Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Biologia Cel·lular

Codi de l'assignatura: 363741

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Maria Jesus Pujol Sobrevia

Departament: Departament de Biomedicina

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

66

(Hores presencials)

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

35

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

11

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

12

 

(4 grups)

 

-  Pràctiques especials

Presencial

 

1

 

(Servei de Microscòpia Electrònica de la Facultat de Medicina: 6 grups de 8 alumnes.)

 

-  Seminari

Presencial i no presencial

 

7

 

-  Altres pràctiques

Presencial

 

0

 

( )

Treball tutelat/dirigit

30

Aprenentatge autònom

54

(Hores de treball no presencials)

 

 

Recomanacions

 

Es recomana tenir:

— Les competències assolides en superar el batxillerat tecnològic o científic (itineraris tecnològic i/o científic) o estudis equivalents.
— Coneixements bàsics d’informàtica, d’Internet.
— Un bon nivell de comprensió de l’anglès.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Coneixement dels equips i instruments que estiguin establerts per al diagnòstic, el tractament, la prevenció i la investigació de la malaltia.

   -

Coneixement dels conceptes i el llenguatge biomèdic.

   -

Capacitat per conèixer i aplicar els conceptes de l'enginyeria en l'estudi dels processos biològics i de les funcions de l'organisme humà. Coneixement dels fenòmens i mecanismes físics a nivell atòmic, molecular, cel·lular i orgànic que intervenen en els estats de salut i malaltia.

   -

Coneixement de les alteracions de l'estructura i funció dels diferents tipus de cèl·lules.

   -

Coneixement de l'estructura i la funció cel·lulars, així com de les tècniques per estudiar-les.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Adquirir coneixements bàsics de biologia general.
— Saber reconèixer els diferents compartiments i estructures cel·lulars.
— Saber establir relacions entre les estructures intracel·lulars i les funcions que fan.
— Conèixer l’organització molecular i els aspectes funcionals dels compartiments cel·lulars.
— Conèixer la terminologia i el llenguatge científic bàsic relacionat amb la biologia cel·lular.
— Saber utilitzar les principals bases de dades biomèdiques: fer cerques bibliogràfiques a PubMed i altres fons de documentació biomèdica.
— Adquirir coneixements bàsics d’anglès suficients per a la comprensió escrita d’un text científic/tècnic amb l’ajut d’un diccionari i la comprensió oral de gravacions en DVD sobre la matèria del curs.
— Assolir els coneixements bàsics d’informàtica i d’Internet per habituar-se a conèixer les principals bases de dades biomèdiques i introduir-se en la cerca d’informació científica.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció

1.1. La cèl·lula com a unitat estructural i funcional dels sistemes vius

2. Compartiments intracel·lulars: distribució intracel·lular de molècules i manteniment de l’estructura cel·lular

2.1. 3.1. Estructura de les membranes cel·lulars. Composició i funcions
3.2. Citosol
3.3. Característiques moleculars i estructurals del reticle endoplasmàtic
3.4. Aparell de Golgi i exocitosi
3.5. Endocitosi
3.6. Lisosomes
3.7. Mecanismes moleculars del transport vesicular
3.8. Mitocondris i peroxisomes

3. Forma i mobilitat cel·lular: el citoesquelet

3.1. El citoesquelet i filaments intermedis
4.2. Filaments d’actina i mobilitat cel·lular
4.3. Microtúbuls i moviment associat a microtúbuls

4. Relacions de la cèl·lula amb l’entorn

4.1. Adhesió intercel·lular
5.1. Unions cel·lulars
5.2. Matriu extracel·lular

5. Manteniment, expressió i replicació de la informació genètica: el nucli cel·lular

5.1. Característiques generals del nucli cel·lular
6.2. Transport entre el nucli i el citoplasma
6.3. El genoma eucariota
6.4. Organització dels cromosomes
6.5. El nuclèol: biogènesi dels ribosomes
6.6. Replicació de la cromatina
6.7. El mecanisme del procés replicatiu del DNA

6. Creixement, proliferació i mort cel·lular

6.1. El cicle cel·lular
7.2. Regulació del cicle cel·lular
7.3. La mitosi
7.4. Sistemes de vigilància del cicle cel·lular o check points
7.5. Anomalies de la proliferació cel·lular: càncer
7.6. La mort cel·lular
7.7. Meiosi

7. Pràctiques de laboratori

7.1. Pràctiques de laboratori

7.2. Microscòpia òptica (MO). Preparació de mostres per a MO. Funcionament del MO i observació de cèl·lules
8.3. Fraccionament cel·lular
8.4. Tècniques d’electroforesi, cromatografia i proteòmica
8.5. Manipulació de cultius cel·lulars
8.6. Cicle cel·lular. Estudi de gens implicats en la regulació del CC en el model del llevat S. pombe

8. Seminaris

8.1.

  •  Evolució prebiòtica
  • Evolució cel·lular
  • Mètodes generals. Biologia cel·lular
  • Microscòpia electrònica i de scanning
  • Microscòpia confocal i fluorescència
  • Tècniques proteòmiques.
  • Tècniques genòmiques
  • Senyalització cel·lular
  • Cèl·lules mare del càncer

9. Sessions d’ultraestructura cel·lular

9.1. Observació i discussió de fotografies de microscòpia electrònica

10. Pràctiques especials

*  Unitat de Microscòpia Electrònica (TEM/SEM). Centres Científics i Tecnològics. Universitat de Barcelona. 1 h / alumne
Nombre de Grups: 6. Nombre d’alumnes per grup:7/8

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Metodologia i activitats formatives
Les activitats que es duen a terme al llarg de l’assignatura són principalment de cinc tipus:

1. Classes teòriques de 55 minuts per desenvolupar la totalitat del programa teòric.

2. Pràctiques de laboratori: 4 sessions pràctiques de 3 hores, en què els alumnes desenvolupen diferents tècniques bàsiques emprades en la Biologia Cel·lular, com ara: preparació de mostres per a microscòpia òptica; observació de preparacions histològiques; tincions histològiques i immunocitoquímiques; tècniques de separació, aïllament i purificació de compartiments cel·lulars (fraccionament cel·lular); tècniques d’electroforesi de proteïnes i immunotransferència, etc. Per a l’alumne representa un total de 12 hores totals de pràctiques de laboratori.

3. Els seminaris on es detallen, entre altres temàtiques, tècniques molt més específiques i emprades també en l’àmbit de la biologia cel·lular i molecular: tècniques de microscòpia electrònica de rastreig, microscòpia confocal, proteòmica i genòmica.  

4. En grups de 8 alumnes es programen visites d’1 hora als Serveis de Microscòpia Electrònica i al Servei de Proteòmica.

5. En horari lliure, els alumnes s’organitzen en grups on poden consultar, observar i discutir fotografies d’ultraestructura cel·lular, penjades al Campus Virtual.

L’avaluació dels continguts assolits per l’alumne es fa mitjançant l’avaluació continuada. La qualificació final consta de la combinació de dos procediments d’avaluació al llarg del procés d’aprenentatge i un prova de síntesi al final del semestre.

D’una banda, s’avaluen els conceptes desenvolupats en les classes teòriques mitjançant exàmens escrits de tipus test de resposta múltiple, i, de l’altra, també s’avalua l’adquisició de coneixements i habilitats en activitats complementàries, com ara les sessions de pràctiques, de seminaris i d’ultraestructura.

L’assignatura s’imparteix en català (90 %) i en castellà (10 %).

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació de les classes teòriques o dels coneixements
Els coneixements conceptuals teòrics i pràctics s’avaluen mitjançant proves de tipus test de resposta múltiple, al llarg del semestre.

— La prova parcial es fa un cop s’ha impartit la meitat del temari teòric. El resultat obtingut constitueix el 25 % de la nota final.
— La prova de síntesi inclou la totalitat del temari, les sessions d’ultraestructura, preguntes pràctiques i dels seminaris impartits al llarg del curs. El resultat obtingut constitueix el 60% de la nota final.

Avaluació de les classes de pràctiques

Les pràctiques són obligatòries per superar l’assignatura de Biologia Cel·lular. L’avaluació d’aquesta activitat representa el 15 % de la nota final. Al final de les cinc pràctiques es reparteix un qüestionari amb preguntes sobre els objectius, metodologia i activitats de la pràctica realitzada. L’avaluació dels qüestionaris representa el 15 % de la nota final.

Sistema de puntuació i ponderació relativa

Per superar l’assignatura cal obtenir un 50 % de la puntuació total.

El sistema de puntuació és estimatiu i es pot modificar depenent dels requeriments docents de cada curs. En qualsevol cas queda definit sempre abans d’iniciar el curs corresponent.

— Prova parcial: 25 %

— Prova de síntesi: 60 %

— Pràctiques: 15 %

Sistema de revisió d’exàmens

El sistema de revisió d’exàmens s’ajusta a allò que determina la normativa de la Universitat de Barcelona sobre l’avaluació i qualificació dels aprenentatges. Després de cada prova, els alumnes, prèvia comunicació, poden consultar el seu examen en una sessió de revisió que es convoca després de publicar les qualificacions. La revisió de la prova es fa comparant-la a una plantilla.

Reavaluació

Els alumnes que hagin suspès o no s’hagin presentat, es podran presentar a la prova de reavaluació. La nota màxima de l’assignatura per als alumnes presentats a reavaluació és excel·lent.

 

Avaluació única

Com que aquest grau s’imparteix en dues facultats diferents (Medicina i Física) i hi ha horaris incompatibles, els alumnes repetidors tenen dificultats per assistir presencialment a les classes de teoria i pràctiques. Aquests alumnes, doncs, opten habitualment per l’avaluació única. Per sol·licitar avaluació única cal fer-ho abans del 31d’octubre, abans de realitzar la prova parcial (1era. quinzena de novembre).

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Alberts, B. [et al.]. Molecular Biology of the Cell. 6ª ed. Barcelona : Garland Science, 2015.  Enllaç

També la 6a ed. (2016) en castellà  Enllaç

Lodish, H. Berk, Kaiser, Krieger...[et al.]. Molecular Cell Biology. 8ª ed. Macmillan Learning. 2016.  Enllaç


També la 7a ed. (2016) en castellà.  Enllaç

Alberts B. [et al.]. Biología Molecular de la Celula. 6ª ed. Editorial Omega, 2017.  Enllaç

Lodish ...(et al.)  Biologia Celular y Molecular. 7ª Ed.  Editorial Medica Panamericana. 2016.

  Enllaç

Cooper, G. M.; Hausman, R. E. La célula. 7ª ed. Madrid: Marbán,  2017.  Enllaç


https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b2191544*  Enllaç

Berg, J. M. ; Tymoczko, J.L. ; Stryer, L. Bioquímica. 8ª ed. Barcelona : Reverté, 2015.   Enllaç


https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b2154055*  Enllaç

Lozano Teruel, J. A. [et al.]. Bioquímica y biología molecular : para ciencias de la salud. 3ª ed. Madrid [etc.] : McGraw-Hill/Interamericana; 2005.  Enllaç

Watson, J.D. [et al.]. Biología molecular del gen. 7ª ed. Madrid : Médica Panamericana, 2016.  Enllaç


https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b2078972*  Enllaç

Pàgina web

Light and Electron Microscopy Atlas  Enllaç

Biology workbench  Enllaç

Comparació de seqüències  Enllaç

PDB lite. Find macromolecules  Enllaç

Sequence Manipulation Suite  Enllaç

NCBI Home Page  Enllaç

The Virtual Library of Biochemistry. Molecular Biology and Cell Biology  Enllaç

El web de la cèl·lula  Enllaç

The virtual Cell Website  Enllaç

The Biology Project. Cell Biology  Enllaç

Online Biology Book  Enllaç