Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Introducció als Ordinadors

Codi de l'assignatura: 364290

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Manuel Lopez De Miguel

Departament: Departament d'Enginyeria Electrònica i Biomèdica

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

30

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial i no presencial

 

30

Treball tutelat/dirigit

15

(Problemes i exercicis que l’alumnat ha de fer a casa i que el professorat corregeix a classe: una hora setmanal durant quinze setmanes.)

Aprenentatge autònom

75

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

9aG-GENERAL. Capacitat per resoldre problemes amb iniciativa, prendre decisions, ser autònom i creatiu.

   -

7T-TRANSV. Capacitat de treballar en equip.

   -

4T-TRANSV. Capacitat de fer raonaments crítics i lògics.

   -

10T-TRANSV. Capacitat per aprendre de manera autònoma nous coneixements i tècniques, adequats per concebre, desenvolupar i explotar sistemes informàtics.

   -

4FB - FORMACIÓ BÀSICA. Coneixements bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer els elements que formen un ordinador: el processador, la placa base, la memòria principal, la memòria secundària, el bus de sistema i els controladors.

— Conèixer l’estructura bàsica que constitueix un processador i diferenciar-ne la unitat de processament, la unitat de control, els diferents registres i el bus de sistema.

— Conèixer els diferents tipus i la jerarquia de les memòries.

— Saber analitzar l’estructura, el funcionament i el rendiment d’un disseny específic.

— Saber escriure programes en llenguatge d’assemblador de manera optimitzada a partir del conjunt d’instruccions i el seu format, així com els modes d’adreçament per a un processador determinat.

— Conèixer i introduir l’alumne en el sistema d’emmagatzematge d’informació.

— Conèixer la necessitat, l’estructura de blocs i el funcionament dels dispositius d’entrada i de sortida; saber gestionar la transferència de dades i el control de busos; ser capaç de gestionar el millor mètode d’acord amb les especificacions del sistema, el dispositiu amb el qual s’ha de comunicar i el tois d’informació que s’ha de transferir.

— Conèixer i fer servir eines de desenvolupament de sistemes basats en microprocessadors.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció a l’assignatura. Conceptes bàsics

2. Estructura de l’ordinador. Funcionalitat i diagrames de bloc

2.1. Registres de la CPU

3. Conjunt d’instruccions

4. Estructura del processador

4.1. La unitat de processament. L’exemple del processador RISC-V

4.2. La unitat de control

5. Memòries, tipus i jerarquies

6. Interfícies d’entrada i de sortida

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Teoria:
a) Classes magistrals. Depenent de la situació sanitària, i quan les autoritats corresponents ho requereixin, el grau de presencialitat es pot veure afectat. Mentre l’ocupació de les aules no sigui del 100 %, totes les classes es retransmetran en directe i, en la mesura que sigui possible, es gravaran perquè quedin disponibles al Campus Virtual.

b) Revisió de dubtes, revisió de conceptes i treballs tutelats en petits grups.


Pràctiques:
c) Treballs pràctics sobre diferents plataformes.
d) Lliurament dels guions en línia, en què es plantegen els problemes que cal solucionar.
e) Explicació prèvia a l’inici de la sessió. La sessió pot ser presencial o en línia.
f) Lliurament de la documentació en línia fent servir el Campus Virtual.

 

En la mesura que sigui possible s’incorporarà la perspectiva de gènere en el desenvolupament de l’assignatura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació semipresencial d’aquesta assignatura es fa a partir de:

— Dos exàmens parcials (50 % de la nota). En cas de suspendre un dels parcials, l’alumne pot recuperar el parcial presentant-se a l’examen final. En cap cas fan mitjana. Cal aprovar tots dos exàmens per aprovar l’assignatura.

— Pràctiques (50 %), definides a l’apartat de metodologia. Cal aprovar les pràctiques per aprovar l’assignatura

 — Possibilitat de fer treballs opcionals relacionats amb l’assignatura. Aquests treballs només poden augmentar la nota, en cap cas baixar-la. S’aniran introduint en el transcurs de l’assignatura, amb la interacció dels alumnes i en el context dels coneixements que es tracten.

Per tal d’aprovar l’assignatura és necessari aprovar individualment la teoria i les pràctiques. Si totes tres parts estan aprovades, la nota final es calcula com:

Nota final = (Nota_teoria + Notes_Pràctiques )/2 + Notes_opcionals

Reavaluació

Els alumnes que hagin suspès tenen l’oportunitat de presentar-se a un examen de reavaluació (50 %). L’altre 50 % correspondrà a la nota associada a les pràctiques i a treballs opcionals. Els alumnes que no s’hagin presentat a l’avaluació parcial no poden presentar-se a la reavaluació.

Nota: per aprovar l’assignatura és obligatori assistir a classe de pràctiques, fent les entregues corresponents, independentment que l’avaluació sigui continuada o única.

 

Avaluació única

L’avaluació única de l’assignatura seguirà un format semipresencial. 

— Examen final (50 %).

— Pràctiques (50 %), definides a l’apartat de metodologia. Majoritàriament en línia.

Per tal d’aprovar l’assignatura és necessari aprovar individualment la teoria i les pràctiques. La nota final és la mitjana d’aquests dos components.

Reavaluació

Els alumnes que hagin suspès tenen l’oportunitat de presentar-se a un examen de reavaluació. Els alumnes que no s’hagin presentat a l’avaluació final no poden presentar-se a la reavaluació.

Nota: per aprovar l’assignatura és obligatori assistir a classe de pràctiques, fent les entregues corresponents, independentment que l’avaluació sigui continuada o única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Stallings, W. Organización y arquitectura de computadores : diseño para optimizar prestaciones : quinta edición. Madrid : Prentice Hall, 2000.  Enllaç

Computer Organization and Design. The hardware/software interface (RISC-V Edition)

David A. Patterson, John L. Hennessy