Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Empresa

Codi de l'assignatura: 364296

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Laura Saez Ortuño

Departament: Departament d'Empresa

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoria

Presencial

 

30

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial

 

30

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

12G-GENERAL. Coneixement i aplicació d'elements bàsics d'economia i de gestió de recursos humans, organització i planificació de projectes, així com la legislació, regulació i normalització en l'àmbit dels projectes informàtics, d'acord amb els coneixements adquirits en el grau.

   -

6FB - FORMACIÓ BÀSICA. Coneixement adequat del concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa. Organització i gestió d'empreses.

   -

2FC - FORMACIÓ COMUNA. Capacitat per planificar, concebre, desplegar i dirigir projectes, serveis i sistemes informàtics en tots els àmbits, liderar-ne la posada en marxa i la millora contínua, i valorar-ne l'impacte econòmic i social.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Tenir una visió introductòria de l’economia de l’empresa i familiaritzar-se amb els continguts clau, utilitzant el màxim rigor en el llenguatge i terminologia professional.
— Disposar dels coneixements i les habilitats relacionats amb els principis bàsics de l’economia, que s’empren en la gestió empresarial.
— Conèixer la varietat d’aspectes i problemes de caràcter econòmic i empresarial relacionats amb l’empresa.
— Identificar i comparar les diferents estructures organitzatives que pot adoptar una empresa, els aspectes tècnics i econòmics, i la importància de les accions de l’empresa envers el seu entorn.
— Ser capaç d’aplicar els principis bàsics a l’organització i al departament de sistemes.
— Conèixer i aplicar les tècniques d’elaboració, planificació i direcció de projectes, i també les tècniques de gestió de coneixement.

 

Referits a habilitats, destreses

— Ser capaç de buscar, seleccionar i analitzar informació empresarial de diferents fonts (Internet, premsa, bases de dades, etc.) per resoldre casos i problemes plantejats.
— Aprendre a treballar en equip i a argumentar, negociar i interactuar amb altres persones prenent decisions en situacions amb major o menor grau d’informació.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Estimular actituds que permetin orientar la futura activitat professional: l’esperit crític i la capacitat creativa i proactiva.
— Posar en pràctica la capacitat d’anàlisi, de síntesi o de diagnòstic per resoldre petits casos o problemes.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció: l’empresa i l’empresari del sector TIC

2. Alguns conceptes bàsics de l’estratègia empresarial

3. La dimensió empresarial

4. La localització de l’activitat empresarial

5. Fonts de finançament i cicles interns de l’empresa

6. Les inversions a l’empresa

7. Màrqueting: focus en el «Digital Marketing»

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia de l’assignatura és una combinació entre la classe magistral presencial i en línia i la realització de diferents activitats complementàries (resolució de casos, problemes, etc.), individuals o en petits grups, tant dintre com fora de l’aula. Donada la situació excepcional d’aquest curs, les hores presencials seran amb grups reduïts d’estudiants i la part d’interactivitat, que no es podrà fer presencial, es farà en línia preferiblement amb les eines que faciliti la Facultat (actualment BB Collaborate). A més, la part en línia servirà d’espai temporal en el qual s’assistirà els alumnes de forma remota, sigui amb un xat, mail o fòrum.

En les hores presencials, l’estudiant rep la informació bàsica per treballar els continguts del pla docent que li garanteixen l’assoliment dels objectius establerts. També es dedica una part d’aquest temps a treballar en articles, casos, exercicis, etc. per aprofundir l’aplicació i interpretació dels conceptes teòrics.

En el Campus Virtual, que és l’eina de comunicació entre l’estudiant i el professorat, es publica tota la informació relativa a l’assignatura (normes d’avaluació, dates de lliurament de les activitats, etc.).

L’assistència als diferents tipus de sessions és important per al procés d’aprenentatge, el qual es basa tant en el treball individual o en equip com en la participació a l’aula.

L’alumnat que es matricula de l’assignatura es compromet a venir a classe amb el material preparat els dies que correspongui, d’acord amb el pla de treball.

Depenent de la situació sanitària, i quan les autoritats corresponents ho requereixin, el grau de presencialitat es pot veure afectat. Mentre l’ocupació de les aules no sigui del 100 %, totes les classes es retransmetran en directe i, en la mesura que sigui possible, es gravaran perquè quedin disponibles al Campus Virtual.

En la mesura que sigui possible s’incorporarà la perspectiva de gènere en el desenvolupament de l’assignatura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

*Per la situació excepcional que estem vivint, existeix la possibilitat que finalment l’avaluació pugui ser no presencial, mantenint el mateix format i criteris que l’avaluació presencial que es descriu a continuació.
 

L’avaluació continuada és l’opció que implica el seguiment de la matèria i consisteix en el lliurament de diferents activitats al llarg del semestre amb què s’obtenen les puntuacions relacionades amb ítems avaluables.

La nota d’avaluació continuada es divideix entre un 40 % per la realització de casos empresarials i/o exercicis i un 60 % restant per una o diverses proves teòriques.

A l’inici de curs s’informa en el Campus Virtual sobre quins són els ítems d’avaluació continuada i com s’avaluen. Es concreten els casos i exercicis i se n’indica la realització i ponderació (cap d’ells pot superar el pes del 15 % dintre del 40 % de l’avaluació continuada), així com la prova o proves teòriques.

Els casos empresarials i els diferents exercicis que componen l’avaluació continuada de l’assignatura estan pensats i definits —tant per la temàtica com pel desenvolupament— per obtenir proves i avaluar les següents capacitats dels estudiants: la creativitat i emprenedoria, el compromís ètic, la interpretació i adaptació a l’evolució de l’entorn, i el disseny, gestió i creació de projectes empresarials viables.

Per completar els casos i/o exercicis, cal fer una prova o proves teòriques, la data de les quals estableix oportunament el Consell d’Estudis.

Respecte a aquesta via d’avaluació, s’han de tenir en compte les observacions següents:
• La nota mínima mitjana dels exercicis o casos és de 5 sobre 10; si l’estudiant no hi arriba, ha d’optar per la reavaluació.
• La nota d’avaluació continuada només es té en compte si la nota dels exercicis teòrics és, com a mínim, de 4 sobre 10 punts.

Les diverses proves o ítems de l’avaluació continuada permeten mesurar les competències que es treballen en aquesta assignatura:


1. Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat (capacitat d’anàlisi, de síntesi, de visions globals i d’aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d’adaptació a noves situacions). Es mesura mitjançant activitats de tipus test i/o casos que inclouen tant preguntes conceptuals com plantejaments de petits problemes.


2. Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds). Es mesura amb un ventall d’activitats entre les quals els professors poden escollir; per exemple, plantejament d’un cas o problema empresarial real i assistència a una conferència impartida per un directiu de l’empresa; disseny d’un petit pla d’empresa o preparació d’un cas empresarial, entre d’altres de possibles. Algunes d’aquestes activitats es poden fer en grup, de manera que també es treballa addicionalment aquesta competència.


3. Capacitat d’analitzar les organitzacions empresarials i el seu entorn per identificar-ne els aspectes clau. Es mesura mitjançant activitats de resolució de casos i/o problemes.

 

Reavaluació

Té dret a fer la reavaluació l’estudiant que no hagi obtingut la qualificació mínima en l’avaluació única, o la continuada, sempre que hagi fet com a mínim el 50 % de les entregues dels casos i/o exercicis.

La data del període de reavaluació l’estableix el calendari acadèmic de la Facultat i coincideix amb el període de les segones convocatòries dels ensenyaments de grau.

El procediment i criteris de l’activitat de reavaluació són els mateixos que els fixats per a la prova d’avaluació única.

 

Avaluació única

*Per la situació excepcional que estem vivint, existeix la possibilitat que finalment l’avaluació pugui ser no presencial, mantenint el mateix format i criteris que l’avaluació presencial que es descriu a continuació.
 

Consisteix a fer les mateixes entregues que en l’avaluació continuada i en els mateixos terminis.

L’examen final corresponent a l’opció d’avaluació única i el de l’opció d’avaluació continuada es fan el mateix dia i hora.

Reavaluació

Té dret a fer la reavaluació l’estudiant que no hagi obtingut la qualificació mínima en l’avaluació única, o la continuada, sempre que hagi fet com a mínim el 50 % de les entregues dels casos i/o exercicis.

La data del període de reavaluació l’estableix el calendari acadèmic de la Facultat i coincideix amb el període de les segones convocatòries dels ensenyaments de grau.

El procediment i criteris de l’activitat de reavaluació són els mateixos que els fixats per a la prova d’avaluació única.