2009

MARÍN FERIA, Susana, et al. Pràctiques informàtiques, inferència estadística. Barcelona: Publicacions UB, 2008

MARTÍN-PLIEGO, Fco. Javier.   Problemas de inferencia estadística.   3a ed.  Madrid: AC, 2005.

NEWBOLD, Paul.  Estadística para administración y economía.  8a. ed.  Madrid: Pearson Educación, 2013

PARRA FRUTOS, Isabel.  Estadística empresarial con Microsoft Excel: problemas de inferencia estadística.  2a ed.  Madrid: Editorial AC, Thomson, 2003

PERÓ, Maribel i al. Estadística aplicada a las ciencias sociales mediante R y R-Commander. Madrid: Grupo Editorial Garceta, 2012

RUIZ-MAYA, Luis. Fundamentos de inferencia estadística. 3a ed. Madrid: Thomson Paraninfo, 2005

SPIEGEL, Murray R.; SCHILLER, John J.; SRINIVASAN, Alu. Probabilidad y Estadística. 3ª Edición. Ed. McGraw-Hill, 2013

Pàgina web

Instituto Nacional de Estadística. Informació d’indicadors nacionals. (Consulta: 12 juny 2017). Disponible a: www.ine.es  Enllaç

Institut d’Estadística de Catalunya. Informació d’indicadors a escala catalana. [Consulta: 12 juny 2017]. Disponible a: http://www.idescat.net  Enllaç

Banco de España (Informació de variables financeres) [Consulta: 12 juny 2017]. Disponible a: http://www.bde.es  Enllaç

Unió Europea-Eurostat.[Consulta: 12 juny 2017]. Disponible a: http://ec.europa.eu/eurostat  Enllaç