Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Ètica i Legislació

Codi de l'assignatura: 364313

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Chantal Moll De Alba Lacuve

Departament: Departament de Dret Privat

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

30

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial

 

30

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge autònom

40

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

8G-GENERAL. Coneixement de les matèries bàsiques i tecnologies, que capacitin per a l'aprenentatge i desenvolupament de tecnologies i mètodes nous, com també de les que proporcionin una gran versatilitat per adaptar-se a situacions noves.

   -

7G-GENERAL. Capacitat per conèixer, comprendre i aplicar la legislació necessària durant el desenvolupament de la professió d'enginyer tècnic en informàtica i manejar especificacions, reglaments i normes de compliment obligat.

   -

5T-TRANSV. Capacitat comunicativa.

   -

4T-TRANSV. Capacitat de fer raonaments crítics i lògics.

   -

3T-TRANSV. Capacitat de treballar autònomament i de prendre decisions.

   -

11G-GENERAL. Capacitat per analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques, i per comprendre la responsabilitat ètica i professional de l'activitat de l'enginyer tècnic en informàtica.

   -

2T-TRANSV. Capacitat per reunir i interpretar dades rellevants per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes importants relacionats amb la informàtica.

   -

18FC - FORMACIÓ COMUNA. Coneixement de la normativa i la regulació de la informàtica en els àmbits nacional, europeu i internacional.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Ser capaç de dissenyar, desenvolupar, avaluar i assegurar, segons la legislació i les normatives vigents, l’accessibilitat, la usabilitat i la seguretat dels sistemes, les aplicacions i els serveis.

— Disposar dels fonaments matemàtics, físics, econòmics i sociològics necessaris per interpretar, seleccionar, valorar i crear nous conceptes, teories, usos i desenvolupaments tecnològics relacionats amb la informàtica i la seva aplicació.

 

— Familiaritzar-se amb el marc legislatiu, els marcs ètics fonamentals i els codis deontològics.

 

— Distingir els conceptes bàsics relatius a moralitat i a ètica.

 

— Entendre els conflictes ètics implícits o subjacents.

 

— Aprendre els aspectes referents al comerç electrònic, l’autenticació i la signatura electrònica.

 

— Familiaritzar-se amb el tema de les patents i la propietat intel·lectual.

 

— Conèixer els diferents aspectes del delicte informàtic.

 

— Conèixer el Reglament europeu de protecció de dades de 2016 i la Llei orgànica estatal de 2018.

 

Referits a habilitats, destreses

— Prendre decisions racionals davant de dilemes ètics.

 

— Detectar i analitzar les alternatives ètiques en situacions reals.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Identificar els valors inherents als dissenys i als entorns tecnològics.

 

— Descobrir i distingir les implicacions socials i la polivalència de les tecnologies.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció a l’ètica i a la deontologia

*  1. Introducció a l’ètica. Conceptes fonamentals: diferència entre ètica i moral, relació entre ètica i dret, i deontologia professional
2. Ètica i tecnociència: anàlisi de les repercussions generals que té la tecnociència avui en les nostres vides
3. Intel·ligència artificial: problemes ètics i socials
4. Anàlisi de casos: de la ciència ficció a la realitat contemporània
 

2. Introducció al Dret

2.1. Les normes jurídiques i l’Estat de Dret

2.2. El sistema constitucional espanyol

2.3. Dret públic i dret privat

3. Aspectes de dret privat i administratiu de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)

3.1. El dret civil i les seves parts

3.2. Dret de la contractació: regles generals i regles específiques de la contractació electrònica

3.3. Protecció de dades

3.4. Propietat intel·lectual i industrial

4. Aspectes de ciberseguretat i dret penal de les TIC

4.1. Introducció al Dret Penal

4.2. Conveni de ciberdelinqüència de Budapest

4.3. Tipus penals relacionats amb les TIC

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia consisteix en classes magistrals a càrrec dels dos professors de l’assignatura, i el debat posterior amb els alumnes.

Depenent de la situació sanitària, i quan les autoritats corresponents ho requereixin, el grau de presencialitat es pot veure afectat. Mentre l’ocupació de les aules no sigui del 100 %, totes les classes es retransmetran en directe i, en la mesura que sigui possible, es gravaran perquè quedin disponibles al Campus Virtual.

En la mesura que sigui possible s’incorporarà la perspectiva de gènere en el desenvolupament de l’assignatura.

Els dilluns es farà el bloc d’Ètica (idioma: català) i els dimecres el bloc de Dret (idioma: castellà).

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

En l’avaluació continuada, la nota final s’obté amb la ponderació que s’indica a continuació:

— Proves d’ètica:

  • elaboració d’una exposició en grup sobre un tema relacionat amb l’assignatura (25 % de la nota).
  • examen: comentari raonat d’un article des de la perspectiva ètica i utilitzant els conceptes desenvolupats durant el curs. Aquest article es penjarà al Campus Virtual al final de les classes i el comentari s’haurà de lliurar en 24 hores per correu electrònic (25 % de la nota d’ètica).


 

— Proves de dret:

        * assistència (10 %),

        * exercici de contractació o protecció de dades (10 %),

        * qüestionari final sobre la matèria donada a classe (30 % de la nota final).

Reavaluació

Per poder optar a la reavaluació, segons la normativa acadèmica, l’alumne ha de lliurar un treball de recerca sobre el bloc d’Ètica o sobre el bloc de Dret (aquell en què hagi obtingut la nota més baixa).

 

Avaluació única

S’avalua amb una prova final de coneixements que consisteix a desenvolupar per escrit un tema d’ètica i dues preguntes del temari de Dret.  

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Latorre, A. Introducción al derecho. Madrid : Ariel, 2012.  Enllaç

Font, A. ; Pérez Triviño, J. L. El derecho para no juristas. Bilbao : Deusto, 2009.  Enllaç

Carabantes López, Manuel. Inteligencia artificial : una perspectiva filosófica. Madrid : Escolar y Mayo, 2016.  Enllaç

Casanovas, Pompeu. Sub lege pugnamus : de la Gran Guerra a les Grans Dades. Barcelona : Edicions Universitat de Barcelona, 2017.  Enllaç

Davara Rodríguez, Miguel Angel. Manual de derecho informático. Cizur Menor : Thomson Aranzadi, 2015.  Enllaç

López Tarruella, A. ; García Mirete, C. Derecho TIC : derecho de las tecnologías de la información y de la comunicación. València : Tirant Editorial, 2016.  Enllaç

VELÁZQUEZ, Jaime, "Cuadernos de Derecho para ingenieros. Ciberseguridad", Número 39, Ed. Dykinson, 2017, ISBN 978-84-9020-654-6. 

  El Cuaderno 39, coordinat per Jaime Velázquez, porta per títol "Ciberseguridad", matèria que fins fa molt pocs anys ens resultava en certa manera aliena i tenia un cert caire de "ciència-ficció", però que, avui dia, com a conseqüència de la ràpida evolució del món digital, està molt present en la nostra activitat social i professional i suscita múltiples qüestions jurídiques derivades dels problemes pràctics i de les novetats que van sorgint a Internet. Els ciberatacs generalitzats (malware, Petya) que han tingut lloc al maig i juny de 2017 posen en relleu la transcendència dels problemes a què ens enfrontem. Les qüestions a què ens referim, com ara l’ús del big data, els ad blockers, el tractament jurisprudencial dels ad words, el dret a l’oblit a internet, etcètera, són analitzades en aquest Cuaderno per advocats especialistes en la matèria.

FUNDACIÓN TELEFÓNICA, "Ciberseguridad. La protección de la información en un mundo digital", Ed. Ariel, 2016, ISBN 9788408163046

  L’aparició de notícies sobre problemes relacionats amb la privacitat ha despertat la consciència respecte a la importància que té protegir la informació personal a Internet. Aquest monogràfic ofereix una visió global d’aquest problema i de com es pot abordar la seguretat en el món digital —ciberseguretat— tenint en compte el punt de vista dels usuaris tradicionals d’Internet, el de les empreses usuàries i de les que creen les tecnologies, i el de les administracions. Les noves tendències tecnològiques com la computació en el núvol, l’Internet industrial o la difusió massiva d’apps suposen un desafiament important que obliga a replantejar els models tradicionals de seguretat i fins i tot a repensar el mateix concepte.

BERROCAL LANZAROT, Ana Isabel: Estudio jurídico-crítico sobre la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los Derechos Digitales. Análisis conjunto del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de abril de 2016 y de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, Madrid, editorial Reus, 2019.

Esquemas de protección de datos : Reglamento general de protección de datos Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales / José Miguel Hernández López (Máster Universitario en Derechos Fundamentales, Experto Universitario en Protección de Datos), Llibre en línia | Tirant lo Blanch | 2020