Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Sociologia

Codi de l'assignatura: 363658

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Adriana Aubert Simon

Departament: Departament de Sociologia

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Apunts en el Campus Virtual

 

El professorat de cada grup pot penjar apunts en el Campus Virtual.
En alguns grups, aquests apunts constitueixen la bibliografia bàsica de l’assignatura.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

45

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial i no presencial

 

15

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Capacitat d'analitzar les organitzacions empresarials i el seu entorn per identificar-ne els aspectes clau.

   -

Capacitat de relacionar un mercat, una empresa o una institució amb el seu context social, jurídic i històric.

   -

Comprensió del comportament de les persones en l'àmbit de les organitzacions per gestionar individus i grups de treball des d'una perspectiva de recursos humans.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

  • Definir i relacionar els conceptes sociològics clau per a l’anàlisi de la societat i dels processos socials bàsics.
  • Relacionar l’estructura social i els processos de canvi i conflicte social, conferint especial rellevància a les desigualtats socials per qüestions de gènere.
  • Identificar i analitzar els elements i fluxos que configuren les organitzacions, així com els agents i les cultures organitzatives.

 

Referits a habilitats, destreses

  • Participar activament en la realització d’activitats en equip, presentant treballs (ressenyes, resums d’articles o llibres, o altres tipus de documents) amb l’aparell crític i la metodologia acadèmica pertinents.
  • Adquirir les habilitats analítiques que permeten ubicar l’empresa en el si de la societat.

 

Referits a actituds, valors i normes

  • Actitud d’anàlisi racional dels problemes com a part de l’aprenentatge a la universitat.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Conceptes fonamentals de sociologia

2. Estructura social i de classe en les societats avançades. Desigualtats socials per qüestions de gènere.

3. Conflicte i canvi social

4. Conceptes bàsics de sociologia política

5. Economia, treball i societat

6. Principals aproximacions a l’organització de l’empresa i als models productius

7. Introducció a les relacions laborals

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Classes teòriques amb tècniques alternatives específiques. Diverses metodologies participatives.

A les classes presencials teòriques el professorat explica el contingut dels temes de l’assignatura, en dona exemples il·lustratius i resol problemes que ajuden a consolidar els diferents conceptes.

A les classes presencials pràctiques els alumnes resolen, individualment o en grups reduïts, exercicis amb la tutorització del professor, que potencia la discussió i l’argumentació de les solucions. La resolució d’aquests exercicis pot ser exposada pels alumnes o lliurada al professor perquè la corregeixi.

Al llarg del semestre els grups se subdivideixen en dos subgrups i, en les dates que indiqui el professorat, fan les pràctiques de problemes de forma alterna amb cada subgrup.

Les activitats formatives contingudes en les programacions específiques de cada grup tenen relació directa amb les competències indicades en aquest pla docent. De manera voluntària el professorat pot programar classes i activitats conjuntes amb altres assignatures de primer curs, amb la finalitat de donar a l’alumnat una visió multidisciplinària d’alguna qüestió relacionada amb continguts bàsics d’algunes matèries.  

A més de les tutories individuals i grupals, es pot utilitzar el Campus Virtual com a eina de suport i com a mitjà de comunicació directa amb el professorat. Si cal, es duen a terme activitats mitjançant aquesta plataforma.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

El procediment d’avaluació de l’adquisició de competències es fa mitjançant:

  • Proves objectives escrites o sistemes alternatius d’avaluació (carpeta d’aprenentatge i altres formes d’avaluació continuada).
  • Presentació de les activitats obligatòries establertes en el programa de cada grup.El sistema d’avaluació previst en les respectives programacions específiques, on s’expliciten els criteris i els sistemes d’avaluació de cada grup, garanteix un nivell mínim d’exigència homologable a tots els grups.

Si l’estudiant s’examina en un grup diferent al de la seva inscripció en la matrícula oficial, el professor o professora corresponent pot gestionar la nota que ha posat el professor o professora que l’ha examinat.

Partint del fet que a la Universitat de Barcelona «com a norma general, l’avaluació és continuada» (art. 4.3 de la Normativa reguladora de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges), es respecta el dret de l’estudiant a acollir-se lliurement a l’avaluació única (art. 6.4). L’exercici d’aquest dret no comporta cap «discriminació respecte a l’avaluació continuada en relació amb la qualificació màxima que es pugui obtenir» (art. 6.3).


Avaluació continuada

L’avaluació continuada consta de dues parts: la prova (o proves) de síntesi i les activitats avaluables. La primera part pot equivaler a un màxim del 60 % de la qualificació final i la segona, a un màxim del 40 %.
  • La qualificació del 60 % de l’avaluació continuada ha d’incloure entre una o dues proves de síntesi, que es duen a terme quan ho determina el professorat, basades en les explicacions que ofereix el professor o professora a l’aula i en els manuals que s’indiquen com a fonamentals per a l’assignatura.
  • La qualificació del 40 % de l’avaluació continuada ha d’incloure un mínim d’una activitat i un màxim de tres, per fer en grup o individualment, segons determini el professorat de cada grup.


Reavaluació

D’acord amb els Criteris i pautes generals complementàries per a la Facultat d’Economia i Empresa de la Normativa reguladora de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges (art. 3.2), «no s’estableix cap condició prèvia perquè un estudiant pugui presentar-se a la reavaluació. Per tant, pot presentar-se a la reavaluació d’una assignatura qualsevol estudiant que no l’hagi superat prèviament (tant si ha suspès com si no s’ha presentat). La reavaluació té la mateixa estructura que la prova d’avaluació única i no pot comportar discriminació respecte a l’avaluació continuada ni a l’avaluació única en relació amb la qualificació màxima que es pugui obtenir.»

La reavaluació consisteix en la valoració del grau d’assoliment dels resultats d’aprenentatge de l’assignatura, adaptant-se a les característiques de les competències i activitats formatives programades.

Els continguts, procediments i criteris de la reavaluació són els mateixos que els de la prova d’avaluació única.

 

Avaluació única

L’avaluació única consisteix en una prova final en format examen, el dia fixat pel Consell d’Estudis, que permet avaluar el grau d’assoliment dels aprenentatges de l’assignatura, i que es basen en el contingut dels manuals indicats com a fonamentals per a l’assignatura. El professorat ha d’especificar el tipus de prova que es durà a terme en el programa docent i en el Campus Virtual a l’inici de curs. Així mateix i d’acord amb els Criteris i pautes generals complementàries per a la Facultat d’Economia i Empresa de la Normativa reguladora de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges (art. 3.2), «es pot exigir la realització d’algunes activitats, a banda de la prova final, que no impliquin l’assistència (com per exemple, la presentació de treballs).»

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

GINER, Salvador. Sociología. 2ª ed. Barcelona: Península, 2010

  Fonamental

Catàleg UB  Enllaç

JUAN ALBALATE, Joaquin. La empresa desde una perspectiva sociológica. Madrid: Ediciones Pirámide, 2004.

  Fonamental

Catàleg UB  Enllaç

BERGER, Peter L. Invitació a la Sociologia: una perspectiva humanística. Barcelona: Herder, 2009

Catàleg UB  Enllaç

BAERT, Patrick. La teoría social en el siglo XX. Madrid, Alianza, 2001

Catàleg UB  Enllaç

GIDDENS, Anthony. Sociología. 8ª ed. Madrid: Alianza Ed., 2018

Catàleg UB  Enllaç

JUAN ALBALATE, Joaquin. Trabajo, mercado de trabajo y relaciones laborales. Madrid: Tecnos, 2015

Catàleg UB  Enllaç

MIGUÉLEZ, Faustino; PRIETO, Carlos. (coord.). Las relaciones de empleo en España. Madrid, Siglo XXI, 1999

Catàleg UB  Enllaç

WATSON, Tony J. Trabajo y sociedad. Manual introductorio a la sociología del trabajo, industrial y de la empresa. Barcelona: Hacer, 1995

Catàleg UB  Enllaç

DURKEÏM, Emile. De la división del trabajo social. Buenos Aires:Amorrortu, 1967

Versió en línia (2012)  Enllaç

RITZER, G. Teoría sociológica clásica, Madrid: McGraw-Hill. 2001

Catàleg UB  Enllaç

ADDAMS, Jane. Veinte años en Hull House. Murcia: Editum, 2014

Catàleg UB  Enllaç

NUSSBAUM, Martha. Las mujeres y el desarrollo humano. El enfoque de las capacidades. Marid: Herder Editorial, 2012

Catàleg UB  Enllaç