Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Programació I

Codi de l'assignatura: 364288

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Inmaculada Cristina Rodriguez Santiago

Departament: Departament de Matemàtiques i Informàtica

crèdits: 6

Programa únic: S

Més informació enllaç

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52,5

 

-  Teoria

Presencial

 

22,5

 

(Sessions de teoria i problemes, i proves.)

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial

 

15

 

(Sessions amb exercicis a la pissarra.)

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

15

 

(Sessions de pràctiques individuals amb ordinadors.)

Treball tutelat/dirigit

47,5

(Resolució i correcció de problemes en petits grups tutelats, més tutorització de possibles treballs individuals.)

Aprenentatge autònom

50

(Hores de treball de l’estudiant fora de l’aula.)

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

9aG-GENERAL. Capacitat per resoldre problemes amb iniciativa, prendre decisions, ser autònom i creatiu.

   -

8G-GENERAL. Coneixement de les matèries bàsiques i tecnologies, que capacitin per a l'aprenentatge i desenvolupament de tecnologies i mètodes nous, com també de les que proporcionin una gran versatilitat per adaptar-se a situacions noves.

   -

6T-TRANSV. Capacitat abstractiva: crear i utilitzar models que reflecteixin situacions reals.

   -

4T-TRANSV. Capacitat de fer raonaments crítics i lògics.

   -

1T-TRANSV. Capacitat per aplicar els coneixements adquirits per elaborar i defensar arguments, i per resoldre problemes relacionats amb la informàtica.

   -

5FB - FORMACIÓ BÀSICA. Coneixement de l'estructura, organització, funcionament i interconnexió dels sistemes informàtics, els fonaments de la seva programació, i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

   -

4FB - FORMACIÓ BÀSICA. Coneixements bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

   -

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Iniciar-se en els conceptes bàsics de la programació.

 

— Abordar la resolució de problemes de petita i mitjana envergadura de manera sistemàtica, seguint les etapes de disseny, implementació, verificació i depuració.

 

— Conèixer com programar una solució elegant d’un problema de dificultat elemental.

 

— Conèixer un llenguatge de programació (Java).

 

— Abordar la resolució de problemes mitjançant descomposició.

 

— Resoldre problemes mitjançant descomposició.

 

Referits a habilitats, destreses

— Programar amb un llenguatge concret.

 

— Programar de forma estructurada i modular.

 

— Utilitzar eines d’edició, compilació i execució per desenvolupar programes en l’entorn Linux.

 

— Reconèixer errors comuns de programació i aplicar estratègies per resoldre’ls.

 

— Desenvolupar programes amb un bon estil de programació seguint les fases d’implementació, depuració i verificació.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció als conceptes de programa, computador i llenguatge de programació

2. Programació bàsica: entitats (variables i constants, tipus de dades) i expressions, sentències elementals

3. Composicions algorísmiques: seqüencials, alternatives i iteratives (recorregut i cerca)

4. Mètodes. Pas de paràmetres

5. Estructures de dades homogènies (arrays) i heterogènies (tuples)

6. Entrada/sortida a fitxer

7. Entorn de desenvolupament de programes: tècniques d’edició, compilació, execució i documentació

8. Mecanismes de depuració i verificació. Test unitari

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura s’imparteix en classes de teoria, classes teoricopràctiques i classes de pràctiques amb treballs tutelats. Les activitats es proposen i se segueixen a través del Campus Virtual.

  • Classes de teoria: una hora i mitja a la setmana de docència. S’introdueixen els conceptes teòrics amb exemples pràctics, preferentment amb l’ús de metodologies actives d’aprenentatge com classe invertida, aprenentatge basat en problemes i programació en parelles. També es resolen dubtes que puguin sortir relacionats amb el temari.
  • Classes teoricopràctiques: una hora i mitja a la setmana de docència. També es faran activitats teoricopràctiques en què l’estudiant i el professor treballen de manera conjunta en la resolució de problemes a la pissarra i a l’ordinador.
  • Classes de pràctiques: una hora i mitja a la setmana de docència. S’explica el material de suport per a les pràctiques i l’estudiant ha de resoldre una sèrie de problemes que li ha proposat el professorat, utilitzant l’ordinador i de manera individual. Les sessions de pràctiques inclouen activitats avaluables de diferents tipus al llarg del curs (sessions de lliurament de problemes duts a terme fora de l’aula i proves directes amb un temps limitat dins de les classes). Els lliuraments dels problemes es fan a través del Campus Virtual de l’assignatura. Les pràctiques es desenvolupen en llenguatge Java, a l’entorn Linux/Windows/iOs, amb un editor de text pla o un entorn de programació (NetBeans o IntelliJ).


* Si la situació sanitària així ho requereix

La meitat dels estudiants assistiran presencialment a les classes (teòriques, teoricopràctiques i de laboratori) i l’altra meitat ho faran per Internet.

En la mesura que sigui possible s’incorporarà la perspectiva de gènere en el desenvolupament de l’assignatura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Depenent de la situació sanitària, els exàmens es faran en modalitat presencial o no presencial.

La nota final de l’assignatura (Nota_Final) es calcula mitjançant la fórmula següent:

Nota_Final = a * Nota_Teoria + b * Nota_Pràctiques

Nota_Teoria és la nota de la part teòrica de l’assignatura. S’avalua mitjançant una prova parcial a mig semestre (TParcial_1) i una altra al final del semestre (TParcial_2), de les quals només la darrera és alliberadora. La nota de teoria es calcula, doncs, de la manera següent:

Nota_Teoria = màxim (0,30 * TParcial_1 + 0,7 * TParcial_2, TParcial_2)

Nota_Pràctiques és la nota de diversos lliuraments de pràctiques de manera presencial.


a i b són els pesos que es donen a les diferents parts de l’assignatura i que es corresponen amb les hores de dedicació de l’alumnat. A cada curs, els pesos es concreten sempre dins dels marges següents:

0,5 <= a <= 0,7; 0,3 <= b <= 0,5

Per poder calcular la Nota_Final és imprescindible que l’estudiant obtingui: Nota_Teoria >= 4,0 i Nota_Pràctiques >= 4,0. En el cas que una de les notes sigui inferior a 4, la nota final és com a màxim de 4. 

Qualsevol intent de frau comporta l’aplicació de la normativa acadèmica general de la Universitat de Barcelona i l’inici d’un procés disciplinari.

Reavaluació

Tot estudiant amb Nota_Teoria  >= 2,5 té dret a la reavaluació.

 Per obtenir la nota final de teoria de l’assignatura s’utilitza la fórmula següent: màxim (Nota_Teoria, Nota_Teoria_Reavaluació).

 Per calcular la nota final cal que màxim (Nota_Teoria, Nota_Teoria_Reavaluació) sigui superior o igual a 4,0. En aquest cas, la Nota_Final es calcula com:

 Nota_Final = a * màxim (Nota_Teoria, Nota_TeoriaReavaluació) + b * Nota_Pràctiques

Nota_Pràctiques és la nota de diversos lliuraments de pràctiques de manera presencial. Ha de ser superior o igual a 4,0. Només es poden reavaluar les pràctiques amb nota  >= 2,5. Es pot reavaluar un nombre màxim de pràctiques que s’indicaran al començament del curs. Com a màxim, la nota de reavaluació de pràctiques és de 6,5.

—  a i b són els pesos que es donen a les diferents parts de l’assignatura i que es corresponen amb les hores de dedicació de l’alumnat. A cada curs, els pesos es concreten sempre dins dels marges següents:

0,5 <= a <= 0,6; 0,3 <= b <= 0,6

 

Avaluació única

La nota final de l’assignatura (Nota_Final) es calcula mitjançant la fórmula següent:

Nota_Final = a * Nota_Teoria + b * Nota_Pràctiques

Nota_Teoria és la nota de la part teòrica de l’assignatura. S’avalua mitjançant la part de teoria de la prova final (TFinal). La nota de teoria es calcula, doncs, de la manera següent:

Nota_Teoria = TFinal

Nota_Pràctiques és la nota de diversos lliuraments de pràctiques de manera presencial.

a i b són els pesos que es donen a les diferents parts de l’assignatura i que es corresponen amb les hores de dedicació de l’alumnat. A cada curs, els pesos es concreten sempre dins dels marges següents:

0,5 <= a <= 0,7; 0,3 <= b <= 0,5

Per poder calcular la Nota_Final és imprescindible que l’estudiant obtingui: Nota_Teoria >= 4,0 i Nota_Pràctiques >= 4,0. En el cas que una de les notes sigui inferior a 4, la nota final és com a màxim de 4. 

Qualsevol intent de frau comporta l’aplicació de la normativa acadèmica general de la Universitat de Barcelona i l’inici d’un procés disciplinari.


Reavaluació

 Tot estudiant amb Nota_Teoria >= 2,5 té dret a la reavaluació.

 Per obtenir la nota final de teoria de l’assignatura s’utilitza la fórmula següent: màxim (Nota_Teoria, Nota_Teoria_Reavaluació)

 Per calcular la nota final cal que màxim (Nota_Teoria, Nota_Teoria_Reavaluació) sigui superior o igual a 4.0. En aquest cas, la Nota_Final es calcula com:

Nota_Final = a * màxim (Nota_Teoria, Nota_TeoriaReavaluació) + b * Nota_Pràctiques


Nota_Pràctiques és la nota de diversos lliuraments de pràctiques de manera presencial. Ha de ser superior o igual a 4,0. Només es poden reavaluar les pràctiques amb nota >= 2,5. Es pot reavaluar un nombre màxim de pràctiques que s’indicaran al començament del curs. Com a màxim, la nota de reavaluació de pràctiques és de 6,5. 

a i b són els pesos que es donen a les diferents parts de l’assignatura i que es corresponen amb les hores de dedicació de l’alumnat. A cada curs, els pesos es concreten sempre dins dels marges següents:

0,5 <= a <= 0,7; 0,3 <= b <= 0,5