Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Probabilitats i Estadística

Codi de l'assignatura: 364295

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Maria Carmen Florit Selma

Departament: Departament de Matemàtiques i Informàtica

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52,5

 

-  Teoria

Presencial

 

22,5

 

(sessions de teoria)

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial

 

15

 

(sessions de problemes)

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial

 

15

 

(sessions de R amb ordinador)

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

77,5

 

 

Recomanacions

 

Es recomana haver cursat Càlcul. Cal saber integrar i fer càlculs matemàtics bàsics.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

6T-TRANSV. Capacitat abstractiva: crear i utilitzar models que reflecteixin situacions reals.

   -

1FB - FORMACIÓ BÀSICA. Capacitat per resoldre els problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l'enginyeria. Aptitud per aplicar els coneixements sobre àlgebra lineal, càlcul diferencial i integral, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

   -

Utilitzar l’estadística com a eina d’utilitat social. Per exemple, incloent-hi la perspectiva de gènere.

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer els elements de teoria de la probabilitat, inclosos el concepte de variables aleatòries i les seves distribucions.

 

— Comprendre la base de la inferència estadística, concretament els conceptes d’estimació puntual, test d’hipòtesis estadístiques i intervals de confiança.

 

— Conèixer el concepte de predicció estadística, en especial la regressió lineal, simple i múltiple. 

 

Referits a habilitats, destreses

— Saber obtenir i presentar un resum estadístic d’un conjunt de dades univariants i bivariants mitjançant tècniques exploratòries i descriptives bàsiques, numèriques i gràfiques, amb l’ajut de programari (software) genèric (full de càlcul) i també de programari més orientat a l’estadística (R).

 

— Adquirir experiència pràctica en simulació estadística mitjançant l’ús de generadors de successions aleatòries. Simular dades a partir de models probabilístics elementals.

 

— Fer càlculs simples (probabilitats, esperança matemàtica, variància) de les distribucions discretes i contínues més corrents.

 

— Saber calcular regressions amb dades concretes i fer-les servir per fer prediccions.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Estadística descriptiva

1.1. Anàlisi exploratòria de dades

2. Probabilitats

2.1. Definició de probabilitat. Probabilitat condicionada i independència d’esdeveniments. Càlcul de probabilitats condicionades

2.2. Variables aleatòries discretes

2.3. Variables aleatòries contínues

2.4. Simulació de variables aleatòries 

3. Teorema central del límit

4. Inferència estadística

4.1. Introducció a la inferència estadística

4.2. Intervals de confiança 

4.3. Contrastos d’hipòtesis

5. Predicció estadística

5.1. Regressió lineal 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Les sessions de l’assignatura consisteixen en classes de teoria i problemes i classes de pràctiques d’ordinador.

Les classes a l’aula convencional es dediquen a exposar el temari de l’assignatura. Aquesta exposició té un caràcter pràctic. Quan cal, s’intercala la resolució de problemes a l’aula amb la participació activa de l’alumnat per resoldre dubtes. En aquestes sessions no hi ha activitats avaluables. A les classes de pràctiques d’ordinador, l’alumnat resol problemes principalment mitjançant el programari estadístic R.

Les classes pràctiques d’ordinador tenen activitats avaluables al llarg del curs. Els lliuraments es fan a través de la pàgina de l’assignatura al Campus Virtual mitjançant tasques o qüestionaris.

L’assignatura es distribueix en un bloc d’una hora i mitja a la setmana de classes presencials —corresponents a classes teoricopràctiques per a un total de 15 sessions al llarg del semestre— en què l’estudiant i el professor treballen de forma conjunta en la resolució de problemes a la pissarra. En aquestes classes es dedica un cert temps a la resolució de dubtes dels conceptes teòrics explicats a teoria.

Una altra hora i mitja setmanal es dedica a classes de laboratori en què l’estudiant ha de resoldre les pràctiques que li ha proposat el professorat, davant de l’ordinador. Aquestes sessions estan dedicades a resoldre problemes amb l’ús del programa estadístic R.

Una hora setmanal de laboratori.

En cas de docència virtual obligada per la situació sanitària, els rangs horaris es mantenen i la docència teoricopràctica es durà a terme totalment en format no presencial síncron, podent variar el repartiment de l’alumnat en grups.

En cas de docència presencial, els rangs horaris es mantenen, però totes les classes es fan en modalitat presencial.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada té dues opcions:

Si l’estudiant vol aprofitar la nota del primer parcial:

  • 20 % de les pràctiques d’ordinador. Aquesta nota s’obté o amb el 30 % de les pràctiques d’ordinador fetes a classe i el 70 % de la nota de l’examen de pràctiques o bé amb la nota de l’examen de pràctiques si aquesta és superior;
  • 40 % del primer parcial de problemes i teoria;
  • 40 % del segon parcial de problemes i teoria.


Si l’estudiant no vol aprofitar la nota del primer parcial:
  • 20 % de les pràctiques d’ordinador. Aquesta nota s’obté o amb el 30 % de les pràctiques d’ordinador fetes a classe i el 70 % de la nota de l’examen de pràctiques o bé amb la nota de l’examen de pràctiques si aquesta és superior;
  • 80 % d’un examen de problemes i teoria de tot el curs el mateix dia del segon parcial.


Si la nota de l’avaluació continuada no és suficient o si l’alumne vol millorar-la, pot presentar-se a l’examen de reavaluació. El dia de l’examen de reavaluació es fa un examen de tota l’assignatura (pràctiques d’ordinador, teoria i problemes). L’estudiant pot aprofitar la nota de pràctiques del curs. Si es presenta a l’examen, la nota definitiva és la de l’examen de reavaluació.

Depenent de la situació sanitària, aquests exàmens es faran en modalitat presencial o no presencial.

 

Avaluació única

L’estudiant que es vulgui acollir a l’avaluació única ho ha de sol·licitar a la Secretaria de la Facultat dins dels terminis que s’estableixen cada curs acadèmic.

L’alumnat que s’acull a l’avaluació única fa un examen de tota l’assignatura (pràctiques d’ordinador, teoria i problemes).

Si la nota de l’avaluació única no és suficient o si l’alumne vol millorar-la, pot presentar-se a l’examen de reavaluació. El dia de l’examen de reavaluació es fa un examen de tota l’assignatura (pràctiques d’ordinador, teoria i problemes). L’estudiant pot aprofitar la nota de pràctiques del curs.

Si es presenta a l’examen, la nota definitiva és la de l’examen de reavaluació.

Depenent de la situació sanitària, aquests exàmens es faran en modalitat presencial o no presencial.