Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Física

Codi de l'assignatura: 364294

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Enrique Perez Canals

Departament: Departament de Física de la Matèria Condensada

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52,5

 

-  Teoria

Presencial

 

22,5

 

(Exposició i presentació dels conceptes formals i teòrics.)

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

30

 

(Es faran exercicis de cadascun dels temes.)

Treball tutelat/dirigit

50

(Presentació i resolució de manera individual d’un seguit d’exercicis pràctics més elaborats, proposats pel professor de pràctiques.)

Aprenentatge autònom

47,5

(Preparació de l’estudiant per a la prova de mitjan curs i per a la prova de final de curs.)

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

6T-TRANSV. Capacitat abstractiva: crear i utilitzar models que reflecteixin situacions reals.

   -

4T-TRANSV. Capacitat de fer raonaments crítics i lògics.

   -

1T-TRANSV. Capacitat per aplicar els coneixements adquirits per elaborar i defensar arguments, i per resoldre problemes relacionats amb la informàtica.

   -

2FB - FORMACIÓ BÀSICA. Capacitat per comprendre i dominar els conceptes bàsics de camps i ones, electromagnetisme, teoria de circuits elèctrics, circuits electrònics, principi físic dels semiconductors i famílies lògiques, dispositius electrònics i fotònics, i aplicar-ho per resoldre problemes propis de l'enginyeria.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Dominar en profunditat els coneixements bàsics de la física general que tenen més incidència en la informàtica.

 

— Assolir els coneixements bàsics propis de la dinàmica newtoniana, després d’una introducció breu a l’anàlisi vectorial. Això implica discutir i analitzar els conceptes d’energia, camp i camp central.

 

— Conèixer els fenòmens vibratoris i, en un nivell bàsic, la mecànica ondulatòria. La idea és fixar els conceptes bàsics per al desenvolupament posterior del corrent altern i altres temàtiques relacionades amb la informàtica, però també de naturalesa ondulatòria.

 

— Disposar de coneixements bàsics sobre electromagnetisme, coneixements que es desenvolupen de manera més tècnica i especialitzada en etapes posteriors del grau.

 

Referits a habilitats, destreses

— Ser capaç de trobar relacions entre conceptes diversos i d’emmarcar el coneixement específic adquirit en el marc general de la informàtica i, per extensió, de les diverses ciències.

 

— Accentuar el rigor en el raonament científic mitjançant la consolidació de l’habilitat matemàtica i de la capacitat d’expressió, que proporcionen, respectivament, un grau elevat de precisió en el raonament i en el llenguatge.

 

— Ser capaç d’expressar-se en públic amb habilitat i de defensar la resolució d’exercicis de la col·lecció.

 

— Aplicar el mètode deductiu per obtenir resultats nous a partir d’hipòtesis i coneixements previs, en el marc de teories i descripcions cada cop més elaborades.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Comprendre l’ús de teories amb un formalisme complex com una part de l’aplicació del mètode científic i també el paper d’aquestes teories com a explicacions i interpretacions de la realitat i, en conseqüència, prendre consciència clara del seu abast i de les seves limitacions.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Física del moviment

*  1.1. Espai euclidià. Vectors. Operacions amb vectors

1.2. Cinemàtica. Vectors de posició, velocitat i acceleració. Components intrínsecs de l’acceleració. Moviments uniformes. Moviment parabòlic. Moviment harmònic simple

1.3. Lleis de Newton. Forces de contacte normals i tangencials. Masses lligades. Molles. Dinàmica del moviment circular

1.4. Treball i energia. Energia potencial i forces conservatives. Teorema de l’energia cinètica. Potència

 

2. Electricitat i magnetisme

*  2.1. Electrostàtica. Càrrega. Llei de Coulomb. Camp i potencial elèctric. Teorema de Gauss. Condensadors

2.2. Corrent elèctric. Intensitat. Resistència i llei d’Ohm. Bateries. Força electromotriu. Lleis de Kirchhoff

2.3. El camp magnètic. Força magnètica. Llei de Biot i Savart. Llei d’Ampère. Bobines. Força magnètica entre dos conductors

2.4. Inducció electromagnètica. Flux magnètic. La llei de Faraday. Generadors i motors. Llei de Lenz. Circuits LR.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La docència s’impartirà mitjançant dos tipus de classes. Una hora i mitja estarà dedicada a comentar els materials de cada tema: teoria, problemes, etc. En les altres dues hores es resoldran els dubtes que hagin sorgit entre els alumnes i es faran els exercicis de la col·lecció.

Depenent de la situació sanitària, i quan les autoritats corresponents ho requereixin, el grau de presencialitat es pot veure afectat. Mentre l’ocupació de les aules no sigui del 100 %, totes les classes es retransmetran en directe i, en la mesura que sigui possible, es gravaran perquè quedin disponibles al Campus Virtual.

En la mesura que sigui possible s’incorporarà la perspectiva de gènere en el desenvolupament de l’assignatura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

En l’avaluació de l’assignatura es tenen en compte tres aspectes:

— Un examen parcial de teoria que es fa durant el curs (30 % de la nota).

— Entregues de problemes resolts que es demanaran durant el curs (10 % de la nota).

— Un examen final (60 % de la nota).


En el cas que a l’examen final s’obtingui una qualificació superior a la suma ponderada de totes les altres notes, l’estudiant obté la qualificació de l’examen final. Si les condicions sanitàries ho requereixen, s’estudiarà la possibilitat de fer els exàmens en modalitat no presencial.


Reavaluació

Per poder optar a la reavaluació no es pot tenir una qualificació final de no presentat. Si les condicions sanitàries ho requereixen, s’estudiarà la possibilitat de fer els exàmens en modalitat no presencial.

 

Avaluació única

L’examen final consta de dues parts. La primera té preguntes de tipus test (60 %) i la segona, preguntes de resposta curta (40 %).