Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Problemes Filosòfics II

Codi de l'assignatura: 363782

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Manuel Campos Havidich

Departament: Departament de Filosofia

crèdits: 6

Programa únic: N

 

 

Consideracions prèvies

 

Aquesta assignatura es proposa iniciar l’alumnat en el pensament filosòfic, tant pel que fa als problemes i continguts característics com a la manera de plantejar-los i d’intentar resoldre’ls. A través d’una selecció de problemes concrets, de la lectura i comentari dels textos corresponents i de l’acarament de les diverses posicions, es pretén que l’alumnat adquireixi coneixements bàsics formals i instrumentals, terminològics i metodològics, així com rigor analític i una visió sintètica.

Si la situació ho requereix, el pla docent podrà ser adaptat per a la docència virtual; qualsevol modificació serà puntualment comunicada a l’alumnat.

En aplicació del Pla d’igualtat de la Universitat de Barcelona, el contingut de l’assignatura (blocs temàtics, o temes, o problemes; bibliografia; treballs) incorporarà, en la mesura que es pugui i en funció del temari desplegat per cada professor, qüestions sobre gènere (problemes, pensadores, bibliografia).

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Capacitat de raonament.

   -

Capacitat de contribuir positivament en el debat de problemes i projectes.

   -

Comprensió clara dels problemes, les teories i els arguments principals propis dels camps de la lògica, la metafísica, l'epistemologia, la filosofia del llenguatge i la filosofia de la ment (disciplines enteses en un sentit ampli).

   -

Capacitat d'usar i de comprendre la terminologia filosòfica especialitzada.

   -

Comprensió clara dels problemes, les teories i els arguments principals propis dels camps de la filosofia moral, la filosofia política, la filosofia social i l'estètica (disciplines enteses en un sentit ampli).

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Introduir-se en el coneixement de les metodologies pròpies de la filosofia i aprendre a identificar i a avaluar els arguments que diferents autors aporten per a les tesis que defensen.

 

—Saber detectar l’estructura de les argumentacions i avaluar-ne la validesa.

 

— Saber identificar i comprendre alguns dels problemes fonamentals en filosofia i algunes de les principals teories proposades per donar resposta a aquests problemes, tant provinents d’autors clàssics com d’autors contemporanis.

 

Referits a habilitats, destreses

— Desenvolupar una actitud crítica.

 

— Desenvolupar capacitat d’anàlisi i de raonament.

 

— Aprendre a expressar-se amb claredat i precisió.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Introduir-se en el coneixement dels estàndards ètics del treball acadèmic, incloent-hi els estàndards que regeixen el reconeixement de l’autoria d’idees i dels drets intel·lectuals.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Què és la filosofia?

2. Problemes sobre el coneixement

2.1. Què és la veritat?

2.2. Què és el coneixement?

2.3. Límits del coneixement humà

3. Problemes sobre la realitat

3.1. El problema del canvi (causa i efecte)

3.2. Problemes d’ontologia

3.3. El problema de l’infinit

3.4. El problema dels universals

3.5. El problema de l’existència de Déu

4. Problemes sobre l’ésser humà

4.1. El problema del «jo»

4.2. Ment i matèria

4.3. El problema de la llibertat

4.4. El sentit de la vida

5. Problemes de filosofia pràctica

5.1. Normativitat, virtuts i valors

5.2. El problema de la justícia

5.3. Autoritat i poder

5.4. Teoria de la decisió

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Com a primera opció, els professors de l’assignatura hauran de treballar els cinc blocs temàtics a partir de la tria dels problemes a tractar que ofereix el temari de l’assignatura, de manera que el mínim de problemes tractats serà de cinc i el màxim de vuit.

Com a segona opció, el professor de l’assignatura podrà introduir un nou bloc temàtic i aleshores haurà de treballar quatre dels cinc blocs temàtics indicats al llistat del pla docent i també el nou bloc temàtic introduït, de manera que el mínim de problemes tractats serà de cinc i el màxim de vuit.

Es treballarà combinant el treball individual i el grupal, inserint-los en la dinàmica de les classes.

Les activitats formatives atenen al desenvolupament i capacitació de l’estudiant en diverses competències, fonamentalment la lectura i comprensió de textos i la interpretació i valoració de problemes filosòfics.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada és de caràcter individual i es basa en l’assoliment de les competències pròpies de l’assignatura. Es portarà a terme a través d’un mínim de dos exercicis escrits distribuïts al llarg del semestre, tal com indicarà el professor a començaments de curs. La ponderació de cada exercici per a la nota final també l’anunciarà el professor a començaments de curs; en cap cas cap dels exercicis propis de l’avaluació continuada no pot suposar menys d’un 10 % ni més d’un 60 % de la nota final. Així mateix, el professor assenyalarà el nombre mínim d’exercicis a completar per part de l’alumne per tal que aquest pugui obtenir qualificació final (si el professor no ho indiqués, aquest nombre serà d’un). El professor també podrà reservar fins a un 20 % de la nota final per tal d’avaluar la participació de l’alumnat en activitats no escrites programades per a l’aula (pràctiques, presentacions, debats, participació a classe, etc.).

Reavaluació

En cas de suspendre l’avaluació continuada amb una nota superior a 3, els alumnes es podran presentar a reavaluació. Aquesta consistirà en un únic examen escrit (100 % de la nota) a realitzar en la data assenyalada al calendari oficial.

 

Avaluació única

L’avaluació continuada és de caràcter individual i es basa en l’assoliment de les competències pròpies de l’assignatura. Aquesta consistirà en un únic examen escrit (100 % de la nota) a realitzar en la data assenyalada al calendari oficial. El professor informarà a començament de curs del termini per sol·licitar l’avaluació única. Els alumnes que durant el període lectiu hagin fet totes les proves escrites d’avaluació continuada no podran presentar-se a l’única.

Reavaluació

En cas de suspendre l’avaluació única amb una nota superior a 3, els alumnes es podran presentar a reavaluació. Aquesta consistirà en un únic examen escrit (100 % de la nota) a realitzar en la data assenyalada al calendari oficial.

 

 

Observacions

 

Com que aquesta assignatura és de formació bàsica, per a alumnes de primer curs, no s’hi pretén fer un estudi exhaustiu ni excessivament detallat dels problemes. Per això, és normal que alguns o tots els problemes estudiats en aquesta assignatura reapareguin en els programes d’assignatures ulteriors. Que s’hagin estudiat a Problemes Filosòfics II no eximeix les altres assignatures de tractar-los i d’incloure’ls als seus programes.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Bunge, M., A LA CAZA DE LA REALIDAD, Gedisa, 2006

Conee, E. i Sider, T.: Acertijos de la existencia, Alianza Ed. 2013

GARRETT, B., ¿Qué es eso llamado metafísica?; Madrid: Alianza Editorial, 2010

HETHERINGTON, S., ¡Filosofía! Una breve introducción a la metafísica y a la epistemología, Madrid: Alianza Editorial, 2007

NAGEL, T., Quin sentit té tot plegat? Brevíssima introducció a la filosofía, Obrador Edèndum, 2014 (¿Qué significa todo esto? Una brevísima introducción a la filosofía, FCE, 1995).