Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Economia de l'Empresa

Codi de l'assignatura: 363653

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Ana Maria Nuñez Carballosa

Departament: Departament d'Empresa

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

(Excepte el grup GIE.)

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

60

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat d'analitzar les organitzacions empresarials i el seu entorn per identificar-ne els aspectes clau.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Tenir una visió introductòria de l’economia de l’empresa i familiaritzar-se amb els continguts clau, utilitzant el màxim rigor en el llenguatge i terminologia professional.

 

Reconèixer les funcions de l’empresari o empresària i familiaritzar-se amb el procés de creació d’una empresa.

 

Analitzar els diversos costos en què incorre l’empresa en les seves explotacions i l’efecte d’aquesta estructura sobre els resultats.

 

Analitzar els factors que influeixen en la decisió d’ubicació d’una empresa per tal d’escollir sobre diferents alternatives de localització.

 

Valorar l’estructura financera d’una empresa i seleccionar projectes d’inversió.

 

Referits a habilitats, destreses

Posar en pràctica la capacitat d’anàlisi, síntesi o diagnòstic per a la resolució de petits casos o problemes.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció

1.1. Alguns conceptes bàsics de l’economia

1.2. L’empresa com a unitat de producció: l’explotació i l’empresa

2. L’empresa i l’empresari o empresària

2.1. Tipus d’empreses. La forma jurídica de l’empresa

2.2. Creixement empresarial

2.3. Creació d’empreses i emprenedoria

2.4. La figura de l’empresari o empresària

2.5. El procés de direcció a l’empresa

2.6. La direcció dels subsistemes funcionals

3. La dimensió empresarial

3.1. Concepte de dimensió empresarial

3.2. Tipus de costos. El punt mort de l’empresa

3.3. Dimensió empresarial i economies d’escala

4. La localització de l’activitat empresarial

4.1. Factors que influeixen en la localització

4.2. Alguns mètodes quantitatius per a la localització

5. Fonts de finançament i cicles interns de l’empresa

5.1. La documentació comptable

5.2. Les fonts de finançament

5.3. Cicle de capital de l’empresa i cicle d’explotació. Període mitjà de maduració

5.4. Fons de rotació o fons de maniobra

5.5. Anàlisi financera. Ràtios fonamentals per a la gestió financera

5.6. El concepte de rendibilitat

6. Les inversions a l’empresa

6.1. El concepte d’inversió des del punt de vista empresarial. Tipologia de les inversions

6.2. Avaluació dels projectes d’inversió

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia de l’assignatura es basa en una combinació de classes magistrals i altres sessions on es duen a terme diferents activitats de tipus més pràctic (resolució de casos, problemes, lectures, etc.), ja siguin individuals o en petits grups, tant dins com fora de l’aula. El grau de presencialitat ve donat per les mesures especials adoptades per la crisi sanitària provocada per la COVID-19, marcades per les autoritats competents.

Cada setmana es fan dues sessions. En les hores de classe (ja siguin dins de l’aula o en streaming), l’estudiant rep la informació bàsica per treballar els continguts del pla docent que li garanteixin l’obtenció dels objectius establerts. També es dedica part d’aquest temps a treballar de manera pràctica, per tal d’aprofundir en la interpretació dels conceptes teòrics.

En el Campus Virtual, que és l’eina de comunicació entre l’estudiant i el professorat, s’hi publica tota la informació relativa a l’assignatura (normes d’avaluació, tasques, enllaç a les sessions en streaming, dates de lliurament de les activitats, etc.).

L’assistència als diferents tipus de sessions que hi pugui haver (presencials i no presencials) és fonamental per al procés d’aprenentatge, el qual es basa tant en el treball individual o en equip com en la participació a l’aula. L’alumnat que es matricula a l’assignatura accepta assistir a les sessions amb les activitats i les lectures preparades els dies que correspongui, d’acord amb el pla de treball establert.

Les classes, presencials o en streaming, estan regulades per l’article 8 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. La potestat per enregistrar les classes és un dret exclusiu del professorat, ja que s’han de protegir les dades personals, la imatge i la veu de tots els assistents a les sessions. En cap cas, els estudiants poden enregistrar i difondre aquestes classes o sessions, totalment o en part, sigui quin sigui el mitjà o dispositiu utilitzat, ja que suposaria un delicte greu i la Universitat de Barcelona podria prendre les mesures legals corresponents.

Finalment, com a conseqüència del desplegament del projecte de foment de la qualitat docent que s’està duent a terme a la Facultat d’Economia i Empresa (impulsat des de la unitat de Recerca, Innovació i Millora de la Docència i l’Aprenentatge (RIMDA) i el Vicerectorat de Docència i Ordenació Acadèmica de la Universitat de Barcelona), la metodologia docent d’algun dels grups de l’assignatura pot quedar una mica modificada respecte a la descrita anteriorment. El detall d’aquesta metodologia es publica en el Campus Virtual de l’assignatura a l’inici de curs.

El grup GIE té una metodologia adaptada perquè es tracta d’estudiants que ja han cursat l’assignatura; se’n concreta el detall a l’inici de curs.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació ha de posar en evidència que l’estudiant ha assolit les capacitats i els objectius proposats. El procés d’avaluació d’aquesta assignatura inclou la possibilitat d’aprovar-la en la convocatòria ordinària per dues vies: avaluació continuada o avaluació única.

L’avaluació continuada és una opció que implica el seguiment gradual de la matèria i que consisteix en el lliurament de diferents activitats al llarg del semestre (com a mínim una a cada bloc temàtic) amb les quals l’estudiant anirà obtenint diverses puntuacions relacionades amb evidències avaluables.

La nota d’avaluació continuada té un 40 % de pes en la qualificació final i la nota de l’examen final, el 60 % restant. A l’inici de curs s’informa, en el Campus Virtual, de quines són aquestes evidències, com s’avaluen i la seva ponderació (cap pot superar un pes del 15 % dintre del 40 % de l’avaluació continuada). Aquestes condicions són les mateixes per a tots els estudiants de l’assignatura.

Per completar el procés d’avaluació continuada, l’estudiant ha d’examinar-se de tota l’assignatura en un examen final, la data del qual determina el Consell d’Estudis.

Respecte a aquesta via d’avaluació cal tenir en compte les observacions següents:

  • La nota d’avaluació continuada només es té en compte si la nota de l’examen final és, com a mínim, de 3,5 sobre 10 punts. En cas de no assolir aquest valor, la nota final de l’assignatura és la de l’examen final.
  • La nota d’avaluació continuada ha de arribar a un mínim de 5,75 sobre 10 punts perquè pugui ser tinguda en compte. En cas de no arribar a aquest mínim es considera necessari que l’estudiant passi a la via d’avaluació única; per tant, la nota de l’assignatura és aleshores el 100 % de la nota de l’examen final d’avaluació única.
  • El lliurament de la primera de les activitats d’avaluació continuada implica que l’estudiant ha triat aquesta opció d’avaluació. El dia de l’examen final l’estudiant pot indicar si segueix amb aquesta avaluació o opta per canviar a l’avaluació única.
  • L’examen final pot constar de diferents parts (com ara una de teòrica i una de pràctica), que poden tenir diferent ponderació, la qual s’indica en el moment oportú. En el cas que s’estructuri en parts, es pot establir una puntuació mínima requerida de 3 sobre 10 punts a cadascuna, necessària per aplicar aquesta ponderació. S’entén com a part teòrica el plantejament de preguntes de tipus test o preguntes obertes. S’entén com a part pràctica la resolució de problemes o casos. En cas de no assolir aquest valor mínim en alguna de les parts, no es fa cap ponderació i la nota final de l’assignatura és la de la part que no ha arribat al mínim establert.


Les diferents evidències d’avaluació continuada permeten mesurar les competències que es treballen en aquesta assignatura:
  • Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat (capacitat d’anàlisi, de síntesi, de visions globals i d’aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d’adaptació a noves situacions). Es mesura mitjançant activitats de tipus test o casos que inclouen tant preguntes conceptuals com plantejaments de petits problemes.

  • Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds). Es mesura amb un ventall d’activitats entre les quals el professorat pot escollir, per exemple, el plantejament d’un cas o problema empresarial real i l’assistència a una conferència impartida per un directiu o directiva de l’empresa; el disseny d’un petit pla d’empresa o preparació d’un cas empresarial, entre d’altres de possibles. Algunes d’aquestes activitats poden ser elaborades en grup, de manera que també es treballa addicionalment aquesta competència.

  • Capacitat d’analitzar les organitzacions empresarials i el seu entorn per identificar-ne els aspectes clau. Es mesura mitjançant activitats de resolució de casos o problemes.

 

Avaluació única

L’avaluació única consisteix en un examen final, que correspon al 100 % de la nota. L’examen final pot constar de diferents parts (com ara una de teòrica i una de pràctica), que poden tenir diferent ponderació, la qual s’indica en el moment oportú. En el cas que s’estructuri en parts, es pot establir una puntuació mínima requerida de 3 sobre 10 punts a cadascuna, necessària per aplicar aquesta ponderació. S’entén com a part teòrica el plantejament de preguntes de tipus test o preguntes obertes. S’entén com a part pràctica la resolució de problemes o casos. En cas de no assolir aquest valor mínim en alguna de les parts, no es fa cap ponderació i la nota final de l’assignatura és la de la part que no ha arribat al mínim establert.

L’examen final corresponent a l’opció d’avaluació continuada i el de l’opció d’avaluació única es fan el mateix dia i hora, però la composició és diferent.

El contingut, procediment i criteris de la reavaluació són els mateixos que fixa aquest pla docent per a la prova d’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

AGUER HORTAL, MARIO et al. (2012). Administración y dirección de empresas: teoría y ejercicios resueltos. Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces

Catàleg UB  Enllaç

BUENO CAMPOS, EDUARDO (2010). Curso básico de economia de la empresa: un enfoque de organización. Madrid: Pirámide

Catàleg UB  Enllaç

CASTÁN FARRERO, JOSÉ MARÍA (2009). Fundamentos y aplicaciones de la gestión financiera de la empresa. Madrid: Pirámide

Catàleg UB  Enllaç

CUERVO GARCÍA, ÁLVARO (dir.). (2008). Introducción a la administración de empresas. Madrid: Thomson Civitas

Catàleg UB  Enllaç

GUITART TARRÉS, LAURA; NÚÑEZ CARBALLOSA, ANA (2006). Problemas de economía de la empresa. Barcelona: Edicions UB

Catàleg UB  Enllaç

IBORRA JUAN, MARÍA et al. (2014). Fundamentos de dirección de empresas: conceptos y habilidades directivas. Madrid: Paraninfo

Catàleg UB  Enllaç

MONTORO SÁNCHEZ, MARÍA ÁNGELES. et al. (2020). Fundamentos de Administración de empresas. Navarra: Aranzadi (Biblioteca Civitas)

Catàleg UB  Enllaç