Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Macroeconomia

Codi de l'assignatura: 363651

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Joaquín Turmo Garuz

Departament: Departament d'Economia

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

(El pes de cada tema és el mateix, tots sis temes sumen el 100 % del programa.)

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

50

 

(La distribució d’hores teòriques i pràctiques s’aplica amb flexibilitat.)

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial i no presencial

 

10

 

(El desdoblament a classe es fa segons les indicacions del professor de cada grup.)

Treball tutelat/dirigit

40

(La possibilitat de desenvolupar el curs d’acord amb el previst dependrà de la situació provocada per la COVID-19.)

Aprenentatge autònom

50

(La possibilitat de desenvolupar el curs d’acord amb el previst dependrà de la situació provocada per la COVID-19.)

 

 

Recomanacions

 

És recomanable haver cursat les assignatures Introducció a l’Economia i Microeconomia.


Altres recomanacions

També es recomana seguir l’avaluació continuada.

S’ha de tenir en compte que aquesta assignatura és de caràcter acumulatiu; és a dir, no s’allibera matèria, sinó que es fa cada cop més complexa. És per això que convé fer un treball continu.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

(Específiques de la titulació

 • Capacitat d’entendre l’entorn econòmic i la seva incidència en l’activitat a desenvolupar com a futur professional.
 • Capacitat crítica, d’integració de punts de vista diversos en l’anàlisi.
 • En conseqüència, capacitat de prendre decisions econòmiques i empresarials tenint en compte la situació econòmica actual.
 • Capacitat de treballar en grup, aportant el punt de vista propi i assimilant els punts de vista dels altres.
)

   -

Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).

   -

Capacitat d'analitzar les organitzacions empresarials i el seu entorn per identificar-ne els aspectes clau.

   -

Capacitat d'identificar els agents econòmics que configuren una economia, d'entendre com s'interrelacionen per poder prendre decisions econòmiques i conèixer-ne tots els efectes.

(Capacitat crítica d’anàlisi de teories i models econòmics. Aquesta competència es concreta en:

 • Capacitat d’analitzar críticament i valorar el comportament econòmic dels individus i les decisions que prenen.
 • Capacitat d’analitzar el comportament agregat d’una economia i les seves implicacions.
 • Capacitat de contrastar empíricament l’adequació dels models teòrics a un àmbit econòmic determinat.

Capacitat d’identificar i de comprendre les institucions econòmiques i el seu funcionament. Aquesta competència es concreta en:

 • Coneixement de mercats, governs i la seva interacció.
 • Capacitat d’identificar les diferents aproximacions a l’estructura, la tipologia i el funcionament dels mercats.
 • Capacitat d’analitzar i valorar el poder del sector públic en l’economia.
 • Capacitat de conèixer, analitzar i valorar la incidència de polítiques econòmiques.
)

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer les principals magnituds macroeconòmiques i el seu paper en el funcionament de l’economia, la seva interrelació, i els equilibris i desequilibris macroeconòmics d’una economia.

Entendre el funcionament de l’economia com un tot global a partir del comportament de les seves parts.

— Aprendre a utilitzar els models econòmics per entendre com evoluciona el nivell de producció, ocupació i preus d’una economia a curt termini i a llarg termini.

— Comprendre la utilitat de les polítiques econòmiques, els determinants de la seva eficàcia i les seves limitacions.

— Comprendre el funcionament d’una economia oberta en els aspectes següents:

 • La importància del tipus de canvi, els sistemes canviaris i el seu paper en els fluxos internacionals de béns, serveis i financers.
 • Les interrelacions entre països i les externalitats internacionals derivades de les polítiques econòmiques.
 • Les asimetries entre economies i les limitacions de les polítiques macroeconòmiques.


Referits a habilitats, destreses

— Ser capaços d’analitzar la realitat econòmica utilitzant els models econòmics estudiats.

— Tenir capacitat per aportar solucions a problemes macroeconòmics d’acord amb el nivell d’exigència requerit durant el curs.

— Tenir capacitat crítica, per avaluar els aspectes i conseqüències de l’anàlisi.

— En finalitzar el curs, ser capaços d’interpretar adequadament un quadre macroeconòmic, i de llegir i interpretar informes del tipus del Banc Central o de qualsevol altre servei d’estudis.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció. De què tracta la macroeconomia?

*  Aquest tema introductori té una dedicació limitada en el temps, atès que aquests aspectes ja s’han tractat en cursos anteriors. En aquest sentit, la major part del treball va a càrrec de l’alumnat.

1.1. Aspectes bàsics de la macroeconomia: variables i objectius macroeconòmics
1.2. Introducció a les variables i mercats: mercat de béns i serveis, mercat de diner, mercat de treball

Bibliografia

 • Blanchard, O. (2017): cap. 2, 3, 10, 11, 12 i 13.
 • Dornbursch, R.; Fischer, S.; Startz, R. (2008): cap. 1, 2, 3.
 • Mankiw, G. (2006): cap. 1, 2, 7 i 10.
 • Tugores, J. (2013): cap. 3.

2. El mercat de béns i serveis i la corba IS

*  Aquest tema pretén integrar les magnituds macroeconòmiques per donar una visió de conjunt com l’adquirida en el tema introductori, però ressaltant el paper del tipus d’interès, així com de la política fiscal.

L’alumnat ha de fer treball autònom a partir del model construït.

2.1. Els components de la demanda agregada
2.2. Obtenció i anàlisi de la IS
2.3. La IS i la variació de la despesa autònoma: la despesa autònoma i la política fiscal

Bibliografia

 • Blanchard, O. (2017): cap. 3, 5.
 • Dornbursch, R.; Fischer, S.; Startz, R. (2008): cap. 10.
 • Mankiw, G. (2006): cap. 10.
 • Tugores, J. (2013): cap. 3.

3. El mercat monetari i la política monetària

*  
3.1. La demanda de diner del públic

3.2. El punt de vista convencional de l’oferta de diner.

 • El sistema financer, el Banc Central i l’oferta de diner. La creació de diner bancari.
 • Obtenció de la corba LM
 • L’equilibri en el mercat de diner i el tipus d’interès.
 • La política monetària, el tipus d’interès i el nivell de renda


3.3. Punts de vista alternatius a la política monetària convencional.
 • La política monetària en la pràctica: LM plana i regla de Taylor


Bibliografia
 • Blanchard, O. (2017): cap. 5, 6 i 23.
 • Dornbursch, R.; Fischer, S.; Startz, R. (2008): cap. 10.
 • Mankiw, G. (2006): cap. 10.
 • Tugores, J. (2013): cap. 3.

4. Equilibri en els mercats de béns i serveis i monetari: IS-LM. La corba de demanda agregada

*  En aquest tema s’aprèn el model complet ISLM. Un cop estudiada l’obtenció del model, l’alumnat ha de treballar de forma autònoma amb el model obtingut i l’aplicació de polítiques macroeconòmiques.

4.1. L’equilibri IS-LM
4.2. Eficàcia de les polítiques fiscal i monetària
4.3. Política fiscal, política monetària i combinacions de polítiques fiscals i monetàries i efectes sobre la demanda agregada
4.4. Altres fets econòmics i el seu impacte sobre la demanda agregada

Bibliografia

 • Blanchard, O. (2017): cap. 5.
 • Dornbursch, R.; Fischer, S.; Startz, R. (2008): cap. 11.
 • Mankiw, G. (2006): cap. 11.
 • Tugores, J. (2013): cap. 3.

5. Economia oberta. El model IS-LM-BP

*  
5.1. Tipus de canvi, sistemes de tipus de canvi, PPA i paritat d’interessos. Mobilitat de béns, serveis i fluxos financers
5.2. Interdependències econòmiques i polítiques macroeconòmiques
5.3. Simetries i asimetries en la macroeconomia oberta. Trilemes en economies obertes
5.4. Polítiques macroeconòmiques en àrees monetàries

Apèndix
Àrees monetàries

Bibliografia

 • Bajo, O.; Monés, M.A. (2000): cap. 18-23.
 • Blanchard, O. (2017): cap. 6.
 • Dornbursch, R.; Fischer, S.; Startz, R. (2008): cap. 12.
 • Mankiw, G. (2006): cap. 12.
 • Tugores, J. (2013): cap. 4.

6. Macroeconomia i problemes econòmics

*  
6.1. Principals aspectes de la crisi econòmica
6.2. Polítiques econòmiques davant la crisi
6.3. El dèficit públic, el deute públic i el creixement econòmic
6.4. Endeutament i deflació

Bibliografia

 • Bajo, O.; Monés, M.A. (2000): cap. 18.
 • Blanchard, O. (2017): cap. 7, 8, 9, 20 i 21.
 • Dornbursch, R.; Fischer, S.; Startz, R. (2008): cap. 5, 6 i 7.
 • Mankiw, G. (2006): cap. 13.
 • Tugores, J. (2013): cap. 4.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura es treballa a partir de tres tipus d’activitats.

En primer lloc, l’assistència a classes presencials, que són de dos tipus:

a) Sessions teoricopràctiques magistrals, en què el professorat explica els principals conceptes de cada tema i exposa els instruments teòrics per analitzar-los, incloent-hi exemples de com aplicar-los. Aquestes sessions es realitzen durant el curs fins a completar 50 hores per a tots els estudiants.

b) Sessions pràctiques amb el grup desdoblat, en què es duen a terme diferents tipus d’activitats: activitats d’avaluació continuada, resolució d’exercicis, presentacions; tutories per grup; discussió de textos relacionats amb el temari explicat a l’aula prèviament, proposats a l’estudiant com a lectura. Aquestes sessions consisteixen en un total de 5 hores per a cada subgrup durant el curs. La planificació d’aquestes sessions es detalla en el programa de l’assignatura.

El treball dirigit de l’estudiant, que consisteix en la lectura de la bibliografia recomanada, així com en la realització de les pràctiques i treballs proposats pel professor a classe. Les característiques d’aquest treball les defineix el professor a cada grup.

Finalment, el treball autònom de l’estudiant, que inclou la revisió dels apunts de classe, l’assimilació dels continguts, la lectura de textos complementaris, així com la preparació per superar l’examen final i les proves d’avaluació continuada.

El treball de l’estudiant en aquesta assignatura es divideix a parts iguals entre cadascun d’aquests tres tipus d’activitats, i correspon a una dedicació d’entre 3 i 4 hores setmanals per a cadascuna.

Nota. Com a conseqüència de la COVID-19 el desenvolupament de les classes pot quedar afectat, particularment pel que fa a classes presencials / no presencials. En aquest sentit, tot el que es preveu en aquest pla docent està supeditat al que estableixin les autoritats acadèmiques.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

L’avaluació continuada consta de tres parts:

 • Una prova d’avaluació alliberadora de matèria.
 • Treballs i activitats durant el semestre.
 • Examen final.


L’estudiant que vulgui superar l’assignatura ha de fer totes les parts.

Les activitats de l’avaluació continuada que es fan durant el semestre poden consistir en:

a) Pràctiques en línia o lliurament de pràctiques obligatòries. El professor de cada grup determina si algunes d’aquestes pràctiques es fan en grup, amb avaluació conjunta per al conjunt del grup.

b) Una prova d’avaluació continuada, alliberadora de matèria, durant les sessions presencials, que pot consistir en:
 • Test.
 • Preguntes conceptuals i de relació de conceptes amb respostes curtes.
 • Preguntes temàtiques de desenvolupament més complex.
 • Exercicis numèrics.


L’examen final consta de dues parts:
 • Primera part, corresponent a la mateixa matèria temàtica de la prova alliberadora.
 • Segona part, corresponent a la resta de matèria del curs.


La qualificació final de l’assignatura mitjançant l’avaluació continuada consisteix en:
 • 50 % del treball fet durant el curs: el 40 % de la prova alliberadora més el 10 % de les pràctiques.
 • 50 % de l’examen final.


Requisits per aprovar mitjançant l’avaluació continuada:
 1. Haver obtingut, com a mínim, un 4 sobre 10 a la prova alliberadora.
 2. Haver obtingut, com a mínim, un 4 sobre 10 a la segona prova (segona part de l’examen final).
 3. Que el conjunt de la prova alliberadora més la segona prova més les activitats del curs doni una nota mitjana mínima de 5 sobre 10.


L’estudiant que no hagi obtingut una qualificació suficient a la prova alliberadora ha de fer totes dues parts de l’examen final, però se li tindrà en compte la part de la nota corresponent al 10 % de les pràctiques i activitats.

El professorat ha de valorar els coneixements i competències de l’estudiant per posar la nota final.

La coordinació dels professors de l’assignatura permet que l’avaluació continuada sigui la mateixa per a tot l’alumnat.

La renúncia a l’avaluació continuada s’ha de fer constar mitjançant l’aplicació en el Campus Virtual.

 

Avaluació única

L’avaluació única consisteix en un examen final amb un pes del 100 % de la nota final, sense consideració de cap treball previ durant el curs. L’estudiant que opti per l’examen final ha de fer totes dues parts de l’examen. Aquest examen pot consistir en preguntes de tipus test o preguntes curtes, una part de preguntes teòriques, en què s’ha d’explicar i/o analitzar algun concepte gràficament i per escrit, i una part de problemes numèrics.

Reavaluació

La reavaluació es duu a terme amb les mateixes condicions que l’avaluació única, de manera que per als estudiants que hagin seguit l’avaluació continuada no es tenen en compte les activitats fetes durant el curs.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

BAJO RUBIO, Óscar. Curso de Macroeconomía. 2ª ed. Barcelona: Ed. Antoni Bosch, 2011

Catàleg UB  Enllaç

BLANCHARD, Olivier. Macroeconomía. 7ª ed. Madrid: Ed. Pearson Educación, 2017.

Catàleg UB  Enllaç

DORNBUSCH, Rudiger. Macroeconomía. 12ª ed.  México: McGraw-Hill, 2015

Catàleg UB  Enllaç

GOODWIN, Neva, R. et al. Macroeconomics in context.  2ª ed .Armonk, N.Y. M.E. Sharpe,  2014

Catàleg UB  Enllaç

HOOVER, Kevin D. Applied Intermediate Macroeconomics. Cambridge: Cambridge University Press, 2012

Catàleg UB  Enllaç

JONES, Charles I. Macroeconomía. Barcelona, Antoni Bosch, 2011

Catàleg UB  Enllaç

MADSEN, M.O. Macroeconomics after the financial crisis. Routledge. 2016

Catàleg UB  Enllaç

MANKIW, N. Gregory. Macroeconomía. 8ª ed. Barcelona: Ed. Antoni Bosch, 2014

Catàleg UB  Enllaç

MITCHELL, W.F. Modern Monetary Theory and Practice. An introductory text. Callaghan, N.S.W. Centre for Full Employment and Equity, 2016

Catàleg UB  Enllaç

SANCHEZ CAMPILLO, José. Macroeconomía. Cuestiones y ejercicios. Madrid, Pirámide, 2012

Catàleg UB  Enllaç

TUGORES QUES, Juan. Macroeconomía para entender la crisis en una economía global. 2a. ed. Barcelona: Edicions UOC, 2013

Catàleg UB  Enllaç

WILLIAMSON, Stephen D. Macroeconomics. 4ª ed. Boston. Addison-Wesley, 2011

Catàleg UB  Enllaç