Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Econometria de l'Empresa

Codi de l'assignatura: 363664

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Jordi Arcarons Bullich

Departament: Departament d'Econometria, Estadística i Economia Aplicada

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

30

 

(Dirigida pel professorat, ocupa la primera hora de cada sessió setmanal. Està destinada a classe teòrica per introduir i explicar el contingut del temari.)

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial i no presencial

 

15

 

(Dirigida pel professorat, ocupa la segona hora de la primera sessió setmanal. L’estudiant ha d’efectuar les pràctiques proposades del temari.)

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial i no presencial

 

15

 

(Dirigida pel professorat, ocupa la segona hora de la segona sessió setmanal. La classe es fa a l’aula d’informàtica. L’objectiu és completar les 8 pràctiques previstes en el temari.)

Treball tutelat/dirigit

40

(Encaminat a resoldre problemes, exercicis i pràctiques proposats.)

Aprenentatge autònom

50

(L’aprenentatge autònom està encaminat a saber resoldre i interpretar el model de regressió, utilitzant un programa informàtic.)

 

 

Recomanacions

 

És imprescindible que l’estudiant tingui el nivell de suficiència en àlgebra i càlcul matemàtic que li garanteix tenir superades les assignatures Matemàtiques I i II.

Així mateix, és imprescindible, encara amb més motiu, que tingui el nivell de suficiència en els fonaments de l’estadística que li garanteix tenir superades les assignatures Estadística I i II.

És igualment imprescindible que qui vulgui cursar aquesta assignatura tingui un nivell mínim de teoria econòmica, garantit per la suficiència a les assignatures Introducció a l’Economia, Microeconomia i Macroeconomia.


Altres recomanacions

L’estudiant que cursi aquesta assignatura ha d’acreditar coneixements a nivell d’usuari de fulls de càlcul tipus l’Excel; així com una certa destresa en la utilització de l’ordinador.


Requisits

363645 - Matemàtiques I (Recomanada)

363646 - Matemàtiques II (Recomanada)

363647 - Estadística I (Recomanada)

363648 - Estadística II (Recomanada)

363649 - Introducció a l'Economia (Recomanada)

363650 - Microeconomia (Recomanada)

363651 - Macroeconomia (Recomanada)

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'usar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'acompliment professional.

   -

Capacitat d'aplicar els mètodes i instruments quantitatius bàsics per obtenir i analitzar la informació de l'empresa i del seu entorn socioeconòmic d'acord amb les característiques de la informació disponible.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Prendre contacte amb els mètodes economètrics.

— Aprendre els fonaments teòrics del model de regressió múltiple.

— Interpretar correctament els resultats que ofereix el model de regressió múltiple, com a eina d’anàlisi quantitativa econòmica.

— Utilitzar programes economètrics que permetin l’aplicació del model de regressió múltiple.

 

 

Blocs temàtics

 

1. El model de regressió lineal múltiple (MRLM): especificació i inferència estadística

1.1. Anàlisi de l’MRLM: les seves propietats estadístiques

a) Formulació i hipòtesis bàsiques 
b) Estimació
c) Mesures de bondat de l’ajustament
d) Anàlisi de la variància
e) Interpretació de resultats

1.2. Formulació de contrastos d’hipòtesi. Validació de l’MRLM

a) Contrastos d’hipòtesi sobre els paràmetres
b) Predicció puntual i per interval. Mesures de capacitat predicativa
c) Estimació restringida
d) Contrastos de canvi estructural, linealitat i normalitat

1.3. Tractament de l’MRLM amb problemes en la informació mostral: dades atípiques (outliers) i multicol·linealitat

a) Outliers i observacions influents
b) Principals contrastos i indicadors de dades atípiques 
c) Multicol·linealitat: definició, graus i conseqüències en l’estimació per mínims quadrats ordinaris (MQO)
d) Detecció, valoració i solucions de la multicol·linealitat

2. Extensions i ampliacions de l’MRLM

2.1. Tractament de la informació qualitativa en el context de l’MRLM

a) Especificació del model de regressió amb variables exògenes fictícies
b) Estimació per mínims quadrats ordinaris (MQO)
c) Interpretació dels paràmetres
d) Utilització de variables fictícies en el contrast de canvi estructural

2.2. L’MRLM sota els supòsits d’heteroscedasticitat

a) Pertorbació no esfèrica: conseqüències en l’estimació MQO
b) L’estimador per mínims quadrats (MQ) generalitzats
c) Contrastos d’heteroscedasticitat

2.3. Omissió, errors i endogenitat en les variables explicatives de l’MLRM

a) L’estimador per variables instrumentals (VI)
b) L’estimador per mínims quadrats en dues etapes (MQ2E)
c) Contrastos d’endogenitat

2.4. El model lògit de respostes binàries

a) Especificació del model lògit
b) Estimació per màxima versemblança
c) Interpretació de les estimacions

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura Econometria de l’Empresa pertany a l’àmbit dels mètodes quantitatius en economia i, per tant, té un contingut empíric molt important. L’estudiant ha d’utilitzar dades estadístiques reals, ha de conèixer les principals fonts estadístiques oficials i ha de saber aplicar les tècniques economètriques i informàtiques, apropiades per a la resolució de models economètrics.

L’estudiant ha de percebre el component d’aplicació pràctica dels problemes teòrics i empírics que se li plantegin. Tenint en compte aquesta premissa, la metodologia de l’assignatura combina:

— Classe teòrica.

— Classe de problemes, per complementar l’explicació teòrica.

— Classes de pràctiques amb ordinador, per complementar el desenvolupament empíric de l’assignatura.


Instruments

— Manuals d’econometria (recomanats i complementaris o avançats).
— Material docent d’accés directe a través del Campus Virtual.
— Aplicacions informàtiques que s’han d’utilitzar i conèixer a través de les classes pràctiques amb ordinador: programa MicroEconometria © ®.
— Problemes pràctics dissenyats a partir d’informació estadística de llars, consumidors, contribuents i empreses.
— Internet i cerca d’estadístiques econòmiques (OCDE, EUROSTAT, INE, IDESCAT, etc.).

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

— Prova teoricopràctica. Es duu a terme aproximadament a començament de novembre o abril, depenent del quadrimestre de matriculació (en començar el curs, en el Campus Virtual se’n pot consultar la data concreta), i està relacionada amb les dues primeres lliçons del programa de l’assignatura, que s’hauran explicat en les classes teòriques i en les classes de problemes. És un examen de tipus test, la nota del qual es calcula en l’escala de 10.

— Prova pràctica per resoldre amb ordinador. Es duu a terme a final de desembre o maig, depenent del quadrimestre de matriculació (en començar el curs, en el Campus Virtual se’n pot consultar la data concreta). Està relacionada amb un conjunt de pràctiques que es duen a terme al llarg del curs en les classes pràctiques amb ordinador. Aquesta prova pràctica s’ha de resoldre a través de la utilització del programa informàtic MicroEconometria © ®, les característiques i funcionament del qual s’expliquen en les sessions de classe de l’assignatura i a través de la resolució dels exercicis pràctics proposats durant el curs. És un examen de tipus test. Les preguntes i exercicis fan referència a la base de dades d’exemples que acompanya aquest programa informàtic; la nota d’aquesta prova pràctica es calcula en l’escala d’1,5.

— Examen final de l’assignatura. Es duu a terme en el període de gener-febrer o juny-juliol, depenent del quadrimestre de matriculació (la data concreta està publicada des de l’inici del curs en el web de la Facultat d’Economia i Empresa), la nota del qual es calcula en l’escala de 10.

— Els criteris de puntuació de tots els exàmens són: 1 punt per resposta correcta; -1/3 de punt per resposta incorrecta; 0 punts per resposta en blanc.

QUALIFICACIÓ FINAL = 0,40 x Nota Prova teoricopràctica + 0,60 x Nota Examen final

Aquesta ponderació és vàlida si a l’examen final s’ha obtingut una nota de 3,5 o superior; en cas contrari, la QUALIFICACIÓ FINAL és la nota obtinguda a l’examen final.

Millora de la qualificació

— L’estudiant que hagi fet la prova pràctica, sempre que hagi obtingut una nota de 3,5 o superior a l’examen final, pot sumar directament a la seva QUALIFICACIÓ FINAL la nota obtinguda a la prova pràctica.

— Es considera superada l’assignatura si la QUALIFICACIÓ FINAL és igual o superior a 5.

Exemple 1. Estudiant amb una nota de 5 a la prova teoricopràctica; nota de 3,5 a l’examen final i nota d’1 a la prova pràctica.  

QUALIFICACIÓ FINAL = 0,4 x 5 + 0,6 x 3,5 = 4,1 + 1 = 5,1  APROVAT

Exemple 2. Estudiant amb una nota de 7 a la prova teoricopràctica; nota de 3 a l’examen final i nota d’1 a la prova pràctica.  

QUALIFICACIÓ FINAL = 3 SUSPENS

Exemple 3. Estudiant amb una nota de 8 a la prova teoricopràctica; nota de 9 a l’examen final i nota d’1,3 a la prova pràctica.

QUALIFICACIÓ FINAL = 0,4 x 8 + 0,6 x 9 = 8,6 + 1,3 = 9,9  MATRÍCULA D’HONOR

Reavaluació. Els alumnes que no hagin superat l’assignatura seguint els procediments establerts, poden fer una prova de reavaluació, que consisteix en un examen de les mateixes característiques que l’examen final de l’assignatura. Es duu a terme en el període que la Facultat d’Economia i Empresa hagi fixat, planificat i publicat per als procediments de reavaluació (des de l’inici del curs es pot consultar en el web). Hi ha una data al primer quadrimestre al llarg del mes de febrer i una altra data al segon quadrimestre al llarg del mes de juliol. La nota obtinguda en aquesta prova de reavaluació és la que consta com a qualificació final de l’assignatura.

Nota. Cap estudiant que s’aculli a aquesta opció d’avaluació continuada figura a l’acta com a «no presentat».

Aclariment per al grup EUS. Es regeix pels mateixos criteris d’avaluació, tot i que amb una prova teoricopràctica i pràctica específiques.

 

Avaluació única

— Els alumnes que vulguin acollir-se a aquest tipus d’avaluació han de seguir les pautes assenyalades per la Facultat d’Economia i Empresa. Per a qualsevol dubte, es pot consultar la Normativa reguladora de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges (especialment el punt 6.4), que l’estudiant pot trobar a l’apartat de Normatives del web de la Facultat d’Economia i Empresa.


— La suficiència queda provada i, en conseqüència, l’avaluació de l’assignatura és positiva, si l’estudiant aconsegueix la qualificació mínima de 5 en l’examen final de l’assignatura. 

— Examen final. És un examen de tipus test. Les preguntes tenen quatre possibilitats de resposta i només una és correcta. La puntuació és: 1 punt per resposta correcta; -1/3 de punt per resposta incorrecta; 0 punts per resposta en blanc. Es duu a terme en el període de gener-febrer o juny-juliol, depenent del quadrimestre de matriculació, la data concreta està publicada des de l’inici del curs en el web de la Facultat d’Economia i Empresa.

Reavaluació. Els alumnes que no hagin superat l’assignatura seguint els procediments establerts, poden fer una prova de reavaluació, que consisteix en un examen de les mateixes característiques que l’examen final de l’assignatura. Es duu a terme en el període que la Facultat d’Economia i Empresa hagi fixat, planificat i publicat per als procediments de reavaluació (des de l’inici del curs es pot consultar en el web). Hi ha una data al primer quadrimestre al llarg del mes de febrer i una altra data al segon quadrimestre al llarg del mes de juliol. La nota obtinguda en aquesta prova de reavaluació és la que consta com a qualificació final de l’assignatura.

Nota. Els alumnes matriculats en aquesta assignatura que segueixen un curs Erasmus a l’estranger i, per tant, acollits automàticament a l’opció d’avaluació única, han de fer l’examen a la UB en les convocatòries que els pertoquin; en cap cas es permet fer l’examen a la universitat on segueixen el curs Erasmus.

Aclariment per al grup EUS. Es regeix pels mateixos criteris d’avaluació.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

ARCARONS BULLICH, Jordi; CALONGE RAMÍREZ, Samuel. Microeconometría : introducción y aplicaciones con software econométrico para Excel. Madrid : Delta, 2008

  Aquest llibre conté tots els desenvolupaments teòrics del programa de l’assignatura. A més, també conté altres capítols de contingut economètric intermedi i avançat, vàlids per a cursos de postgrau, màster i doctorat, relacionats amb els mètodes economètrics. Conté el programa MicroEconometria, que és un programa economètric autònom que funciona dins de l’Excel.

Catàleg UB  Enllaç

WOOLDRIDGE, Jeffrey M. Introducción a la econometría : un enfoque moderno. 4ª ed. México, DF : Cengage Learning, 2010

  És un llibre complementari, on l’estudiant pot trobar un tractament més teòric del contingut del programa de l’assignatura. És un llibre de consulta per resoldre dubtes i ampliar, amb alguns exemples que porta incorporats, les qüestions que puguin resultar més dificultoses.

Catàleg UB  Enllaç

ARCARONS BULLICH, Jordi; CALONGE RAMÍREZ, Samuel. Pràctiques d’Econometria de l’Empresa amb el programa MicroEconometría.  Col·lecció Textos Docents (TD421). Universitat de Barcelona.  Enllaç

  Aquest llibre recull tot els elements relacionats amb les pràctiques que es faran al llarg del curs a les aules d’informàtica. Disposa d’un material complementari: exemples de funcions matemàtiques i estadístiques de l’Excel (pràctica 1), base de dades de les diferents pràctiques i programa MicroEconometria, accessibles des del LiberWeb de Publicacions UB.

Catàleg UB  Enllaç

ARCARONS BULLICH, Jordi; CALONGE RAMÍREZ, Samuel. 250 Problemes i exercicis de tipus test d’Econometria de l’Empresa.  Col·lecció Textos Docents (TD432). Universitat de Barcelona.  Enllaç

  Aquest llibre recull una col·lecció d’exercicis de tipus test, classificats per temes i en què cada enunciat té la seva solució raonada i justificada.

Catàleg UB  Enllaç