Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Història i Teoria de la Fotografia

Codi de l'assignatura: 364056

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Marta Piñol Lloret

Departament: Departament d'Història de l'Art

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

54

(Les classes seran presencials o no presencials en funció de les circumstàncies sanitàries que es donin al llarg del curs)

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

45

 

-  Seminari

Presencial

 

6

 

-  Altres pràctiques

Presencial

 

3

Treball tutelat/dirigit

43

Aprenentatge autònom

53

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

CG7 - Capacitat de lectura de l'entorn.

   -

CG8 - Dots d'observació visual.

   -

CE7 - Adquirir nocions d'iconografia, i aprendre a interpretar-la en l'obra d'art.

   -

CE3 - Saber interpretar les aportacions derivades de la historiografia de l'art.

   -

CE4 - Adquirir una visió integrada i alhora diferenciada dels diferents llenguatges artístics, de les tècniques de producció artística i dels instruments d'anàlisi aplicats a la història de l'art.

   -

CE6 - Aprendre a treballar amb les fonts documentals i literàries de la història de l'art.

   -

CE1 - Obtenir una consciència crítica de les coordenades espaciotemporals de la història de l'art.

   -

CE8 - Obtenir un coneixement pràctic dels processos bàsics de la metodologia científica en història de l'art.

   -

CE2 - Obtenir una visió diacrònica general i regional de la història de l'art que permeti de situar els processos artístics universals principals.

   -

CE9 - Desenvolupar visions crítiques de la història i les problemàtiques actuals de la conservació, documentació, difusió i gestió del patrimoni històric, artístic i cultural.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Referits a coneixements
— Conèixer la teoria de la fotografia i els principals autors que han investigat la seva naturalesa; els mitjans tècnics que van possibilitar-ne el naixement; el seu estatus d’art i la seva evolució al llarg del temps; la relació tant amb altres arts com amb els diversos contextos històrics.

— Familiaritzar-se amb els fotògrafs més representatius i les diverses tendències, i la fotografia avui dia.

Referits a habilitats, destreses

— Desenvolupar la capacitat de llegir, interpretar i reflexionar sobre imatges i textos.

— Adquirir un bagatge teòric que permeti comprendre la importància de la fotografia en el marc dels estudis de la imatge i de la cultura visual.

— Familiaritzar-se amb les diverses tècniques i les principals transformacions.

— Saber aplicar la informació teòrica i metodològica que es desenvolupa al llarg del curs en casos concrets i obres particulars, per tal de saber contextualitzar-los correctament i de manera crítica.

Referits a actituds, valors i normes

— Desenvolupar el sentit crític; potenciar una lectura analítica i contextual.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Història i Teoria de la Fotografia

*  1. Teoria de la imatge i naixement de la fotografia: el segle XIX i el naixement d’una nova cultura visual. El reconeixement de la fotografia

2. Instruments prefotogràfics, precedents òptics i aplicacions tecnològiques al dibuix

3. El naixement de la fotografia: principals figures, desenvolupaments, tècniques i suports

4. Els estudis fotogràfics, la professionalització i el naixement d’una nova indústria

5. Diverses tendències: pictorialisme naturalista i documentalisme social

6. Nous avenços, la cronofotografia i la fotografia de masses

7. Les avantguardes

8. La fotografia al servei d’una causa: documentalisme social i fotoperiodisme

9. Les agències fotogràfiques

10. La fotografia i les segones avantguardes

11. La fotografia avui

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

En funció de com evolucioni la pandèmia de la Covid-19 i de les resolucions dictaminades per les autoritats sanitàries, les activitats i/o metodologia de l’assignatura es podrien veure alterades. Emperò, qualsevol canvi s’anunciaria amb prou antelació i, en cap cas, no afectaria als percentatges establerts per a les diferents proves previstes per a l’avaluaicó de la matèria

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Consisteix en tres activitats: la ressenya d’un text (30 %), un comentari d’imatges (30 %) i una prova escrita (40 %).

 

Avaluació única

Consisteix en una prova escrita de tota la matèria equivalent al 100% de la qualificació final. La data límit per acollir-s’hi és el 15 de març.

Reavaluació

Consisteix en una prova escrita de tota la matèria.


La reavaluació té lloc als mesos de març i de juliol per a les assignatures del primer semestre, i per a les assignatures anuals i de segon semestre, respectivament.

La reavaluació segueix el mateix model que l’avaluació única.

 

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

.

  -ALBERICH, J.: Fotografia i Fi de segle. Art, discurs i fotografia en el trànsit de la postmodernitat. Binissalem: Di7 Edició, 1999. -BARTHES, R: La càmera lúcida: nota sobre la fotografia. Barcelona: Paidós, 2009. -BENJAMIN, W.: "La obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica" y "Pequeña historia de la fotografia". Dins de: BENJAMIN, W.: Discursos interrumpidos I: filosofia del arte y de la literatura. Madrid: Taurus, 1973, pàgs. 61-83. -DUBOIS, Ph.: El acto fotográfico: de la representación a la recepción. Barcelona: Paidós, 1986. -FREUND, G.: La fotografia como documento social. Barcelona: G. Gili, 1983. -GUNTHERT, A.: El arte de la fotografia: de los orígenes a la actualidad. Barcelona: Lunwerg, 2009. -LEMAGNY, J.C.; ROUILLE, A. (Dirs.): Historia de la fotografia. Barcelona: Alcor, 1988. -LÓPEZ MONDÉJAR, P.: Historia de la fotografia en España. Barcelona: Lunwerg, 1999. -NEWHALL, B.: Historia de la fotografia. Desde sus orígenes hasta nuestros días. Barcelona: G. Gili, 1984. -PICAZO, Gloria; RIBALTA, Jorge (Eds.): Indiferència i singularitat. La fotografia en el pensament artístic contemporani. Barcelona: MACBA, 1997. -ROSENBLUM, Naomi: A World History of Photography. Nova York: Abbeville Press Publ., 1997. -SCHAEFFER, Jean-Marie: La imagen precària del dispositivo fotográfico. Madrid: Cátedra, 1987. -SCHARF, Aaron: Arte y fotografia. Madrid: Alianza Ed., 1994. -SONTAG, Susan: Sobre la fotografia. Barcelona: Edhasa, 1981. -SOUGEZ, Marie-Loup (Coord.): Historia general de la fotografia. Madrid: Cátedra, 2007. -STELZER, Otto: Arte y Fotografía. Contactos, influencias y efectos. Barcelona: G. Gili, 1981.

-ALBERICH, J.: Fotografia i Fi de segle. Art, discurs i fotografia en el trànsit de la postmodernitat. Binissalem: Di7 Edició, 1999.

-BARTHES, R: La càmera lúcida: nota sobre la fotografia. Barcelona: Paidós, 2009.

-BENJAMIN, W.: “La obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica” y “Pequeña historia de la fotografia”. Dins de: BENJAMIN, W.: Discursos interrumpidos I: filosofia del arte y de la literatura. Madrid: Taurus, 1973, pàgs. 61-83.

-DUBOIS, Ph.: El acto fotográfico: de la representación a la recepción. Barcelona: Paidós, 1986.

-FREUND, G.: La fotografia como documento social. Barcelona: G. Gili, 1983.

-GUNTHERT, A.: El arte de la fotografia: de los orígenes a la actualidad. Barcelona: Lunwerg, 2009.

-LEMAGNY, J.C.; ROUILLE, A. (Dirs.): Historia de la fotografia. Barcelona: Alcor, 1988.

-LÓPEZ MONDÉJAR, P.: Historia de la fotografia en España. Barcelona: Lunwerg, 1999.

-NEWHALL, B.: Historia de la fotografia. Desde sus orígenes hasta nuestros días. Barcelona: G. Gili, 1984.

-PICAZO, Gloria; RIBALTA, Jorge (Eds.): Indiferència i singularitat. La fotografia en el pensament artístic contemporani. Barcelona: MACBA, 1997.

-ROSENBLUM, Naomi: A World History of Photography. Nova York: Abbeville Press Publ., 1997.

-SCHAEFFER, Jean-Marie: La imagen precària del dispositivo fotográfico. Madrid: Cátedra, 1987.

-SCHARF, Aaron: Arte y fotografia. Madrid: Alianza Ed., 1994.

-SONTAG, Susan: Sobre la fotografia. Barcelona: Edhasa, 1981.

-SOUGEZ, Marie-Loup (Coord.): Historia general de la fotografia. Madrid: Cátedra, 2007.

-STELZER, Otto: Arte y Fotografía. Contactos, influencias y efectos. Barcelona: G. Gili, 1981.