Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Projecte Integrat de Software

Codi de l'assignatura: 364304

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Karim Lekadir

Departament: Departament de Matemàtiques i Informàtica

crèdits: 6

Programa únic: S

Més informació enllaç

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52,5

(En cas d’emergència sanitària, aquestes hores tindran caràcter no presencial. Es realitzaran a través de plataformes virtuals.)

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

15

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

37,5

Treball tutelat/dirigit

47,5

(En cas d’emergència sanitària, aquestes hores tindran caràcter no presencial. Es realitzaran a través de plataformes virtuals.)

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

7T-TRANSV. Capacitat de treballar en equip.

   -

6T-TRANSV. Capacitat abstractiva: crear i utilitzar models que reflecteixin situacions reals.

   -

5T-TRANSV. Capacitat comunicativa.

   -

4T-TRANSV. Capacitat de fer raonaments crítics i lògics.

   -

10T-TRANSV. Capacitat per aprendre de manera autònoma nous coneixements i tècniques, adequats per concebre, desenvolupar i explotar sistemes informàtics.

   -

1T-TRANSV. Capacitat per aplicar els coneixements adquirits per elaborar i defensar arguments, i per resoldre problemes relacionats amb la informàtica.

   -

2FC - FORMACIÓ COMUNA. Capacitat per planificar, concebre, desplegar i dirigir projectes, serveis i sistemes informàtics en tots els àmbits, liderar-ne la posada en marxa i la millora contínua, i valorar-ne l'impacte econòmic i social.

   -

8FC - FORMACIÓ COMUNA. Capacitat per analitzar, dissenyar, construir i mantenir aplicacions de manera robusta, segura i eficient, i triar el paradigma i els llenguatges de programació més adequats.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Saber aplicar els coneixements adquirits a les assignatures Programació I, Programació II, Algorísmica I, Algorísmica Avançada i Disseny de Software, per resoldre un projecte de programari (software) de dimensions mitjanes. 

— Familiaritzar-se amb l’eina de desenvolupament d’aplicacions Android Studio, així com amb totes les eines adjacents (APIs i BD).

— Conèixer a través de testing les necessitats dels usuaris, i aprendre a depurar l’aplicació en diferents releases

— Estructurar el desenvolupament d’un projecte a través d’eines com GitHub i Trello. Organització per branques i sprints de development

— Aprendre a gestionar un grup de treball de manera eficient, distribuint les tasques i assolint els objectius en conjunt. 

 

Referits a habilitats, destreses

— Aprofundir els coneixements sobre l’ús de la programació basada en objectes.

— Conèixer les diverses eines de verificació del programari, desenvolupament de programari col·laboratiu, anàlisi de rendiment del programari i desenvolupament de manuals.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Pas de disseny a codi

1.1. Disseny funcional del projecte

1.2. Prototipatge

1.3. Anàlisi dels usuaris

2. Eines de desenvolupament: entorns integrats de desenvolupament

2.1. Android Studio

3. Eines de treball en grup

3.1. Utilització d’eines de treball en equip com GitHub i Trello

4. Desenvolupament d’aplicacions amb Android

4.1. Desenvolupament d’aplicacions Android

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura consisteix a desenvolupar un projecte de dimensions mitjanes durant tot el curs. El projecte consisteix en una aplicació Android, la temàtica de la qual anirà variant anualment per tal d’intentar abastar diferents àrees. Cada grup d’alumnes ha de portar a terme un projecte concret. 
 
L’assignatura s’imparteix en sessions de teoria, sessions de pràctiques i treballs tutelats.

A la secció de teoria es parlarà de les eines principals de desenvolupament d’un projecte, tant a escala conceptual com a escala descriptiva, de les fases de development, testing, arquitectures, etc. 
 
Des del primer dia es formalitzen els grups de treball i l’alumnat ha de començar a treballar en el projecte que durà a terme. L’evolució del projecte es regeix pel cicle de desenvolupament del programari, que comença amb l’estudi del projecte i acaba amb la implementació, verificació i avaluació del seu rendiment. 

Les sessions de pràctiques es dividiran en dues fases:  

  • Fase inicial: les primeres sessions es dedicaran exclusivament a introduir i explicar conceptes pràctics del treball amb Android. Els temes inclouran el disseny de la interfície d’usuari, navegació i arquitectures, bases de dades, etc. També es disposarà de temps durant les sessions per dur a terme activitats pràctiques que permetin consolidar l’aprenentatge.
  • Fase grupal: les sessions restants es dedicaran exclusivament a treballar en el projecte grupal. Les sessions serviran per entregar documentació al professor sobre l’estat i el progrés del projecte, com també per resoldre dubtes i/o errors de desenvolupament.


Durant el curs s’hauran d’aplicar els coneixements adquirits en assignatures prèvies com Programació I i II, Disseny de Software, i Estructura de Dades, entre d’altres. S’aplicaran patrons per a Android i es desenvoluparà el projecte seguint la pràctica de desenvolupament per proves (Test Driven Development). 

Alhora, durant les sessions de teoria caldrà fer presentacions per tal de mostrar als companys les diferents aplicacions i poder rebre’n feedback.
 
Al final del curs cada un dels grups ha de presentar el seu projecte final i l’ha de defensar davant el professor. 

Depenent de la situació sanitària, i quan les autoritats corresponents ho requereixin, el grau de presencialitat es pot veure afectat. Mentre l’ocupació de les aules no sigui del 100 %, totes les classes es retransmetran en directe i, en la mesura que sigui possible, es gravaran perquè quedin disponibles al Campus Virtual.

En la mesura que sigui possible s’incorporarà la perspectiva de gènere en el desenvolupament de l’assignatura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació constarà de les parts següents:

A = proposta grupal de projecte + disseny d’interfície d’usuari = 25 %

B = Software design + DEMO = 25 %

C = entrega final projecte + presentació = 35 %

D = examen final = 15 % (test multiresposta d’aproximadament 30 minuts)

La nota final estarà ponderada entre 1 i 0,5 en funció del paràmetre «Treball en equip (TE)», que tractarà la contribució de cada integrant al projecte final.

Nota final = (A*0,25+B*0,25+C*0,35)*TE+D*0,15

En cas de docència virtual obligada per la situació sanitària, tots els apartats es duran a terme de manera virtual. L’examen final es farà en format test a través d’eines proporcionades pel Campus Virtual.

 

Avaluació única

L’avaluació constarà de les parts següents:

A = proposta grupal de projecte + disseny d’interfície d’usuari = 20 %

B = Software design + DEMO = 20 %

C = entrega final projecte + presentació = 20 %

D = examen final = 40 %

La nota final estarà ponderada entre 1 i 0,5 en funció del paràmetre «Treball en equip (TE)», que tractarà la contribució de cada integrant al projecte final.

Nota final = (A*0,20+B*0,20+C*0,20)*TE+D*0,40 (test multiresposta d’aproximadament 30 minuts, més examen de programació pràctic de dues hores i mitja).

En cas de docència virtual obligada per la situació sanitària, tots els apartats es duran a terme de manera virtual. L’examen final es farà en format test a través d’eines proporcionades pel Campus Virtual.