Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Xarxes

Codi de l'assignatura: 364309

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Manuel Lopez De Miguel

Departament: Departament d'Enginyeria Electrònica i Biomèdica

crèdits: 6

Programa únic: S

Més informació enllaç

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

30

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial i no presencial

 

30

Treball tutelat/dirigit

40

(Resolució de problemes a través del Campus Virtual.)

Aprenentatge autònom

50

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer l’evolució passada i les tendències futures de les xarxes telemàtiques, i els motors de canvi socials.

 

— Conèixer els processos de transmissió i recepció de la informació.

 

— Entendre la motivació i l’estructura de capes del model OSI.

 

— Saber diferenciar les tasques de cada capa i com s’entenen.

 

Referits a habilitats, destreses

— Aprendre a treballar en grup.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció a les comunicacions

1.1. Història de les comunicacions

1.2. Xarxes de comunicacions de dades

1.3. Model de referència OSI

1.4. Normes de sistemes oberts

2. Control d’accés al medi (MAC)

*  Característiques de la capa MAC.

2.1. Què és la capa MAC?

2.2. Característiques de la capa MAC

2.3. Parts de la capa MAC:

  1. El control del medi físic
  2. El control de l’enllaç

3. Control del medi físic. La subcapa física

3.1. Conceptes bàsics

3.2. Mitjans de transmissió

3.3. Modulació i codificació

3.4. Normes de la capa física

3.5. Transmissió de la informació

3.6. Codis de control d’errors

4. El control de l’enllaç. La subcapa d’enllaç

4.1. Definició i format de trama

4.2. Components d’una trama

4.3. Capçalera i camps de control

4.4. El control d’errors

4.5. El control de flux

4.6. HDLC

4.7. LAPB

4.8. LAPD

4.9. La capa de control de l’enllaç. LLC

5. Xarxes d’àrea local

5.1. Introducció

5.2. Topologies

5.3. Protocols IEEE 802.x

6. Connexió de xarxes. TCP/IP

6.1. Introducció

6.2. Algorismes d’encaminament i algorismes encaminables

6.3. IPv4

6.4. Algorismes d’encaminament. Next Hop vs Link State

6.5. IPv6

6.6. TCP

6.7. UDP

6.8. ARP

6.9. Altres protocols de nivell 3-4

7. Xarxes d’accés

7.1. Introducció a les xarxes d’accés

7.2. Control de congestió

7.3. Les xarxes d’accés actuals

7.4. Xarxes de comunicacions actuals

8. Introducció a la criptografia

*  Sistemes criptogràfics en comunicacions.

8.1. Introducció matemàtica

8.2. models de criptografia simètrics

8.3. Sistemes de criptografia asimètrics

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

— Classes magistrals de teoria

Depenent de la situació sanitària, i quan les autoritats corresponents ho requereixin, el grau de presencialitat es pot veure afectat. Mentre l’ocupació de les aules no sigui del 100 %, totes les classes es retransmetran en directe i, en la mesura que sigui possible, es gravaran perquè quedin disponibles al Campus Virtual.

— Classe participativa de teoria:

  • resolució de dubtes,
  • preparació de treballs opcionals,
  • discussió.


— Pràctiques de laboratori i treballs tutelats: 47,5 hores.

— Treballs opcionals. En cap cas aquests treballs baixaran la nota de l’alumne.

 

En la mesura que sigui possible s’incorporarà la perspectiva de gènere en el desenvolupament de l’assignatura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació de l’assignatura
— Exàmens parcials (2) distribuïts durant el curs acadèmic (50 % de la nota). Aquests exàmens es faran de forma presencial.

— Treballs en grups petits i presentació al professor (en línia o presencial).

— Treball de pràctiques, obligatori per a tot l’alumnat (50 % de la nota).

Per aprovar l’assignatura s’han d’aprovar tots els parcials i les pràctiques. Si s’aprova, la nota de l’assignatura es calcula de la manera següent: (Parcial 1 + Parcial 2 + Parcial 3) * 0,5 + Pràctiques * 0,5 + Nota treballs opcionals.

 

Reavaluació

Els alumnes que hagin suspès, però que tinguin les pràctiques aprovades, poden presentar-se als exàmens i les proves de reavaluació. Els alumnes que no s’hagin presentat als exàmens parcials o a les pràctiques no poden presentar-s’hi.

 

Avaluació única

— Examen final de teoria (50 % de la nota). Presencial.

— Treball de pràctiques (50 %). Assistir a les pràctiques és obligatori per a tot l’alumnat.

Per aprovar l’assignatura cal aprovar l’examen final i les pràctiques. La nota de l’assignatura es calcula de la manera següent:

Examen teoria * 0,5 + Pràctiques * 0,5.

 

Reavaluació

Aquells alumnes que hagin suspès tenen l’oportunitat de presentar-se a un examen de reavaluació. Els alumnes que no s’hagin presentat a l’examen final no hi poden optar.