Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Introducció al Dret de l'Empresa

Codi de l'assignatura: 363656

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Juan Jane Bonet

Departament: Departament de Dret Privat

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

56

 

-  Tutorització per grups

Presencial i no presencial

 

4

Treball tutelat/dirigit

40

(Presencial i no presencial amb cita prèvia.)

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

Es recomana vivament l’assistència a les classes presencials i fer ús de les tutories per al seguiment de la matèria.


Altres recomanacions

És molt important acudir a totes les activitats amb un Codi de dret mercantil actualitzat i fer-lo servir tant durant les activitats presencials com en les activitats personals o de grup.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Capacitat de relacionar un mercat, una empresa o una institució amb el seu context social, jurídic i històric.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

  • Saber què és norma jurídica, persona, acte i contracte.
  • Conèixer quins són els trets definitoris de la figura de l’empresari i de l’empresa.
  • Conèixer els deures bàsics de l’empresari.
  • Saber quines són les normes bàsiques ordenadores de l’activitat empresarial i del béns immaterials de l’empresa.
  • Saber quins són els grans camps de la contractació mercantil.
  • Saber quins són els instruments bàsics de la circulació del crèdit.
  • Saber quina llei ordena cadascuna d’aquestes matèries i quina norma resulta aplicable a cada fet i situació jurídica.
  • Saber trobar aquestes lleis i normes, i entendre-les bàsicament.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Conceptes generals del dret privat

1.1. Norma i jerarquia jurídica

1.2. Fonament i concepte del dret privat: fonts del dret privat, comú i especial

1.3. El dret de la persona: física i jurídica

1.3.1. Començament i fi de la personalitat i els seus estats civils
1.3.2. El registre civil, de la propietat i mercantil

1.4. La representació en el dret privat

1.5. L’autonomia privada i mesures protectores

1.6. El negoci jurídic

2. Règim de l’empresa

2.1. Concepte d’empresa mercantil

2.2. Classes d’empresaris: individual i social

2.3. Responsabilitat, prohibicions, restriccions i pèrdua de la condició d’empresari

2.4. L’estatut jurídic

2.4.1. Obligació de fer la comptabilitat: els comptes anuals i la publicitat

2.5. Els col·laboradors dels empresaris

3. El dret de la competència i el dret industrial

3.1. Invenció industrial i disseny industrial

3.2. Defensa de la competència

3.3. Competència deslleial i dret de la publicitat

3.4. Els signes distintius

4. Teoria general del contracte

4.1. Els contractes en el dret privat

4.2. Notes característiques de les obligacions mercantils

4.3. Particularitats dels contractes mercantils

4.4. Classificació i tipus de contractes mercantils

5. Títols valor

5.1. Teoria general dels títols valor

5.2. La lletra de canvi

5.3. El pagaré

5.4. El xec

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’ensenyament d’aquests continguts s’imparteix mitjançant classes magistrals que es complementen amb sessions pràctiques, i treballs de seguiment i comentari crític de notícies orientats durant les classes presencials o virtuals, i tutories personalitzades o de grup. En aquesta metodologia és molt important el seguiment de les classes presencials o virtuals i de les activitats que es proposen al llarg del curs. En els grups de PBL, la docència se centra en l’aprenentatge actiu de l’alumnat, ja que és qui, a partir de casos pràctics, elabora i construeix els seus coneixements. Amb aquesta metodologia s’utilitzen diferents activitats a la classe presencial o virtual per fomentar l’aprenentatge guiat de l’alumnat i també l’aprenentatge autònom. Totes aquestes activitats tenen com a objectiu aconseguir que l’estudiant adquireixi uns continguts i desenvolupi unes habilitats que li permetin proposar solucions argumentades als casos, d’acord amb la llei i jurisprudència.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada de l’estudiant es fa sobre la base de les pràctiques, la participació i, si és el cas, les proves que es proposin durant el curs. L’avaluació continuada acaba amb un examen final obligatori de l’assignatura, que es duu a terme en la data prevista presencial o virtual i publicada pel Consell d’Estudis.

La nota final en l’avaluació continuada s’integra, d’una banda, amb el resultat de la mitjana de les proves fetes durant el curs i, de l’altra, amb el resultat obtingut a l’examen final, amb una proporció del 60 % per a la continuada i del 40 % per a l’examen final. El professorat responsable de cada grup pot variar aquesta proporció; en aquest cas, ho ha de publicar en el Campus Virtual. Per superar l’assignatura s’ha d’obtenir un aprovat tant en la continuada com en la final. L’examen final és obligatori.

Els alumnes que segueixen el PBL s’avaluen de forma continuada i el resultat global d’aquesta avaluació és el que defineix la nota final.

L’alumnat té dret a participar en la prova de reavaluació sempre que compleixi les condicions que estableixen els òrgans acadèmics competents i amb les mateixes condicions de l’avaluació continuada.

 

Avaluació única

L’avaluació única consisteix en un examen final d’avaluació global, per fer en la data prevista i publicada pel Consell d’Estudis.

L’alumnat pot optar entre seguir el sistema d’avaluació continuada o acollir-se només a la prova d’avaluació final única. Perquè l’estudiant es pugui acollir a l’avaluació única, cal que ho sol·liciti dins dels terminis fixats i amb els procediments establerts per la Comissió Acadèmica del centre.

L’alumnat que ha fet l’examen final d’avaluació té dret a participar en la prova de reavaluació amb les mateixes condicions que l’examen d’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

SÁNCHEZ CALERO, Fernando. Principios de derecho mercantil. 21ª ed. Cizur Menor (Navarra): Thomson- Reuters Aranzadi, 2016

  Si l’estudiant vol un tractament més exhaustiu, pot utilizar el manual "Instituciones de Derecho Mercantil" del mateix autor.

Catàleg UB  Enllaç

BROSETA PONT, Manuel. Manual de derecho mercantil. 2 vols. 23ª ed. Madrid: Tecnos, 2016

Catàleg UB  Enllaç

JIMÉNEZ SÁNCHEZ, Guillermo J. Nociones de derecho mercantil. 10ª ed. Barcelona: Marcial Pons, 2016

Catàleg UB  Enllaç

LASARTE, Carlos. Curso de derecho civil patrimonial: introducción al derecho. 22ª ed. Rev. y act.  Madrid: Tecnos, 2016

Catàleg UB  Enllaç