Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Pràctiques Externes Optatives I

Codi de l'assignatura: 364077

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Juan Miguel Muñoz Corbalán

Departament: Departament d'Història de l'Art

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Consideracions prèvies

 

• La relació entre l’estudiant i l’empresa o institució és estrictament acadèmica i no laboral. Per tant, les pràctiques no són remunerades. Tanmateix, en el conveni es pot preveure que les empreses o institucions aportin una quantitat econòmica a l’estudiant en concepte d’ajut o borsa d’estudis. En aquest cas, s’ha d’especificar la quantitat en el programa de pràctiques annex a aquest conveni.

• Les pràctiques externes es fan durant el curs segons l’oferta horària de les institucions o empreses.

• L’estudiant ha de sol·licitar l’empresa o institució on vol dur a terme les pràctiques externes en els terminis assenyalats i emplenant el formulari corresponent a cada grau que apareixerà al web de la Facultat.

• El Consell d’Estudis d’Història de l’Art assigna a l’estudiant una destinació tenint en compte el seu perfil, les preferències, la mitjana ponderada de l’expedient i la disponibilitat de places.

• Un cop adjudicada la plaça, només cal formalitzar la matrícula i recollir el conveni a la Secretaria d’Estudiants i Docència.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

150

 

-  Pràctiques externes

Presencial

 

150

 

(El nombre d'hores d'activitat a la institució o empresa és de 210 h, segons la normativa aprovada per la Junta de Facultat.)

 

 

Recomanacions

 

• L’assignatura Pràctiques Externes només es pot cursar un cop superats 135 crèdits del grau.

• Per poder optar a matricular-se en aquesta assignatura, l’estudiant ha de tenir un expedient amb una mitjana ponderada de 6 o superior.


Altres recomanacions


• Consultar la normativa de pràctiques externes de la Universitat de Barcelona.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

CE8 - Obtenir un coneixement pràctic dels processos bàsics de la metodologia científica en història de l'art.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


• Aplicar i complementar els coneixements adquirits en la formació acadèmica.

 

Referits a habilitats, destreses


• Adquirir la perícia i les competències adients per poder exercir activitats professionals.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Sessions informatives de caràcter col·lectiu i tutories individuals de seguiment de l’activitat

*  S’inclou dintre de l’avaluació final.

Hi ha una tutoria col·lectiva inicial on s’informa detalladament de cadascuna de les places assignades.

Les tutories de seguiment tenen un caràcter voluntari i es poden dur a terme abans i durant l’activitat pràctica a la institució o empresa.

2. Activitat externa

*  Les pràctiques en empreses i institucions col·laboradores.

Aquesta activitat la supervisa el professional tutor de pràctiques externes, que dirigeix i segueix la feina de l’estudiant i en garanteix el desenvolupament correcte.

3. Treball individual dirigit

*  Tasca global i particular de l’estudiant, supervisada pel tutor acadèmic a discreció.

4. Memòria i autoavaluació sobre l’activitat de l’alumne en pràctiques

*  Parell de documents per escrit amb què l’estudiant presenta detalladament i valora de manera crítica tota la tasca acadèmica (intel·lectual i pràctica) que ha desenvolupat a l’assignatura.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

• Les pràctiques externes es duen a terme sota la supervisió de la Facultat i mitjançant un conveni signat amb les empreses o institucions.

• La coordinació general de les pràctiques externes correspon al vicedegà acadèmic.

• Cada ensenyament té un coordinador tutor acadèmic de pràctiques que en fa el seguiment. El coordinador tutor de pràctiques de cada ensenyament és nomenat pel degà a proposta dels consells d’estudis.

• L’empresa o institució nomena un professional tutor que s’encarrega de garantir el procés formatiu de l’estudiant.

• Amb posterioritat a la matrícula i abans de començar les pràctiques, l’estudiant ha d’assistir a una tutoria informativa i formativa —que es convoca oportunament i que s’inclou en l’avaluació final— en què se l’informa dels trets generals del seu pla formatiu.

OBSERVACIONS: Donades les circumstàncies excepcionals de la pandèmia COVID-19 el desenvolupament de les PEO queda supeditat a l’evolució sanitària d’aquesta crisi. Es preveu la possibilitat de dur a terme les PEO, segons acord consensuat entre les parts (Institució/Empresa - Facultat - Estudiant) de forma telemàtica en el cas de que no es puguin dur a terme in situ. Els mecanismes de seguiment i avaluació s’adaptaran també a les circumstàncies del moment, però hauran de realitzar-se adientment.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Elements per dur a terme l’avaluació:*

• Assistència de l’estudiant a la tutoria informativa i formativa inicial.

• Informe valoratiu del rendiment de l’estudiant, a càrrec del professional tutor de pràctiques de l’empresa o institució. Aquest informe segueix el model establert per la Facultat.

• Memòria i autoavaluació sobre el conjunt de l’activitat desenvolupada, que l’estudiant ha de redactar i lliurar al tutor acadèmic.

• Qualificació final per part del tutor acadèmic (a partir de les dades extretes dels ítems corresponents als punts 1, 2 i 3; amb la valoració del seguiment col·lectiu i particular del conjunt de sessions presencials i de tutoria del treball dirigit).

 

* Donades les característiques específiques de la dinàmica de l’assignatura, la ràtio corresponent als diferents ítems d’avaluació, respecte del total de la qualificació assignada a l’estudiant, no es pot definir d’una manera estrictament quantitativa, perquè el resultat depèn d’una valoració qualitativa de tot el material elaborat per l’estudiant, de l’evolució de la tasca pràctica, de l’avaluació a càrrec del professional tutor de la institució/empresa i del seguiment que el coordinador-tutor acadèmic hagi pogut dur a terme a partir de l’activitat global i específica de l’estudiant.

Els factors objectius que es tindran en compte per tal d’avaluar finalment l’assignatura corresponen a:

• assistència a la sessió informativa-formativa

• seguiment del treball dirigit

• informe del tutor extern

• reflexió global i específica a càrrec del coordinador-tutor acadèmic a partir de tot el material elaborat

OBSERVACIONS ESPECIALS: Donades les circumstàncies excepcionals de la pandèmia COVID-19 el desenvolupament de les PEO queda supeditat a l’evolució sanitària d’aquesta crisi. Com que no es pot preveure la situació específica durant el curs 2021-2022, es contempla la possibilitat de dur a terme les PEO, segons acord consensuat entre les parts (Institució/Empresa - Facultat - Estudiant), de forma telemàtica en cas de que l’activitat presencial no sigui possible. Els mecanismes de seguiment i avaluació s’adaptaran també a les circumstàncies del moment, però hauran de realitzar-se adientment.

Les indicacions pertinents pel que fa a l’avaluació seran comunicades de forma immediata després de qualsevol directriu rectoral o deganal. En principi, a partir del curs 2021-2022 l’entrega del material avaluador (memoria de l’activitat, autoavaluació i informe tutorial professional) es farà via campus virtual, segons les instruccions que donarà el coordinador-tutor de les PEO del grau.

 

Avaluació única

Ateses les característiques específiques d’aquesta assignatura, no està prevista l’avaluació única.