Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Innovació, Màrqueting i Comunicació

Codi de l'assignatura: 364270

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Roger Longaron Sorigue

Departament: Departament d'Empresa

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Consideracions prèvies

 

Durant el desenvolupament del curs hi ha materials docents complementaris al Campus Virtual.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  Teoria

Presencial

 

15

 

-  Seminari

Presencial

 

15

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

25

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

CT2 - Capacitat d'analitzar, de sintetitzar, i d'aplicar els coneixements a la pràctica.

   -

CT3 - Capacitat de prendre decisions i d'adaptar-se a situacions noves.

   -

CT5 - Capacitat creativa i emprenedora, i d'integrar nous coneixements i actituds.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Tenir una visió introductòria de la innovació, el màrqueting i la comunicació.

— Familiaritzar-se amb els continguts clau, utilitzant el màxim rigor en el llenguatge i terminologia professional.

— Aprendre i consolidar els conceptes bàsics relacionats amb la gestió de la innovació i la connexió amb el màrqueting.

 

Referits a habilitats, destreses

— Posar en pràctica la capacitat d’anàlisi, síntesi o diagnòstic per a la resolució de petits casos o problemes.

 

 

Blocs temàtics

 

I. Innovació i competitivitat. Innovació com a motor econòmic i social per anivellar la desigualtat de generes i les desigualtats econòmiques.

*  1. Innovació, estratègia i competitivitat. Innovació i competitivitat. Conceptes bàsics d’innovació. Indicadors de la innovació. Innovació i àrees funcionals. L’entorn canviant de la innovació

2. Innovació com a motor econòmic i social per anivellar la desigualtat de generes i les desigualtats econòmiques.

3. Els tipus d’innovacions. Innovacions no tecnològiques. Innovacions de serveis. La intensitat tecnològica i els serveis. El flux serveis-manufactura

4. La gestió de la innovació. Eines de suport: creativitat, vigilància i prospectiva. Organització i gestió de la innovació. Protecció de la innovació. Indicadors d’innovació i control de gestió. La importància de la cooperació. El finançament de la innovació

II. Innovació, màrqueting i nous productes

*  4. El màrqueting i el desenvolupament de nous productes. Introducció al màrqueting. El mix de màrqueting. Coneixement dels mercats i dels consumidors. Comportament del consumidor. Identitat digital.

5. Màrqueting i nous productes. Segmentació i posicionament. Estratègies de producte, servei i marca. Desenvolupament de nous productes

6. Estratègies de preu i de distribució del producte. Preus i valor per al client. Canals de distribució i cadena de subministrament. Vendes a l’engròs i al detall

 

III. Estratègies de comunicació i valor per al client

*  7. Publicitat, promoció i relacions públiques. El mix de comunicació. La publicitat, la promoció i les relacions públiques
8. Venda personal i màrqueting directe. Venda personal i xarxes de vendes. El màrqueting directe i les seves modalitats

IV. Temes d’actualitat en innovació i màrqueting.

*  9. Innovació. Diagnòstics de la innovació i models de negocis. Els deu tipus d’innovacions de Doblin. Innovar en temps de globalització. Reptes de la innovació en productes alimentaris. Canvas Business Model, Lean StartUp. 

10. Màrqueting. Plataformes i negocis electrònics i màrqueting en línia. Les dimensions del màrqueting en línia. L’economia col·laborativa. Els consumidors i les xarxes socials. Fonaments i eines de màrqueting digital, màrqueting digital orientat a promocionar i llençar al mercat productes alimentaris i empreses col·laboratives i innovadores. De les 4 P a les 4 E

11. Neuromàrqueting. Aprenent a vendre al cervell.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia de l’assignatura és una combinació entre la classe presencial i l’elaboració de diferents activitats complementàries (resolució de casos, problemes, etc.), ja siguin individuals o en petits grups, tant dins com fora de l’aula. En les hores presencials l’estudiant rep la informació bàsica per treballar els continguts del pla docent que li garanteixin l’obtenció dels objectius establerts.

Al Campus Virtual, que és l’eina de comunicació entre l’estudiant i el professorat, es publica tota la informació relativa a l’assignatura (normes d’avaluació, dates de lliurament de les activitats, etc.). L’assistència a les sessions és important per al procés d’aprenentatge, el qual es basa tant en el treball individual o en equip com en la participació a l’aula. 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’assignatura es regeix, per defecte, pel mètode d’avaluació continuada. L’estudiant pot optar per l’avaluació única; en aquest cas, ha d’acollir-s’hi d’acord amb la normativa aprovada pel Consell d’Estudis de la Facultat.

En el cas d’optar per l’avaluació continuada, la nota final està formada per:

— Avaluació continuada (40 %)
— Prova final (60 %)

Per a l’avaluació continuada, els alumnes han de fer diversos lliuraments d’activitats individuals o en grup dins dels terminis establerts pel professor. 

La prova final té tres tipus de continguts: preguntes de tipus test, preguntes curtes i un cas pràctic.


Reavaluació

En la reavaluació l’examen segueix el mateix format que té la prova final per a l’avaluació única o continuada.

Es poden presentar a l’examen de reavaluació només els alumnes que hagin suspès l’assignatura, però que hagin obtingut una nota mínima de 3 en la prova final.

Per als alumnes que aprovin l’assignatura per reavaluació, la qualificació final de l’assignatura és el 100 % la nota de l’examen de reavaluació.

 

Avaluació única

La prova final té tres tipus de continguts: preguntes de tipus test, preguntes curtes i un cas pràctic.

Els alumnes que optin per l’avaluació única fan la prova final, que té un valor del 100 %.