Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Argenters i Joiers de Catalunya

Codi de l'assignatura: 364023

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Joan Domenge Mesquida

Departament: Departament d'Història de l'Art

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

54

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

45

 

-  Pràctiques orals comunicatives

Presencial i no presencial

 

6

 

-  Seminari

Presencial i no presencial

 

3

Treball tutelat/dirigit

43

Aprenentatge autònom

53

 

 

Recomanacions

 

Es recomana haver cursat el màxim nombre possible d’assignatures relatives a l’art català per poder contextualitzar millor la producció d’objectes argèntics.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

CG7 - Capacitat de lectura de l'entorn.

   -

CG8 - Dots d'observació visual.

   -

CE7 - Adquirir nocions d'iconografia, i aprendre a interpretar-la en l'obra d'art.

   -

CE3 - Saber interpretar les aportacions derivades de la historiografia de l'art.

   -

CE4 - Adquirir una visió integrada i alhora diferenciada dels diferents llenguatges artístics, de les tècniques de producció artística i dels instruments d'anàlisi aplicats a la història de l'art.

   -

CE6 - Aprendre a treballar amb les fonts documentals i literàries de la història de l'art.

   -

CE1 - Obtenir una consciència crítica de les coordenades espaciotemporals de la història de l'art.

   -

CE8 - Obtenir un coneixement pràctic dels processos bàsics de la metodologia científica en història de l'art.

   -

CE2 - Obtenir una visió diacrònica general i regional de la història de l'art que permeti de situar els processos artístics universals principals.

   -

CE9 - Desenvolupar visions crítiques de la història i les problemàtiques actuals de la conservació, documentació, difusió i gestió del patrimoni històric, artístic i cultural.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Aproximació a un sector de la producció artística sovint menystingut per la historiografia tradicional de caire academicista.

• Visió diacrònica (segles XI-XIX) de les grans etapes de la historiografia artística en l’àrea cultural catalana, incidint en determinats conceptes, períodes cronològics i referents geogràfics.

• Capacitar per analitzar els objectes artístics des del punt de vista tipològic, funcional i tècnic, posant èmfasi especial en els elements figuratius (relleus, esmalts).

• Fomentar el coneixement ampli i integrat de la cultura material i hàbits sumptuaris al llarg de la història.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Consideracions historiogràfiques i metodològiques

*   Concepte. La complexitat de l’objecte d’estudi. Terminologia (orfebreria, argenteria, joieria). Metodologia. Historiografia. Bibliografia

2. L’orfebreria a l’època del romànic

*   • Memòria documental de les grans obres perdudes
• Els esmalts opacs

3. L’esplendor de l’orfebreria gòtica

*   • La creu processional, emblema de la passió
• L’argenteria d’ús eucarístic
• Retaules, reliquiaris i altres tipologies de l’argenteria gòtica
• Peces d’or esmaltat. La seva recepció a Catalunya

4. Del projecte a l’execució: aproximació als llibres de passantia del Gremi d’Argenters de Barcelona (segles XVI-XVII)

*  • Pervivències gòtiques i ornaments renaixentistes
• Els llibres de passantia, una font excepcional per a l’estudi de l’orfebreria
• Algunes peces conservades. L’argenter Felip Ros

5. Escultura i argenteria. Els grans mestres i nissagues de l’època del barroc

*   • Joan Perutxena
• Els Tremulles; els Via; els Fornaguera. Pere Llopart
• Joan Matons: l’urna de sant Bernat Calbó (Vic) i els canelobres de la Seu de Mallorca

6. Neoclassicisme, romanticisme i historicisme (segles XVIII-XIX)

7. L’esclat del modernisme

*   • El debat art-indústria; arts decoratives i arts industrials; les exposicions
• La nissaga dels Masriera

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

• Classes «teòriques»: aporten els coneixements sobre el context artístic i sobre les obres més representatives. S’ensenya el mètode per interpretar altres obres semblants.
• Comentari sobre les lectures obligatòries relatives a cada bloc temàtic (facilitades a partir dels dossiers electrònics).
• Exercicis d’anàlisi estilística i iconogràfica en peces d’èpoques diverses per veure’n les semblances i les diferències.

En funció de com evolucioni la pandèmia de la Covid-19 i de les resolucions dictaminades per les autoritats sanitàries, les activitats i/o metodologia de l’assignatura es podrien veure alterades. Emperò, qualsevol canvi s’anunciaria amb prou antelació i, en cap cas, no afectaria als percentatges establerts per a les diferents proves previstes per a l’avaluació de la matèria.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

• Prova escrita I (50 %).

• Prova escrita II (50 %).

Treball opcional. Pondera la nota de les proves escrites

 

Avaluació única

L’alumne que hagi sol·licitat l’avaluació única dins del termini establert té dret a un examen al final del curs. La data límit és el 15 de març.

 

Reavaluació

La Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges preveu un sistema de reavaluació, dirigit a tots els estudiants que no hagin superat l’avaluació final (suspesos i no presentats) en la data de tancament dels processos d’avaluació continuada i d’avaluació única.

La reavaluació té lloc als mesos de març i de juliol, per a les assignatures del primer semestre i per a les assignatures anuals i de segon semestre, respectivament.

La reavaluació segueix el mateix model que l’avaluació única.