Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Tecnologies de Conservació i Envasat

Codi de l'assignatura: 364269

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Maria Elvira Lopez Tamames

Departament: Departament de Nutrició, Ciències de l'Alimentació i Gastronomia

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

28

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

28

Treball tutelat/dirigit

26

Aprenentatge autònom

21

 

 

Recomanacions

 

Assignatures prèvies recomanades:

— Química dels Aliments
— Composició i Propietats dels Aliments
— Tecnologia dels Aliments

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Adquirir i assimilar els conceptes d’aliments peribles i d’alteració dels aliments. Saber relacionar aquests conceptes amb els efectes de les condicions ambientals i els mètodes de conservació més adients.

 

— Conèixer diferents tipus d’envàs, la forma de transformació i d’utilització i els nivells de protecció que ofereixen.

 

Referits a habilitats, destreses

— Saber calcular els efectes de les condicions ambientals i del nivell de protecció proporcionat per l’envàs sobre la velocitat d’alteració dels aliments.

 

— Ser capaç de decidir quins materials d’envasament són els més adients per a un aliment d’unes propietats determinades i conservat en unes condicions ambientals determinades.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Incloure la perspectiva de gènere en la mesura del possible.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Tecnologies de conservació a la indústria alimentària

1.1. Descripció i selecció segons el tipus de producte

1.2. Equips, processos i aplicacions habituals

2. Vida útil i durabilitat dels aliments

3. Envasat dels aliments

3.1. Materials d’envàs: vidre, metall, materials polimèrics i d’altres

3.2. Característiques dels materials: permeabilitat, resistència mecànica, resistència tèrmica, migracions, etc.

3.3. Envasos actius i intel·ligents

3.4. Sistemes d’envasament: característiques, equips, processos i aplicacions habituals

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Classes teòriques: desenvolupament del temari.

Activitats complementàries: es fa una activitat complementària que consisteix en un cas pràctic proposat per l’alumne amb consideracions respecte als sistemes d’envàs, conservació i vida útil. 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Les classes s’avaluen mitjançant dues activitats complementàries i un examen final: aproximadament una vintena de preguntes de tipus test (amb tres opcions) i una pregunta curta d’autoavaluació. Representa el 40 % de la qualificació final. 

— Activitat complementària 1: presentació dels casos pràctics, que representen el 40 % (10 % + 30 %) de la qualificació final. Activitat no reavaluable.

— Activitat complementària 2: elaboració d’un resum de dos fulls del temari (20 %).

L’assistència a classe podrà constituir un paràmetre de bonificació.

Reavaluació

Per acord del Consell d’Estudis de Ciència i Tecnologia dels Aliments, només poden presentar-se a la reavaluació els alumnes suspesos que hagin obtingut una qualificació mínima de 3 en l’assignatura. La nota de la prova de reavaluació representa el 100 % de la qualificació de l’assignatura.

 

Avaluació única

Les classes s’avaluen mitjançant un examen final del mateix tipus que la prova escrita de l’avaluació continuada i representa el 100 % de la qualificació.

La data màxima per acollir-se a l’avaluació única és l’establerta pel Consell d’Estudis.

 

Reavaluació

Per acord del Consell d’Estudis de Ciència i Tecnologia dels Aliments, només poden presentar-se a la reavaluació els alumnes suspesos que hagin obtingut una qualificació mínima de 3.