Pla docent de l'assignatura

 

 

Catalā Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Administraciķ de l'Empresa

Codi de l'assignatura: 363654

Curs acadčmic: 2021-2022

Coordinaciķ: Maria Pilar Aparicio Chueca

Departament: Departament d'Empresa

crčdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciķ

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

(Excepte el grup GIE.)

 

-  Teoricoprāctica

Presencial

 

60

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autōnom

50

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anālisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicaciķ dels coneixements a la prāctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptaciķ a noves situacions).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat de prendre decisions econōmiques i empresarials tenint en compte la situaciķ econōmica actual.

   -

Capacitat d'analitzar les organitzacions empresarials i el seu entorn per identificar-ne els aspectes clau.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Tenir una visió introductòria de l’administració d’empreses i el seu procés administratiu.

 

— Familiarizar-se amb els continguts clau de l’administració d’empreses, utilitzant el màxim rigor en el llenguatge i la terminologia professional.

 

— Conèixer i estudiar les funcions o activitats bàsiques de l’administració empresarial: planificació, organització, factor humà i control.

 

Referits a habilitats, destreses

— Valorar i seleccionar projectes de gestió, estructures organitzatives i pressupostos.

 

— Posar en pràctica la capacitat d’anàlisi, síntesi o diagnòstic per a la resolució de petits casos o problemes.

 

 

Blocs temātics

 

1. L’administraciķ de l’empresa

1.1. Organització i administració: concepte i contingut

1.2. Funcions fonamentals i aspectes complementaris del procés administratiu

1.3. Habilitats administratives

1.4. Síntesi del pensament administratiu

2. La planificaciķ empresarial

2.1. Els fins i els objectius empresarials: la planificació a l’empresa i els programes

2.2. La direcció per objectius i els pressupostos de gestió

2.3. Instruments i tècniques per a la planificació empresarial: els gràfics de Gantt i la programació mitjançant el PERT

3. L’estructura orgānica de l’empresa

3.1. L’estructura orgànica de l’empresa. Àmbit de supervisió i nivells d’estructura

3.2. L’estructura departamental: models de departamentalització

3.3. Disseny i establiment de l’estructura departamental

3.4. Responsabilitat, autoritat i classes d’autoritat

3.5. L’estructura jeràrquica de l’empresa. Principals tipus. Delegació, centralització i descentralització

3.6. Estructures formals i informals

4. La direcciķ dels recursos humans

4.1. La importància dels recursos humans

4.2. La motivació humana

5. El control a l’empresa

5.1. Concepte i característiques essencials del control

5.2. Principals tipus de control

5.3. Pressupostos

6. Les decisions a l’empresa

6.1. Tipologies de les decisions

6.2. L’estudi de les decisions: enfocaments normatius

6.3. L’estudi de les decisions: enfocaments descriptius

7. Decisions d’aprovisionament, la logística i els aspectes econōmics

7.1. La funció d’aprovisionament i aspectes econòmics de la gestió dels estocs: conceptes i fonaments

7.2. Els mètodes de gestió d’existències

7.3. La hipòtesi de demanda regular i el model bàsic de previsió perfecta

7.4. El control d’existències: el mètode ABC

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia de l’assignatura és una combinació entre la classe magistral presencial i diferents activitats (resolució de casos, problemes, etc.), ja siguin individuals o en petits grups, tant dintre de l’aula com fora. Durant les hores presencials l’estudiant treballa els continguts del pla docent que li garanteixen l’obtenció dels objectius establerts.

Totes les setmanes tenen quatre hores de classe. En la majoria de casos, es fan tres hores de teoria i pràctica amb tota la classe; i per a la quarta hora es divideix el grup en dos, per practicar exercicis en grups petits.

El Campus Virtual és l’eina de comunicació entre l’estudiant i el professorat; a més, s’hi publica tota la informació relativa a l’assignatura (normes d’avaluació, dates de lliurament de les activitats, etc.).

L’assistència a classe és important per aprendre, perquè la metodologia d’aprenentatge es basa en el treball individual o en equip i, sobretot, en la participació a l’aula. L’alumnat que es matricula a l’assignatura accepta de venir a classe amb els exercicis i les lectures preparades, els dies que correspongui d’acord amb el pla de treball.

El grup GIE té una metodologia especial, ja que es tracta d’un grup d’estudiants que ja han cursat l’assignatura. La docència s’imparteix dues hores a la setmana en horari de migdia. Es tracta d’un grup amb una utilització intensiva del Campus Virtual.

 

 

Avaluaciķ acreditativa dels aprenentatges

 

El sistema d’avaluació inclou la possibilitat de superar l’assignatura per dues vies: per avaluació continuada o per avaluació única.

Avaluació continuada

L’avaluació continuada és una opció que implica el seguiment de la matèria i consisteix en el lliurament de diferents activitats al llarg del semestre, en què l’estudiant obté diverses puntuacions relacionades amb evidències avaluables.

A l’inici del curs s’informa i es publica en el Campus Virtual quines són aquestes evidències i com s’avaluen; cal tenir present que almenys una ha de correspondre a un examen presencial individual.

Per completar el procés d’avaluació continuada, l’estudiant ha d’examinar-se de tota l’assignatura en un examen final, la data del qual dictamina oportunament el Consell d’Estudis.

Respecte a aquesta via d’avaluació s’han de tenir en compte les observacions següents:

— La nota d’avaluació continuada té un 40 % de pes en la qualificació final; i la nota de l’examen final, el 60 % restant. La nota d’avaluació continuada només es té en compte si la nota de l’examen final és, com a mínim, de 3,5 sobre 10.

— La nota d’avaluació continuada només es té en compte a partir d’una mitjana superior a 5,75 sobre 10. Si l’estudiant no supera aquesta mitjana ha de fer l’avaluació única i, per tant, la nota de l’assignatura es correspon amb la nota de l’examen final d’avaluació única (100 %).

— El lliurament de la primera de les activitats d’avaluació continuada implica que l’estudiant ha triat aquesta opció d’avaluació.

— L’examen final corresponent a l’opció d’avaluació continuada té dues parts: una de teòrica (consta d’un test i preguntes obertes) i una part més pràctica (formada per problemes numèrics o casos per solucionar), amb una ponderació del 50 % per a cada part. Es fa la mitjana entre la nota de la part pràctica i de la teòrica sempre que en cada part se superi un 3 sobre 10. L’examen final corresponent a l’opció d’avaluació continuada i d’avaluació única es fan el mateix dia i hora, però la composició és diferent.
 
El contingut, procediment i criteris de la reavaluació són els mateixos que fixa aquest pla docent per a la prova d’avaluació única.

 

Avaluaciķ única

L’avaluació única consisteix en un examen final, que correspon al 100 % de la nota. Aquest examen té dues parts: una de teòrica (que consta d’un test i/o preguntes obertes) i una part més pràctica (formada per problemes numèrics o casos per solucionar), amb una ponderació del 50 % cadascuna. Per poder fer la mitjana entre la part teòrica i la pràctica cal tenir un mínim de 3 punts sobre 10 en cadascuna de les parts.

El contingut, procediment i criteris de la reavaluació són els mateixos que fixa aquest pla docent per a la prova d’avaluació única.

 

 

Fonts d'informaciķ bāsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

AGUER HORTAL, Mario. Manual de administración y dirección de empresas : teoría y ejercicios resueltos. Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces, 2012

Catāleg UB  Enllaç

CUERVO GARCÍA, Alvaro. Introducción a la administración de empresas. Madrid: Thomson Civitas, 2008

Catāleg UB  Enllaç

GUITART TARRÉS, Laura. Problemas de economía de la empresa. Barcelona : Edicions UB, 2006

Catāleg UB  Enllaç

IBORRA JUAN, María. Fundamentos de dirección de empresas: conceptos y habilidades directivas. 2ª ed. Madrid: Thomson Civitas, 2014

Catāleg UB  Enllaç

TARRUELLA CABALLERO, Mª LLanos i SEVY ELÍAS, Alejandro. Prácticas de organización y administración de empresas. Barcelona : Edicions UB, 2006

Catāleg UB  Enllaç
Catāleg UB. Versiķ en catalā (2008)  Enllaç

TRIADÓ IVERN, Xavier M., et al. Administración de la empresa : teoría y práctica. Aravaca: McGraw-Hil, 2011

Catāleg UB  Enllaç