Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Direcció d'Operacions

Codi de l'assignatura: 363673

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Natalia Jaria Chacon

Departament: Departament d'Empresa

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

(Hores presencials / no presencials: 60 h. Estan destinades a l’exposició dels continguts teòrics del programa i a la realització d’exemples d’aplicació dels conceptes teòrics explicats. També s’hi plantegen i resolen casos i problemes i s’hi poden fer, si es considera oportú, algunes de les proves escrites d’avaluació.)

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

50

 

-  Tutorització per grups

Presencial i no presencial

 

10

Treball tutelat/dirigit

40

(Hores de treball dirigit: 40 h. L’estudiant ha de dedicar aquestes hores no presencials a fer les tasques encarregades pel professorat.)

Aprenentatge autònom

50

(Hores de treball autònom: 50 h. L’estudiant ha de dedicar aquestes hores no presencials a l’estudi de l’assignatura i a la preparació de les proves d’avaluació.)

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

8T-TRANSV. Capacitat creativa i emprenedora.

(Capacitat de buscar i integrar nous coneixements i actituds i capacitat per a la resolució de problemes.)

   -

3T-TRANSV. Capacitat de treballar autònomament i de prendre decisions.

   -

Capacitat d'aplicar els mètodes i instruments quantitatius bàsics per obtenir i analitzar la informació de l'empresa i del seu entorn socioeconòmic d'acord amb les característiques de la informació disponible.

   -

Capacitat d'analitzar les organitzacions empresarials i el seu entorn per identificar-ne els aspectes clau.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Tenir una visió global de la direcció d’operacions o direcció de la producció i familiaritzar-se amb els seus continguts clau, utilitzant el màxim rigor en el llenguatge i terminologia professional.

 

Distingir els diferents nivells de la planificació de les operacions, des del pla estratègic o pla d’empresa a llarg termini fins al nivell d’execució i control de la producció, i establir les maneres d’obtenir-los.

 

Analitzar les decisions estratègiques i operatives més importants que es prenen a l’empresa per tal de millorar l’organització de l’activitat productiva.

 

Referits a habilitats, destreses

Identificar els problemes vinculats amb la direcció de la producció, tot explicitant les oportunitats en aquesta àrea per millorar la competitivitat empresarial.

 

Plantejar-se la presa de decisions sobre la millor manera de gestionar el sistema productiu d’una companyia.

 

Referits a actituds, valors i normes

Posar en pràctica la capacitat d’anàlisi, síntesi i diagnòstic per a la resolució de casos o problemes en l’àmbit de la direcció d’operacions.

 

 

Blocs temàtics

 

Bloc 1. Introducció a la direcció d’operacions

*  Aquest tema introductori serveix per organitzar l’assignatura, generar-ne una visió global i ubicar l’àrea productiva dins el marc de l’empresa i les seves decisions dins de l’estratègia de l’organització. Analitza les activitats que desenvolupa la funció d’operacions i la importància de la direcció d’operacions en l’àmbit empresarial. A més, tracta de distingir entre decisions estratègiques i tàctiques en l’àmbit de la direcció de la producció.

Tema 1. Introducció a la direcció d’operacions. Aspectes estratègics i tàctics

1.1. La direcció de la producció i d’operacions
1.2. La funció d’operacions
1.3. Importància de la direcció d’operacions. Problemàtica actual
1.4. Criteris per a la presa de decisions
1.4.1. Decisions estratègiques
1.4.2. Decisions tàctiques

Bloc 2. Decisions tàctiques de la direcció d’operacions

*  El segon bloc de l’assignatura es dedica a les denominades decisions tàctiques de la direcció d’operacions, relatives bàsicament a la planificació de la producció: planificació estratègica, planificació agregada, planificació mestra de la producció, planificació de les necessitats de materials, planificació a curt termini o programació d’operacions, etc.

Tema 2. Planificació agregada

2.1. Planificació agregada
2.2. Algunes mesures d’ajust transitori de la capacitat
2.3. Obtenció del pla agregat
2.4. Tècniques de planificació agregada
2.5. Programació mestra de la producció

Tema 3. Els sistemes MRP I

3.1. Funcionament de l’MRP
3.2. Informació bàsica necessària per al seu desenvolupament
3.3. Entrades fonamentals en el sistema MRP (PMP, llista de materials, fitxer de registre d’inventaris)
3.4. Cas bàsic d’MRP
3.5. Altres tècniques de dimensionament d’un lot
3.6. Sortides de l’MRP

Tema 4. Els sistemes MRP II

4.1. Diferències bàsiques entre l’MRP II i l’MRP I

Tema 5. Planificació i control a molt curt termini

5.1. Planificació i control a molt curt termini
5.2. La programació d’operacions
5.3. Obtenció del programa d’operacions
5.3.1. Assignació de càrrega a tallers
5.3.2. Seqüenciació
5.4. Els problemes d’ordenació

Tema 6. El control de qualitat

6.1. El control de qualitat
6.2. Les set eines bàsiques d’Ishikawa: diagrama de Pareto, diagrama causa-efecte, plantilles de recollida de dades, histogrames, diagrames bivariants, estratificació i gràfics de control
6.3. Mostratge d’acceptació

Bloc 3. Decisions estratègiques de la direcció d’operacions

*  Aquest tercer bloc de l’assignatura està dedicat a les denominades decisions estratègiques de la direcció d’operacions. Es tracta de decisions com ara el disseny del producte, el disseny del procés productiu, la localització de l’activitat productiva, la distribució en planta, l’equilibratge de línies, la logística, etc.

Tema 7. Disseny del procés productiu i distribució en planta

7.1. Concepte i objectius
7.2. Tipus de configuracions productives
7.3. Tipus de distribució en planta
7.4. Tècniques per a la resolució de problemes de distribució en planta
7.4.1. Mètode de les baules
7.4.2. Mètode de les gammes fictícies

Tema 8. Disseny dels processos de producció per producte: l’equilibratge de línies

8.1. Conceptes bàsics de l’equilibratge de línies
8.2. Mètode de Hegelson i Birnie

Tema 9. Just in time (just a temps)

9.1. Introducció
9.2. Objectius i elements de la filosofia just a temps (just in time)
9.3. Execució i control: el sistema Kanban
9.4. Relacions amb proveïdors i clients

Tema 10. Teoria de les limitacions (TOC)

10.1. La teoria de les limitacions (TOC)
10.2. Regles bàsiques de l’OPT
10.3. La solució DBR

Tema 11. La gestió de la qualitat

11.1. Definició de qualitat
11.2. Costos de qualitat
11.3. Qualitat total

Tema 12. Logística empresarial

12.1. La logística empresarial
12.2. Els subsistemes logístics

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia de l’assignatura es basa en una combinació de classes magistrals presencials i altres sessions on es duen a terme diferents activitats de tipus més pràctic (resolució de casos, problemes, lectures, etc.), ja siguin individuals o en petits grups, tant dins com fora de l’aula. El grau de presencialitat ve donat per les mesures especials adoptades per la crisi sanitària provocada per la COVID-19, marcades per les autoritats competents.

Cada setmana es fan dues sessions. En les hores de classe (ja siguin dins de l’aula o en streaming), l’estudiant rep la informació bàsica per treballar els continguts del pla docent que li garanteixin l’assoliment dels objectius establerts. També es dedica part d’aquest temps a treballar de manera pràctica, per tal d’aprofundir en la interpretació dels conceptes teòrics. Algunes d’aquestes activitats pràctiques es poden dur a terme en les sessions d’activitats dirigides de tutorització en grups desdoblats si es considera necessari. Aquestes sessions s’anuncien a classe amb anterioritat.

En el Campus Virtual, que és l’eina de comunicació entre l’estudiant i el professorat, es publica tota la informació relativa a l’assignatura (tasques, enllaç a les possibles sessions en streaming, dates de lliurament de les activitats, etc.).

L’assistència als diferents tipus de sessions que hi pugui haver (presencials i no presencials) és fonamental per al procés d’aprenentatge, el qual es basa tant en el treball individual o en equip com en la participació a l’aula. L’alumnat que es matriculi a l’assignatura accepta assistir a les sessions amb la documentació sol·licitada pel professorat de la matèria i amb les activitats i les lectures preparades els dies que correspongui d’acord amb el pla de treball establert.

Les classes, presencials o en streaming, estan regulades per l’article 8 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. La potestat per enregistrar les classes és dret exclusiu del professor, ja que s’han de protegir les dades personals, la imatge i la veu de tots els assistents a les sessions. En cap cas, els estudiants poden fer gravació i difusió d’aquestes classes o sessions, ni totalment ni parcialment, sigui quin sigui el mitjà o dispositiu utilitzat, ja que suposaria un delicte greu i la Universitat de Barcelona podria prendre les mesures legals corresponents.

Finalment, com a conseqüència del desplegament del projecte de foment de la qualitat docent que s’està duent a terme a la Facultat d’Economia i Empresa (impulsat des de la unitat de Recerca, Innovació i Millora de la Docència i l’Aprenentatge (RIMDA) i el Vicerectorat de Docència i Ordenació Acadèmica de la Universitat de Barcelona), la metodologia docent d’algun dels grups de l’assignatura pot quedar una mica modificada respecte de la descrita anteriorment. El detall d’aquesta metodologia es publica en el Campus Virtual del grup de l’assignatura a l’inici de curs.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació ha de posar en evidència que l’estudiant ha assolit les capacitats i els objectius proposats. El procés d’avaluació de l’assignatura Direcció d’Operacions preveu la possibilitat d’aprovar-la en la convocatòria ordinària per dues vies: per avaluació continuada o per avaluació única. 

Primera via: avaluació continuada + prova final 

L’avaluació continuada és una opció que implica el seguiment gradual de la matèria i consisteix en el lliurament de diferents activitats al llarg del semestre amb les quals l’estudiant obté diverses puntuacions relacionades amb evidències avaluables. A l’inici del curs s’informa de quines són aquestes evidències, com s’avaluen i la seva ponderació.

La qualificació de l’avaluació continuada té un 40 % de pes en la qualificació final i la de la prova final, el 60 % restant; la data d’aquesta prova la determina el Consell d’Estudis. La nota d’aprovat és de 5 (sobre una puntuació màxima de 10).

Respecte a aquesta via d’avaluació cal que l’estudiant tingui presents les observacions següents:

  • Es proposaran 3 o 4 activitats d’avaluació continuada al llarg del semestre, que es faran durant les hores de classe, de forma individual, sense cap tipus de material i seguint les indicacions del professorat.
  • En el cas del grup F6 (un grup de dimensió reduïda amb docència en anglès i perfil internacional) una de les proves consistirà en l’elaboració i defensa d’un projecte en grup relacionat amb la direcció d’operacions internacionals.
  • Per aprovar l’assignatura segons aquesta via, cal que l’estudiant APROVI 2 de les 3 activitats proposades o 3 de les 4 activitats proposades (segons correspongui). En el cas d’aprovar totes les activitats (les 3 si se n’han proposat 3 o les 4 si se n’han proposat 4, opció que recomanem), per obtenir la qualificació mitjana de les activitats es trien les 2 millors qualificacions (si se n’han proposat 3) o les 3 millors qualificacions (si se n’han proposat 4), és a dir, es descarta la nota més baixa.
  • Si l’estudiant no pot assistir a alguna de les proves, no podrà fer-la en cap altre moment ni en cap altre grup classe, però podrà seguir optant a aquesta via d’avaluació continuada, sempre que aprovi el mínim establert de les activitats proposades.
  • En cas de suspendre la part d’activitats de l’avaluació continuada, l’estudiant ha de fer l’examen final (és a dir, automàticament passa a la via d’avaluació única).
  • La qualificació de l’avaluació continuada només es té en compte si la qualificació de la prova final és, com a mínim, de 4 punts sobre un total de 10. En cas contrari, la qualificació final de l’assignatura és de suspens. És a dir, en cas de no assolir aquest valor mínim, no es fa cap ponderació i la nota final de l’assignatura és la nota obtinguda que no ha arribat al mínim establert.
  • La prova final consta de preguntes, tant teòriques com pràctiques (miniexercicis), en un format de tipus test.


La prova final corresponent a la via d’avaluació continuada i l’examen final de la via d’avaluació única es fan el mateix dia i hora (determinats pel Consell d’Estudis), però amb una composició diferent.

Si l’estudiant no supera l’assignatura en la convocatòria ordinària, pot examinar-se en la reavaluació, seguint el procediment establert per la Facultat d’Economia i Empresa, amb un format de prova com el de l’avaluació única (el contingut, procediment i criteris de la reavaluació són els mateixos que fixa aquest pla docent per a la via d’avaluació única).

 

Les diferents evidències d’avaluació continuada permeten mesurar les competències que es treballen en aquesta assignatura:

— Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat (capacitat d’anàlisi, de síntesi, de visions globals i d’aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d’adaptació a noves situacions). Es mesura mitjançant activitats com ara la resolució de problemes, el plantejament d’un cas o problema empresarial real, preguntes conceptuals i/o activitats de tipus test que inclouen tant preguntes teòriques com plantejaments de petits exercicis pràctics.

— Capacitat de treballar autònomament i de prendre decisions. Es mesura mitjançant activitats orientades a la resolució de casos i/o problemes, o bé també amb el plantejament d’un cas o problema empresarial real.

— Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de buscar i integrar nous coneixements i actituds, i capacitat per a la resolució de problemes). Es mesura amb un ventall d’activitats com, per exemple, el plantejament i/o resolució d’un cas o problema empresarial real, l’assistència a una conferència impartida per un directiu d’empresa, entre d’altres de possibles.

— Capacitat d’aplicar els mètodes i instruments quantitatius bàsics per obtenir i analitzar la informació de l’empresa i del seu entorn socioeconòmic d’acord amb les característiques de la informació disponible. Es mesura mitjançant activitats orientades a la resolució de casos i/o problemes, el plantejament d’un cas o problema empresarial real, preguntes conceptuals i/o activitats de tipus test que inclouen tant preguntes teòriques com plantejaments de petits exercicis pràctics.

— Capacitat d’analitzar les organitzacions empresarials i el seu entorn per identificar-ne els aspectes clau. Es mesura mitjançant activitats de resolució de casos i/o problemes.

 

Avaluació única

Segona via: avaluació única

L’avaluació única consisteix en un examen final que comporta el 100 % de la qualificació final de l’assignatura. Aquest examen consta de dues parts, una de teòrica i una de pràctica, amb una ponderació del 50 % cadascuna. La part teòrica es basa en una sèrie de preguntes en un format de tipus test i la part pràctica consisteix en la resolució d’exercicis. La puntuació mínima requerida a cadascuna d’aquestes dues parts és de 3,5 punts sobre un total de 10, en què 5 és la nota d’aprovat (sobre una puntuació màxima de 10). En cas de no assolir aquest valor mínim en alguna de les parts, no es fa la ponderació i la nota final de l’assignatura és la de la part que no ha arribat al mínim establert.

La prova final corresponent a la via d’avaluació continuada i l’examen final de la via d’avaluació única es fan el mateix dia i hora (determinats pel Consell d’Estudis), però amb una composició diferent.

Si l’estudiant no supera l’assignatura en la convocatòria ordinària, pot examinar-se en la reavaluació, seguint el procediment establert per la Facultat d’Economia i Empresa, amb un format de prova com el de l’avaluació única (el contingut, procediment i criteris de la reavaluació són els mateixos que fixa aquest pla docent per a la via d’avaluació única).

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

CASTAN FARRERO, José Mª.; GUITART TARRES, Laura. Dirección de operaciones. Manual de ejercicios. Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona. 2012

Catàleg UB  Enllaç

DAVIS, Mark M. Fundamentos de dirección de operaciones. Madrid: McGraw Hill, 2001

Catàleg UB  Enllaç

DOMINGUEZ MACHUCA, José Antonio. ...[et al.] Dirección de operaciones. Aspectos tácticos y operativos en la producción y los servicios. Madrid: McGraw-Hill., 2003

Catàleg UB  Enllaç

DOMINGUEZ MACHUCA, José Antonio. ...[et al.] Dirección de operaciones. Aspectos estratégicos en la producción y los servicios. Madrid: McGraw-Hill., 2001

Catàleg UB  Enllaç

FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Esteban. Estrategia de producción. Madrid: McGraw Hill/Interamericana de España, 2006

Catàleg UB  Enllaç

HEIZER, Jay; RENDER, Barry. Principios de administración de operaciones. México: Pearson Educación, 2009

Versió en línia (9a ed., 2014)  Enllaç

HEIZER, Jay; RENDER, Barry; MUNSON, Chuck. Principles of Operations Management: Sustainability and Supply Chain Management. 10th edition, England: Pearson Education Limited, 2017

Catàleg UB  Enllaç

MIRANDA GONZÁLEZ, Francisco Javier. ... [et al.] Manual de dirección de operaciones. Madrid: Thomson, 2008

Catàleg UB  Enllaç

NUÑEZ CARBALLOSA, Ana. (coord.) . Dirección de Operaciones. Decisiones tácticas y estratégicas. Barcelona: Editorial UOC, 2014

Catàleg UB  Enllaç

ARIAS ARANDA, Daniel; MINGUELA RATA, Beatriz. (coords.). Dirección de la Producción y Operaciones: Decisiones Estratégicas. Ed. Pirámide, 2018

Catàleg UB  Enllaç

ARIAS ARANDA, Daniel; MINGUELA RATA, Beatriz. (coords.). Dirección de la Producción y Operaciones: Decisiones Operativas. Ed. Pirámide, 2018

Catàleg UB  Enllaç

Pàgina web

Puerto Seco de Madrid - Centro de Transportes de Coslada. [en línia]. Madrid [Consulta: 9 juny 2017]. Disponible a: http://www.puertoseco.com/index.html

Pàgina web  Enllaç

CEL: Centro Español de Logística. [en línia]. Madrid [Consulta: 9 Juny 2017]. Disponible a: http://www.cel-logistica.org/

Pàgina web  Enllaç

EFQM: European Foundation for Quality Management [en línia]. [Consulta: 9 juny 2017]. Disponible a http://www.efqm.org/

Pàgina web  Enllaç

AGI-Goldratt Institute = Theory Of Constraints (TOC) solutions. [en línia].  Milford CT 06461 USA [Consulta: 9 juny 2017]. Disponible a: http://www.goldratt.com/

Pàgina web  Enllaç

EUROMA: European Operations Management Association [en línia]. 1000 Brussels Belgium [Consulta: 9 juny 2017]. Disponible a: http://www.euroma-online.org

Pàgina web  Enllaç

POMS: Production and Operations Management Society [en línia]. Florida International University Miami, FL 33199, USA [Consulta: 9 juny 2017]. Disponible a: http://www.poms.org/

Pàgina web  Enllaç

ZAL: Zona Activitats Logístiques Port de Barcelona. [en línia]. Barcelona [Consulta: 9 juny 2017]. Disponible a: http://www.zal.es/ca-es/inici.html

Pàgina web  Enllaç