Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Pràctiques en Empreses I

Codi de l'assignatura: 364213

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Jorge Marzo Sanchez

Departament: Departament de Matemàtiques i Informàtica

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

150

(A causa del caràcter especial d’aquesta assignatura, la Facultat considera que el nombre adequat d’hores per a 6 crèdits és de 240.)

 

-  Pràctiques externes

Presencial

 

150

 

 

Recomanacions

 

Requisits obligatoris per cursar Pràctiques en Empreses I: 

— Tenir aprovats 120 crèdits.

— Les pràctiques es poden fer durant tot l’any. El màxim d’hores diàries durant els períodes lectius és de 5 i en períodes no lectius, de 8.

—  Per obtenir els 6 crèdits cal fer un mínim de 240 hores.

— El nombre màxim d’hores de pràctiques que es poden fer durant un curs acadèmic és de 750, ampliables a 900 si el Consell d’Estudis ho autoritza.

— La remuneració mínima és de 8 euros l’hora.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Organitzar i administrar el temps i els recursos disponibles.

   -

Capacitat de reunir i d'interpretar dades rellevants que permetin d'emetre informes raonats i obtenir conclusions en problemes científics o d'altres àmbits que requereixin eines matemàtiques.

   -

Capacitat per transmetre informació, idees, problemes i solucions matemàtiques a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

   -

Utilitzar recursos bibliogràfics físics i virtuals.

   -

Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat d'anàlisi a la resolució de problemes en contextos acadèmics i professionals.

   -

Capacitat per treballar en equip.

   -

Saber desenvolupar arguments rigorosos, i identificar-ne les hipòtesis i les conclusions.

   -

Capacitat de comprendre problemes, abstreure'n l'essència i formular-los matemàticament per facilitar-ne l'anàlisi i la resolució.

   -

Saber seleccionar i aplicar el procés matemàtic adequat per a cada problema.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

L’objectiu principal de l’assignatura Pràctiques en Empreses és que l’alumne pugui fer una estada professional en un entorn laboral on desenvolupi una activitat amb alt contingut matemàtic.

Les pràctiques en empreses suposen una formació addicional a la carrera i constitueixen una aplicació real de la formació sota la direcció d’una persona experta de l’empresa (que ha de definir les tasques de l’activitat, supervisar-ne el desenvolupament i avaluar el treball de l’alumne). Aquesta avaluació comprèn l’assoliment dels objectius de les pràctiques, la formació bàsica de l’alumne, l’adaptació a l’entorn de l’empresa i les habilitats a l’hora d’aplicar els coneixements als problemes pràctics.

 

 

Blocs temàtics

 

1. No n’hi ha.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

• Posar-se en contacte amb una empresa.

• Demanar a Secretaria un imprès de sol·licitud.

• Presentar l’imprès a Secretaria degudament emplenat juntament amb un pla de treball. Si el coordinador de l’assignatura l’aprova, la Secretaria inicia la tramitació del conveni de pràctiques. Les pràctiques a l’empresa comencen un cop signat el conveni. El coordinador de l’assignatura guia l’alumne en la redacció de la memòria final.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

No hi ha avaluació continuada.

 

Avaluació única

Quan ha acabat les pràctiques, l’alumne presenta a la Secretaria una memòria, acompanyada del material que cregui convenient. El coordinador de l’assignatura sol·licita un informe al tutor que l’estudiant té assignat a l’empresa. El coordinador qualifica l’assignatura després de consultar el pla de treball, la memòria de les pràctiques i l’informe del tutor.

L’avaluació final es basa en:

• Les pràctiques i la memòria redactada per l’alumne, quan s’ha acabat el projecte a l’empresa.
• L’avaluació del supervisor de l’alumne a l’empresa.

La memòria és un document que recull els punts següents:

• Títol
• Introducció i antecedents
• Definició d’objectius i motivació del projecte
• Metodologia, desenvolupament i resultats
• Concordança entre resultats i objectius
• Conclusions i valoració personal
• Bibliografia