Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Direcció Estratègica

Codi de l'assignatura: 363659

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Paloma Miravitlles Matamoros

Departament: Departament d'Empresa

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

60

Treball tutelat/dirigit

30

Aprenentatge autònom

60

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat d'interpretar l'evolució de l'entorn i la seva adaptació.

   -

Compromís ètic i reconeixement dels drets fonamentals.

   -

Capacitat de dissenyar, gestionar i crear projectes empresarials, viables i factibles, segons el tipus d'organització.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

 • Tenir una visió introductòria de la direcció estratègica i familiaritzar-se amb els seus continguts clau, utilitzant el màxim rigor en el llenguatge i terminologia professional.
 • Reconèixer el model racional de presa de decisions estratègiques, així com les diferents fases del procés estratègic de l’empresa.
 • Saber utilitzar i aplicar correctament les principals eines del diagnòstic estratègic tant a nivell extern com intern.
 • Entendre i analitzar els diversos tipus d’estratègies empresarials en la fase de formulació d’estratègies.
 • Comprendre la importància i les principals eines de la fase de control de l’estratègia.

 

Referits a habilitats, destreses

 • Ser capaç de buscar, seleccionar i analitzar informació empresarial de diferents fonts (internet, premsa, bases de dades, etc.) per resoldre casos i problemes plantejats.
 • Aprendre a treballar en equip, així com comunicar, argumentar, negociar i interactuar amb altres persones prenent decisions en situacions amb major o menor grau d’informació.

 

Referits a actituds, valors i normes

 • Estimular actituds que permetin orientar la futura activitat professional, esperit crític, capacitat creativa i proactiva.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció a la direcció estratègica

1.1. La direcció estratègica de l’empresa

1.2. Els objectius i els valors de l’empresa

2. Anàlisi i diagnòstic estratègic

2.1. Anàlisi de l’entorn

2.2. Anàlisi interna

2.3. Instruments de presa de decisions i models de negoci

3. Formulació de l’estratègia

3.1. Estratègies competitives genèriques

3.2. Estratègies segons els sectors

3.3. Estratègies d’innovació

3.4. Estratègies de creixement i desenvolupament

3.5. La internacionalització de l’empresa

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia de l’assignatura és una combinació entre la classe magistral presencial i no presencial (per la situació de la COVID-19) i la realització de diferents activitats complementàries (resolució de casos, problemes, lectures, tests, etc.), ja siguin individuals o en petits grups, tant dins com fora de l’aula. 

Cada setmana es fan dues sessions de dues hores de durada. En les hores de classe (ja siguin dins de l’aula o en streaming), l’estudiant rep la informació bàsica per treballar els continguts del pla docent que li garanteixin l’obtenció dels objectius establerts. També es dedica una part d’aquest temps a treballar de manera pràctica, en lectures d’articles, elaboració de casos, exercicis, tests, presentacions, dinàmiques de grups, etc. per aprofundir en l’aplicació pràctica i interpretació dels conceptes teòrics.

En el Campus Virtual, que és l’eina de comunicació entre l’estudiant i el professorat, es publica tota la informació detallada relativa a l’assignatura (normes d’avaluació, tasques, enllaç a sessions en streaming, dates de lliurament de les activitats, etc.).

L’assistència als diferents tipus de sessions (presencials i en streaming) és important per al procés d’aprenentatge, el qual es basa tant en el treball individual o en equip com en la participació a l’aula. L’alumnat que es matricula a l’assignatura accepta assistir a les sessions amb els casos i les lectures preparades els dies que correspongui, d’acord amb el pla de treball establert a començament de curs.

Les classes en streaming estan regulades per l’article 6 del Decret llei 8/2020, de 24 de març, i per l’article 8 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. Segons aquesta normativa la potestat per enregistrar les classes és un dret exclusiu del professorat, ja que s’han de protegir les dades personals, la imatge i la veu de tots els assistents a les sessions. En cap cas, els estudiants poden enregistrar i difondre aquestes classes, ja que suposaria un delicte greu i la Universitat de Barcelona podria prendre les mesures legals corresponents.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada és una opció que implica el seguiment de la matèria i consisteix en el lliurament de diferents activitats al llarg del semestre amb les quals s’obtenen diverses puntuacions relacionades amb evidències avaluables.

La nota d’avaluació continuada té un 40 % de pes en la qualificació final i la nota de l’examen final, el 60 % restant. A l’inici de curs s’informa en el Campus Virtual sobre quines són les evidències d’avaluació continuada i com s’avaluen, i s’indica quan es duen a terme i la ponderació de cadascuna.

Els casos empresarials i els diferents exercicis que componen l’avaluació continuada de l’assignatura estan pensats i definits, tant per la temàtica com pel desenvolupament, per obtenir evidències i avaluar les següents capacitats dels estudiants: la creativitat i emprenedoria, el compromís ètic, la interpretació i adaptació a l’evolució de l’entorn, i el disseny, gestió i creació de projectes empresarials viables. 

Per completar el procés d’avaluació continuada, cal examinar-se de tota l’assignatura en un examen final, la data del qual determina oportunament el Consell d’Estudis.

Respecte a aquesta via d’avaluació s’han de tenir en compte les observacions següents:

 • La nota mínima d’avaluació continuada per fer la mitjana amb l’examen final és, com a mínim, de 6 sobre 10; si l’estudiant no hi arriba, ha d’optar per l’avaluació única.
 • La nota d’avaluació continuada només es té en compte si la nota de l’examen final és, com a mínim, de 4 sobre 10 punts. En el cas que no hi arribi, es posa un 3,5 a la nota final.
 • El lliurament de la primera de les activitats d’avaluació continuada implica que l’estudiant ha triat aquesta opció d’avaluació. Si no lliura la primera activitat, s’entén que ha triat l’avaluació única.


El grup EUS pot tenir una avaluació continuada diferent de la de la resta de grups de l’assignatura Direcció Estratègica. A principi de curs, s’informa de forma detallada a través del Campus Virtual del tipus d’avaluació que se seguirà.

 

Avaluació única

L’avaluació única consisteix en un examen final més llarg i més complet, que correspon al 100 % de la nota.

L’examen final corresponent a l’opció d’avaluació única i el de l’opció d’avaluació continuada es fan el mateix dia i hora.

L’estudiant que no superi l’avaluació única o la continuada té dret a fer la reavaluació, que consisteix en un examen únic. En cap cas es té en compte l’avaluació continuada en la reavaluació.

La data del període de reavaluació es fixa en el calendari acadèmic de la Facultat i coincideix amb el període en què es fan les segones convocatòries dels ensenyaments de grau.

El procediment i criteris de l’activitat de reavaluació són els mateixos que els fixats per a la prova d’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Esteban. Dirección estratégica de la empresa : fundamentos y puesta en práctica. Madrid : Delta, 2005

Catàleg UB  Enllaç

GRANT, Robert. Dirección estratégica : conceptos, técnicas y aplicaciones. 8ª ed. Madrid : Thomson Civitas, 2014

Catàleg UB  Enllaç

GUERRAS MARTÍN, Luis Angel; NAVAS LOPEZ, JOSÉ Emilio. La Dirección estratégica de la empresa : teoría y aplicaciones.  5ª ed. Navarra : Cizur Menor : Aranzadi : Civitas Thomson Reuters. 2015

Catàleg UB  Enllaç

JOHNSON, Gerry; SCHOLES, Kevan. Dirección estratégica. Madrid: Pearson Prentice Hall, 2006

Catàleg UB  Enllaç

VENTURA VICTORIA, Juan. Análisis estratégico de la empresa. Madrid: Paraninfo, 2008

Catàleg UB  Enllaç

Navas, J.E. y Guerras, L.A.: Fundamentos de Dirección Estratégica de la Empresa.Madrid, Civitas Thomson Reuters, 2016, ISBN: 978-84-9135-800-8

Versió en línia (2016)  Enllaç

Pla Barber, J. y León Darder, F. Dirección International de la Empresa. Madrid, MC Graw Hill Educación, 2016

Catàleg UB  Enllaç