Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Àlgebra

Codi de l'assignatura: 364291

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Laura Costa Farras

Departament: Departament de Matemàtiques i Informàtica

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52,5

 

-  Teoricopràctica

No presencial

 

22,5

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial

 

30

Treball tutelat/dirigit

47,5

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

6T-TRANSV. Capacitat abstractiva: crear i utilitzar models que reflecteixin situacions reals.

   -

4T-TRANSV. Capacitat de fer raonaments crítics i lògics.

   -

1T-TRANSV. Capacitat per aplicar els coneixements adquirits per elaborar i defensar arguments, i per resoldre problemes relacionats amb la informàtica.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Plantejar i resoldre sistemes d’equacions lineals i operacions amb matrius.

— Comprendre les idees bàsiques de l’àlgebra lineal: dependència i independència lineal, bases, canvis de base i aplicacions lineals.

— Fer operacions amb polinomis i amb nombres complexos.

— Saber identificar si un endomorfisme és diagonalitzable i saber-ne efectuar la diagonalització quan sigui possible.

— Conèixer els conceptes afins i mètrics de les varietats lineals de l’espai tridimensional.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Matrius i determinants

1.1. Operacions amb matrius

1.2. Mètodes de reducció i resolució de sistemes d’equacions

1.3. Determinants

2. Espais vectorials

2.1. Definició i exemples

2.2. Subespais

2.3. Bases i dimensió

2.4. Espais euclidians: producte escalar i vectorial. Norma, distància, angles

3. Aplicacions lineals

3.1. Nucli i imatge d’una aplicació lineal

3.2. Endomorfismes. Canvis de base  

3.3. Diagonalització

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia de l’ensenyament inclou:

  • Setmanalment es faran entregues de teoria que els alumnes hauran de treballar de forma individual abans de la sessió corresponent de teoria. Durant les classes teòriques, es farà èmfasi en els punts més importants de la teoria entregada, es resoldran dubtes i s’il·lustrarà el contingut amb més exemples i exercicis resolts. 
  • Classes de resolució d’exercicis en què es tutoritza el treball individual de l’alumnat i s’expliquen procediments per plantejar i resoldre problemes relacionats amb el contingut del temari. Puntualment, es duran a terme activitats complementàries per reforçar competències transversals (exposicions a càrrec de l’alumnat, treballs en grup, discussions) i es faran exercicis avaluables. Així mateix, la resolució d’alguns problemes es podrà oferir en format en línia asíncron, fomentant l’aprenentatge autònom.
  • En algunes sessions de problemes es faran laboratoris de problemes en què es treballa a l’aula amb l’alumne de manera més individualitzada.  Aquests es podran complementar amb un treball previ en grup en format virtual asíncron (mitjançant tallers, fòrums i altres eines en línia). 
     
  • La metodologia de l’assignatura inclourà actuacions per potenciar l’autoeficàcia, reduir la inseguretat i combatre els estereotips de gènere. Així mateix, es procurarà respectar i potenciar les diversitats dins l’alumnat, tant en capacitats adquirides com en interessos i sensibilitats. En les activitats de l’assignatura es potenciarà el desenvolupament de competències transversals com són la comunicació eficaç oral, escrita i en suports digitals, la innovació, el treball en equip i l’ús solvent dels recursos d’informació.
     
  • Depenent de la situació sanitària, i quan les autoritats corresponents ho requereixin, el grau de presencialitat es pot veure afectat. Mentre l’ocupació de les aules no sigui del 100 %, totes les classes es retransmetran en directe i, en la mesura que sigui possible, es gravaran perquè estiguin disponibles al Campus Virtual.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Al llarg del semestre es faran petites proves de seguiment durant les classes presencials o de forma virtual, i un examen parcial presencial.

Hi ha una prova final global de l’assignatura (nota de la prova final) i una prova de reavaluació prevista després de l’últim examen.

Nota_Final = 0,6* (nota prova final) + 0,25*(Prova Parcial) + 0,15 *(Mitjana de la nota de les petites proves).

Per poder fer l’examen de reavaluació cal tenir com a mínim un 2 de nota final.

No cal renunciar a la nota final per tenir dret a la reavaluació.

Nota_Curs = Max{Nota_Final, Nota_Reavaluació}

 

Avaluació única

L’estudiant que es vulgui acollir a l’avaluació única ho ha de sol·licitar a la Secretaria de la Facultat dins dels terminis establerts en cada curs acadèmic.

L’avaluació única consisteix en una prova final global de l’assignatura i una prova de reavaluació prevista després de l’últim examen.

Nota_Final = Nota de la prova final

Per poder fer l’examen de reavaluació cal tenir com a mínim un 2 de nota final.

No és necessari renunciar a la nota final per tenir dret a la reavaluació.

Nota_Curs = Max{Nota_Final, Nota_Reavaluació}