Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Problemes Filosòfics III

Codi de l'assignatura: 363783

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Misericordia Angles Cervello

Departament: Departament de Filosofia

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Consideracions prèvies

 

Si la docència i avaluació passen a ser no presencials:

L’exposició de continguts a l’aula, les tutories per grups i les presentacions orals es faran de manera virtual, mitjançant videoconferències (amb BB Collaborate o altres eines semblants), o mitjançant vídeos que els estudiants hauran de fer arribar al professor o professora.

L’examen escrit de la primera part del curs també es farà de manera virtual, pe mitjà de les eines per fer exàmens virtuals que proporciona el Campus Virtual.

Si hi ha estudiants que no disposen dels mitjans tècnics necessaris per poder dur a terme les activitats virtuals programades, es buscaran solucions alternatives per als seus casos particulars, tot intentant evitar greuges comparatius en cap dels dos sentits.

 

En aplicació del Pla d’igualtat de la Universitat de Barcelona, el contingut de l’assignatura (blocs temàtics, o temes, o problemes; bibliografia; treballs) incorporarà, en la mesura que es pugui i en funció del temari desplegat per cada professor, qüestions sobre gènere (problemes, pensadores, bibliografia)

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

24

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

18

 

-  Pràctiques orals comunicatives

Presencial

 

8

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Capacitat de raonament.

   -

Capacitat de contribuir positivament en el debat de problemes i projectes.

   -

Comprensió clara dels problemes, les teories i els arguments principals propis dels camps de la lògica, la metafísica, l'epistemologia, la filosofia del llenguatge i la filosofia de la ment (disciplines enteses en un sentit ampli).

   -

Capacitat d'usar i de comprendre la terminologia filosòfica especialitzada.

   -

Comprensió clara dels problemes, les teories i els arguments principals propis dels camps de la filosofia moral, la filosofia política, la filosofia social i l'estètica (disciplines enteses en un sentit ampli).

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Consolidar i desenvolupar les capacitats d’expressió escrita i oral i els hàbits metodològics assolits a PF I i PF II.

 

— Aprendre el treball de contextualització d’un text.

 

Referits a habilitats, destreses

— Aprendre a treballar materials en el seu context.

 

— Aprendre a aplicar la capacitat d’anàlisi i de raonament.

 

— Aprendre a expressar-se amb claredat i precisió per escrit i oralment.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Introduir-se en el coneixement dels estàndards ètics del treball acadèmic, incloent-hi els estàndards que regeixen el reconeixement de l’autoria d’idees i dels drets intel·lectuals.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Problemes filosòfics

*  S’estudiaran diferents problemes filosòfics que s’extrauran de tres obres de tres autors o autores diferents. Es procurarà que els textos proposats no coincideixin amb els que es treballen en altres assignatures del grau, i es buscarà que siguin textos accessibles, atès el nivell formatiu de l’alumnat de primer curs.

 

2. Textos que es fan servir en els diferents grups

*   

Grup A1:

1. Ramon Llull. Antologia filosòfica. Edicions 62, 1990. 

2. Hume, David (1748) An Enquiry Concerning Human Understanding, Oxford University Press, 1999. (Traduccions: Investigació sobre l’enteniment humà. Edicions 62, 1998; Investigación sobre el entendimiento humano. Alianza Editorial, 1980)

3. Weil, Simone (1943) L’enracinement, Gallimard, 1990 (Traduccions: L’arrelament. Preludi a una declaració dels deures envers l’ésser humà.  Edicions de 1984, 2016; Echar raíces. Ed. Trotta, 1980 )

Grup A2:

1. David Hume: Diálogos sobre religión natural (Tecnos 2005)

2. Arthur Schopenhauer: "Sobre la necesidad metafísica del hombre" (capítol 17 del segon volum de El mundo como voluntad y representación, Trotta 2005)

3. Vladimir Jankélévitch: La muerte (Pre-Textos, 2009)

Grup A3:

1. Balmes, Jaime.  El criterio Obras Completas, Vol. III. BAC, 1963.

2. Leibniz, Gottfried Wilhelm: ¿El problema del mal? a Ensayos de Teodicea. Abada, 2015.

3. Nicol, Eduardo: Metafísica de la expresión. Fondo de Cultura Económica, 1974.

Grup B1: Bibliografia pendent de confirmar.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura té l’organització interna següent:

1a part: exposició de continguts a l’aula (l’estudi dels problemes filosòfics extrets dels tres textos seleccionats ocuparà les sis primeres setmanes de classe).

2a part: tutories obligatòries (seguiment del treball de l’estudiant, que ocuparà les sis setmanes següents).

3a part: exposició oral obligatòria (ocuparà dues setmanes; cada estudiant disposarà de 10 minuts per exposar el seu treball, seguits de 5 minuts de debat i comentaris).

4a part: lliurament del treball escrit (el treball escrit serà el resultat del treball desenvolupat durant tota l’assignatura, inclosa l’exposició oral).

Observacions:

Lectures obligatòries: L’estudiant haurà de llegir íntegrament les parts seleccionades dels tres textos proposats.

Examen escrit: Després de l’exposició dels temes seleccionats, a càrrec del professor o professora (és a dir, després de les sis primeres setmanes de curs), es farà un examen escrit sobre aquesta primera part de l’assignatura.

Presentació oral i treball del curs: A proposta del professor o professora, cada estudiant haurà de treballar en un determinat tema directament relacionat amb els textos seleccionats o amb allò que el professor o professora haurà presentat a classe. Caldrà que cada estudiant presenti aquest treball, primer, en una exposició oral i, posteriorment, en un document escrit (d’entre 2.300 i 2.500 paraules) que s’haurà d’adequar al format que indicarà el professor o professora.

 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Distribució percentual de la qualificació de l’avaluació continuada:

• Examen escrit de la primera part de l’assignatura: 35 %

• Exposició oral obligatòria: 25 %

• Treball final: 40 %.

Reavaluació

Només l’examen escrit i el treball escrit seran objecte de reavaluació.

La nota final de la reavaluació resulta de les notes de l’examen escrit de reavaluació (35 % de la qualificació final), el treball escrit revisat (40 % de la qualificació final) i l’exposició oral prèvia (25 % de la qualificació final).

La nota mínima per poder optar a la reavaluació és de 3.

 

Avaluació única

Amb caràcter excepcional i justificadament, es podrà optar per l’avaluació única.

Qui opti per l’avaluació única haurà d’entregar signada una sol·licitud al professor o professora responsable. Per defecte, la data límit per lliurar aquesta sol·licitud és el 16 d’abril de 2022, tot i que el professor o professora de cada grup pot fixar un altre termini posterior, que ha de comunicar als estudiants del grup corresponent a començament de curs.

Qui opti per l’avaluació única haurà de fer el mateix tipus de tasques i proves que es fan en l’avaluació continuada. En la data i horari anunciat per fer l’avaluació única s’ha de fer l’examen escrit i lliurar el treball final escrit; i al mateix dia, i en un horari que s’haurà acordat prèviament amb el professor o professora (que, per defecte, serà immediatament després de l’examen escrit), caldrà fer l’exposició oral del treball final.

La distribució percentual de la qualificació és la següent: 35 % de l’examen escrit de la primera part, 25 % de la presentació oral i 40 % el treball final.

 

Reavaluació

Només l’examen escrit i el treball escrit seran objecte de reavaluació.

La nota final de la reavaluació resulta de les notes de l’examen escrit de reavaluació (35 % de la qualificació final), el treball escrit revisat (40 % de la qualificació final) i l’exposició oral prèvia (25 % de la qualificació final).

La nota mínima per poder optar a la reavaluació és de 3.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Balmes, Jaime:  El criterio Obras Completas, Vol. III. BAC, 1963.

Leibniz, Gottfried Wilhelm: “El problema del mal” a Ensayos de Teodicea. Abada, 2015.

Nicol, Eduardo: Metafísica de la expresión. Fondo de Cultura Económica, 1974.

Clark, A. and D. Chalmers (1998) “The Extended Mind”, Analysis, 58 (1), pp. 7-19. (Traducción castellana: La mente extendida, ediciones KRK, 2011.)

Boghossian, Paul (2006) Fear of Knowledge: Against Relativism and Constructivism, Oxford University Press. (Traducción castellana: El miedo al conocimiento: Contra el relativismo y el constructivismo, ediciones Alianza, 2009.)

Bauer, Nancy (2015) How to do Things with Pornography, Harvard University Press. (Traducción castellana: Cómo hacer cosas con pornografía, ediciones Cátedra, 2019.)