Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Pràctiques en Empreses II

Codi de l'assignatura: 364214

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Jorge Marzo Sanchez

Departament: Departament de Matemàtiques i Informàtica

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

150

(A causa del caràcter especial de l’assignatura, la Facultat considera que el nombre mínim d’hores ha de ser de 240. )

 

-  Pràctiques externes

Presencial

 

150

 

 

Recomanacions

 

Requisits obligatoris per cursar Pràctiques en Empreses II: 

– Tenir aprovats 120 crèdits.

– Les pràctiques es poden fer durant tot l’any. El màxim d’hores diàries durant períodes lectius és de 5 i en períodes no lectius, de 8.

— Cal fer un mínim de 240 hores per poder obtenir els 6 crèdits.

— El nombre màxim d’hores de pràctiques que es poden fer durant un curs acadèmic és de 750, ampliables a 900 si el Consell d’estudis ho autoritza

– La remuneració mínima és de 8 euros l’hora.

 

 

Blocs temàtics

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

• Posar-se en contacte amb una empresa.

• Demanar a Secretaria un imprès de sol·licitud.

• Presentar l’imprès a Secretaria degudament emplenat juntament amb un pla de treball. Si el coordinador de l’assignatura l’aprova, la Secretaria inicia la tramitació del conveni de pràctiques. Les pràctiques a l’empresa es comencen un cop signat el conveni. El coordinador de l’assignatura guia l’alumne en la redacció de la memòria final.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

No hi ha avaluació continuada.

 

Avaluació única

Quan ha acabat les pràctiques, l’alumne presenta a la Secretaria una memòria, acompanyada del material que cregui convenient. El coordinador de l’assignatura sol·licita un informe al tutor que l’estudiant té assignat a l’empresa. El coordinador qualifica l’assignatura després de consultar el pla de treball, la memòria de les pràctiques i l’informe del tutor.

L’avaluació final es basa en:

• El treball i la memòria redactada per l’alumne, quan s’ha acabat el projecte a l’empresa.
• L’avaluació del supervisor de l’alumne a l’empresa.

La memòria és un document que recull els punts següents:

• Títol
• Introducció i antecedents
• Definició d’objectius i motivació del projecte
• Metodologia, desenvolupament i resultats
• Concordança entre resultats i objectius
• Conclusions i valoració personal
• Bibliografia