Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Sistemes Operatius I

Codi de l'assignatura: 364307

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Oliver Fernando Díaz Montesdeoca

Departament: Departament de Matemàtiques i Informàtica

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52,5

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

22,5

 

(Presencial i no presencial)

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

15

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

15

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge autònom

47,5

 

 

Recomanacions

 

Es recomana haver cursat Programació I i II i Estructura de Dades per tal de tenir una certa destresa en programació. També és convenient, però no necessari, haver cursat Introducció als Ordinadors i Estructura de Computadors per tal de conèixer els components físics dels ordinadors. Finalment, es demana tenir coneixements de programació en C.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Organitzar i administrar el temps i els recursos disponibles.

   -

5G-GENERAL. Capacitat per concebre, desenvolupar i mantenir sistemes, serveis i aplicacions informàtiques emprant els mètodes de l'enginyeria del programari com a instrument per assegurar-ne la qualitat d'acord amb els coneixements adquirits en el grau.

   -

Utilitzar recursos bibliogràfics físics i virtuals.

   -

Capacitat per treballar en equip.

   -

1T-TRANSV. Capacitat per aplicar els coneixements adquirits per elaborar i defensar arguments, i per resoldre problemes relacionats amb la informàtica.

   -

10FC - FORMACIÓ COMUNA. Coneixement de les característiques, funcionalitats i estructura dels Sistemes Operatius i dissenyar i implementar aplicacions basades en els seus serveis.

   -

4FB - FORMACIÓ BÀSICA. Coneixements bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

   -

14FC - FORMACIÓ COMUNA. Coneixement i aplicació dels principis fonamentals i tècniques bàsiques de la programació paral·lela, concurrent, distribuïda i de temps real.

   -

Desenvolupar programes informàtics propis que implementin algoritmes senzills.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer les bases dels sistemes operatius monousuari i multiusuari.

 

— Conèixer els mecanismes que utilitza un sistema operatiu per assegurar que els processos no s’interfereixen.

 

— Conèixer els serveis que ofereix el sistema operatiu perquè els processos es puguin comunicar entre si.

 

Referits a habilitats, destreses

— Escriure programes en llenguatge C que utilitzin els serveis oferts pel sistema operatiu.

 

— Saber utilitzar comandes de terminal i com combinar-les entre si.

 

— Escriure scripts bàsics en llenguatge Bash.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció

1.1. Què és un sistema operatiu?

1.2. Breu història dels sistemes operatius

2. El nucli i els processos

2.1. El nucli

2.2. Els processos

2.3. Comunicació interprocés

3. Planificació

3.1. Planificació de processos

3.2. Introducció a la concurrència: múltiples fils o múltiples processos?

4. Gestió de memòria

4.1. Traducció d’adreces

4.2. Memòria virtual

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Per a aquest curs es farà servir la metodologia docent d’aprenentatge invertit (flipped learning), on es combinaran les sessions síncrones presencials a l’aula amb el treball autònom de material de teoria, a càrrec dels alumnes. L’assignatura té una durada de quinze setmanes al llarg del semestre, en què s’impartiran les sessions setmanals següents:

Teoria (1,5 hores): els alumnes treballaran de forma autònoma diversos materials (vídeo, articles o altres documents electrònics) sobre els conceptes bàsics associats a la teoria.  Els estudiants hauran de treballar aquest material abans d’assistir a les sessions presencials de teoria, la qual es dedicarà a la resolució de dubtes sobre els conceptes teòrics asíncrons i a la realització d’exercicis i tests per tal de reforçar els coneixements.

Teoricopràctica (1,5 hores): sessió presencial de treball conjunt entre l’estudiant i el professor per dur a terme experiments a l’ordinador i resoldre problemes a la pissarra.

Laboratori (1,5 hores): sessió presencial durant la qual el professor explicarà la pràctica i l’estudiant haurà de resoldre-la amb l’ordinador. Les pràctiques es faran en grups de dues persones.

Totes les pràctiques de laboratori es duen a terme amb el sistema operatiu Linux, utilitzant les eines usuals disponibles en aquest entorn (compilador GCC, Valgrind, etc.). Es proporcionarà una imatge de màquina virtual en què hi haurà instal·lat tot el programari necessari per fer les pràctiques. Aquesta màquina virtual serà la referència a l’hora d’avaluar les pràctiques.

En el cas que la docència estigui restringida a un 50 % de presencialitat:

  • Les sessions teoricopràctiques es retransmetran perquè els estudiants que no puguin assistir-hi tinguin la possibilitat de seguir-les remotament.
  • A les sessions de pràctiques també es farà servir un sistema de retransmissió perquè els estudiants que no hi siguin de manera presencial puguin seguir la sessió i resoldre dubtes.


En la mesura que sigui possible s’incorporarà la perspectiva de gènere en el desenvolupament de l’assignatura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada es basa en tres instruments d’avaluació: proves de coneixement (PC), tests d’avaluació formativa (TA), lliurament de les pràctiques de laboratori (LP) i lliurament de problemes avaluables (PA). Més concretament:

Proves de coneixement (PC). Durant el semestre, l’estudiant farà dues proves parcials sobre els coneixements adquirits a teoria, tot i que la prova també pot incloure una part de problemes i/o pràctiques. Les dues proves (PC1 i PC2) tindran una qualificació entre 0 i 10 i són independents entre si.

La primera (PC1) es farà a mitjan curs i la segona (PC2), el dia de l’examen final. La qualificació d’aquesta part és la mitjana de les dues proves parcials (PC = 0,5*PC1 + 0,5*PC2). Aquesta mitjana es calcula només si la nota de cadascuna d’aquestes proves parcials és superior (o igual) a 3,0. 

Tests d’avaluació formativa (TA). Es realitzarà un test en finalitzar cada unitat per avaluar l’assoliment dels coneixements treballats a teoria per part dels alumnes. La qualificació d’aquesta part és la mitjana de tots els qüestionaris.

Lliurament de pràctiques (LP). El professor proposa un seguit de pràctiques que l’estudiant ha de lliurar dins del període que el professor assenyali. Les pràctiques podran incloure un estudi previ, així com una entrevista individual associada a la pràctica. Les pràctiques s’avaluen amb una qualificació que va de 0 a 10. Si l’estudiant no lliura una pràctica dins del període assenyalat, obté un 0 en aquesta pràctica. La qualificació d’aquesta part serà una mitjana ponderada de tots els lliuraments.

Problemes avaluables (PA). Durant el curs es duen a terme activitats (problemes) que són avaluades. La qualificació d’aquesta part serà una mitjana ponderada de tots els lliuraments de problemes.

Perquè l’estudiant pugui aprovar s’ha de complir la condició següent: LP >= 4,0 i PC >= 4,0. La nota final (NF) es calcula mitjançant la fórmula següent:

NF = 30 %PC + 5 %TA +  50 %LP + 15 %PA

Es considera aprovada l’assignatura si NF >= 5,0. En cas contrari, l’alumne ha de procedir de la manera següent:

  • Si PC < 4,0 o algun dels dos parcials (PC1, PC2) és inferior a 3, l’estudiant s’haurà de presentar a la prova de reavaluació per recuperar la qualificació.
  • Si LP < 4,0, l’estudiant haurà d’entregar una o més pràctiques addicionals definides pel professor en un temps determinat.


 

Reavaluació

S’han d’acollir a la prova de reavaluació aquells alumnes que hagin tret una qualificació dels parcials (PC1, PC2) inferior a 3 o bé que hagin tret una qualificació PC < 4. En aquesta prova es faran dos parcials independents, un per cada part de l’assignatura. L’estudiant s’haurà de presentar a aquella part que calgui per poder aprovar. 

També es poden presentar voluntàriament a la reavaluació tots els estudiants que així ho desitgin per poder millorar la qualificació. En aquest cas la qualificació anterior del parcial es perd.

Qualsevol intent de frau comporta l’aplicació de la normativa acadèmica general de la Universitat de Barcelona i l’inici d’un procés disciplinari.

 

Avaluació única

L’estudiant que es vulgui acollir a l’avaluació única ho ha de sol·licitar a la Secretaria de la Facultat. És molt convenient, però, que ho comuniqui també al professor coordinador de l’assignatura tan aviat com hagi pres aquesta decisió.

L’avaluació única es basa en dos instruments d’avaluació: una prova de coneixements (PC) i els lliuraments de les activitats associades a les pràctiques de laboratori (LP).

Prova de coneixement (PC). Prova de coneixements teoricopràctics que es farà el dia de l’examen final i tindrà una qualificació entre 0 i 10. En aquesta prova s’inclourà tant la part teòrica com la part pràctica de l’assignatura. No es realitzarà examen de laboratori. 

Lliurament de pràctiques (LP). L’estudiant, en el termini establert pel professor, ha de fer els lliuraments de pràctiques requerits en l’avaluació continuada (amb possibles modificacions proposades pel professor). El lliurament de pràctiques pot incloure estudis previs així com entrevistes individuals associades a les pràctiques. Les pràctiques s’avaluen amb una qualificació que va de 0 a 10. Si l’estudiant no lliura una pràctica dins del període assenyalat, obté un 0 en aquesta pràctica. La qualificació d’aquesta part serà una mitjana ponderada de tots els lliuraments.

Perquè l’estudiant pugui aprovar, cal que es compleixi aquesta condició: PC >= 4,0 i LP >= 4,0. La nota final (NF) es calcula mitjançant la fórmula següent:

NF =  0,6*PC + 0,4*LP

Es considera aprovada l’assignatura si NF >= 5,0. En cas contrari, l’alumne ha de procedir de la manera següent:

  • Si PC < 4,0, l’estudiant s’haurà de presentar a la prova de reavaluació per recuperar la qualificació.
  • Si LP < 4,0, l’estudiant haurà d’entregar una o més pràctiques addicionals definides pel professor en un temps determinat.


Reavaluació

Poden acollir-se a la reavaluació els alumnes que s’hagin presentat a l’examen final escrit (PC) i hagin obtingut una nota final (NF) superior 3. La nota PC del curs és la nota PC obtinguda en la reavaluació.

També es poden presentar voluntàriament a la reavaluació tots els estudiants que així ho desitgin per poder apujar la qualificació. En aquest cas la qualificació anterior del parcial es perd.

Qualsevol intent de frau comporta l’aplicació de la normativa acadèmica general de la Universitat de Barcelona i l’inici d’un procés disciplinari.