Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Pensament Musical

Codi de l'assignatura: 364068

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Maria Magdalena Polo Pujadas

Departament: Departament d'Història de l'Art

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

54

 

-  Teoria

Presencial

 

45

 

("Modalitat presencial-no-presencial")

 

-  Sortida cultural

Presencial

 

3

 

-  Seminari

Presencial

 

6

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

48

 

 

Recomanacions

 

Es recomana haver cursat l’assignatura Història de la Música: Llenguatges i Metodologies i l’assignatura Història de la Música en l’Època Contemporània.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

CG7 - Capacitat de lectura de l'entorn.

   -

CE6 - Aprendre a treballar amb les fonts documentals i literàries de la història de l'art.

   -

CE1 - Obtenir una consciència crítica de les coordenades espaciotemporals de la història de l'art.

   -

CE2 - Obtenir una visió diacrònica general i regional de la història de l'art que permeti de situar els processos artístics universals principals.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

  • Identificar i classificar les diferents concepcions i posicionaments filosòfics en el món occidental pel que fa a les activitats musicals i sempre en relació amb els contextos social i cultural coetanis.
  • Valorar en llur entorn històric i cultural les principals concepcions sobre la música i entendre l’interès que poden tenir tant en la interpretació de músiques de diferents èpoques i estils com per a la reflexió crítica sobre l’activitat musical actual.
  • Explicar i relacionar els principals elements culturals, socials i filosòfics que intervenen en les diferents etapes del pensament sobre la música i també les fonts bibliogràfiques.
  • Adquirir els instruments conceptuals mínims per localitzar, estudiar i comprendre les principals línies de pensament estètic musical.
  • Exercitar les habilitats conceptuals necessàries per fer una lectura de textos d’estètica musical i filosòfica, així com per articular una reflexió estètica pròpia sobre les diferents activitats musicals en les quals participa l’estudiant.

 

 

Blocs temàtics

 

1. L’estètica musical i els seus fonaments

*  El naixement de l’estètica

L’estètica musical, metodologia i fonaments

L’estètica musical i la història de la música

2. Mite, logos i ethos

*  Pitàgores i la música de les esferes

Plató i la teoria de l’ethos

Pseudo-Aristòtil i els problemes de música

Aristòtil: la música a les tragèdies

3. Fe, raó i música

*  La música en Sant Agustí

La teoria musical de Boeci

Cant gregorià i música profana

4. Humanisme, c¡ència i música

*  La nova visió del cosmos i la polifonia: Zarlino, Tinctoris

El naixement del melodrama: la Camerata de Bardi

5. Del jo que pensa al jo que sent

*  Del Compendi de música al Tractat de les passions de l’ànima en Descartes

La teoria dels afectes al Barroc

L’espectacle operístic

6. La il·lustració i els enciclopedistes

*  La teoria de l’harmonia de Rameau

Música i poesia en Rousseau

La reforma operística de Gluck

7. La música com a llenguatge dels sentiments

*  Música pura i idealisme

Música programàtica i materialisme

L’obra d’art total: Wagner

8. Filosofies de la sospita i música

*  El pensament musical de Nietzsche

Hanslick: positivisme i formalisme

De l’atonalisme al dodecafonisme

9. Fenomenologia, existencialisme i músiques experimentals

*  Sartre i Merleau-Ponty: música oberta

Gisèle Brelet i la nova concepció del temps musical

Suzanne Langer i el simbolisme musical

10. Filosofia, sociologia i música

*  La teoria estètica d’Adorno

Accionismes musicals als EUA i a Europa

Música concreta i electrònica: Schaefer i Stockhausen

Música aleatòria: Cage, Xenakis

Democratització de la música

11. Interdisciplinarietat artística

*  Nous paradigmes en la música contemporània

Simon Frith i l’estètica de la música popular

Murray Schafer i el paisatge sonor

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Exposició del professor del temari de l’assignatura.

Lectura i comentari de textos estètics.

Exercicis de reflexió i discussió en grup.

“En funció de com evolucioni la pandèmia de la Covid-19 i de les resolucions dictaminades per les autoritats sanitàries, les activitats i/o metodologia de l’assignatura es podrien veure alterades. Emperò, qualsevol canvi s’anunciaria amb prou antelació i, en cap cas, no afectaria als percentatges establerts per a les diferents proves previstes per a l’avaluaicó de la matèria”.

 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada consisteix en la prova d’un comentari de text que val un 30 %, l’exposició oral d’un tema d’estètica musical que val un 20 % i una prova final d’una pregunta i un comentari de text que val un 50 %.

 

Avaluació única

L’avaluació única consisteix en un examen amb dues preguntes i dos comentaris de text que val el 100 %.

 

Reavaluació

La Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges preveu un sistema de reavaluació, dirigit a tots els estudiants que no hagin superat l’avaluació final (suspesos i no presentats) en la data de tancament dels processos d’avaluació continuada i d’avaluació única.

La reavaluació té lloc als mesos de març i juliol, per a les assignatures del primer semestre, i per a les assignatures anuals i de segon semestre, respectivament.

La reavaluació consisteix en un examen amb dues preguntes i dos comentaris de text que val el 100 % .

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

DAHLHAUS, Carl; Estética de la música, Edition Reichenberger, Berlín, 1996.

FUBINI, Enrico; La estética musical desde la Antigüedad hasta el siglo

XX, Alianza Editorial, Madrid, 1997.

FUBINI, Enrico; Estética de la música, Madrid, Antonio Machado Libros, 2001.

GIVONE , Sergio; Historia de la estética, Madrid,Tecnos, 1990.

KIVY, Peter; Music alone: Philosophical reflections on the Purely Musical Experience, Cornell University Press, Londres,1996.

LIPPMAN, Edward, ed.; Musical aesthetics: a historical reader, 3 vols, Pendangon Press, Nova York, 1986.

POLO PUJADAS, Magda; L’estètica de la música, Editorial UOC, Barcelona, 2007.

POLO PUJADAS, Magda; La estética de la música, Editorial UOC, Barcelona, 2008.

POLO PUJADAS, Magda; Historia de la música,(4a edició), Publican, Santander, 2016.

ROWELL, Lewis; Introducción a la Filosofía de la Música: Antecedentes históricos y Problemas estéticos, Gedisa, Buenos Aires,

1983.