Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Enginyeria del Software

Codi de l'assignatura: 364316

Curs acadčmic: 2021-2022

Coordinaciķ: Eloi Puertas Prats

Departament: Departament de Matemātiques i Informātica

crčdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciķ

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoria

Presencial

 

30

 

-  Prāctiques de laboratori

Presencial

 

30

Treball tutelat/dirigit

30

Aprenentatge autōnom

60

 

 

Recomanacions

 

Es recomana haver fet prčviament Software Distribuīt.

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

   -

1G-GENERAL. Capacitat per concebre, redactar, organitzar, planificar, desenvolupar i signar projectes en l'āmbit de l'enginyeria en informātica que tinguin per objecte, d'acord amb els coneixements adquirits en el grau, concebre, desenvolupar o explotar sistemes, serveis i aplicacions informātiques.

   -

3G-GENERAL. Capacitat per dissenyar, desenvolupar, avaluar i assegurar l'accessibilitat, ergonomia, usabilitat i seguretat dels sistemes, serveis i aplicacions informātiques, així com de la informaciķ que gestionen.

   -

2G-GENERAL. Capacitat per dirigir les activitats objecte dels projectes de l'āmbit de la informātica d'acord amb els coneixements adquirits en el grau.

   -

Desenvolupar habilitats d'aprenentatge necessāries per emprendre estudis posteriors en matemātiques o en altres cičncies vinculades, amb un alt grau d'autonomia.

   -

10G-GENERAL. Coneixements per dir a terme mesuraments, cālculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, planificaciķ de tasques i altres treballs anālegs d'informātica, d'acord amb els coneixements adquirits en el grau.

   -

9bG-GENERAL. Capacitat per comunicar i transmetre els coneixements, habilitats i destreses de la professiķ d'enginyer tčcnic en informātica.

   -

Capacitat de reunir i d'interpretar dades rellevants que permetin d'emetre informes raonats i obtenir conclusions en problemes científics o d'altres āmbits que requereixin eines matemātiques.

   -

7G-GENERAL. Capacitat per cončixer, comprendre i aplicar la legislaciķ necessāria durant el desenvolupament de la professiķ d'enginyer tčcnic en informātica i manejar especificacions, reglaments i normes de compliment obligat.

   -

Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat d'anālisi a la resoluciķ de problemes en contextos acadčmics i professionals.

   -

3T-TRANSV. Capacitat de treballar autōnomament i de prendre decisions.

   -

12G-GENERAL. Coneixement i aplicaciķ d'elements bāsics d'economia i de gestiķ de recursos humans, organitzaciķ i planificaciķ de projectes, així com la legislaciķ, regulaciķ i normalitzaciķ en l'āmbit dels projectes informātics, d'acord amb els coneixements adquirits en el grau.

   -

11G-GENERAL. Capacitat per analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tčcniques, i per comprendre la responsabilitat čtica i professional de l'activitat de l'enginyer tčcnic en informātica.

   -

1T-TRANSV. Capacitat per aplicar els coneixements adquirits per elaborar i defensar arguments, i per resoldre problemes relacionats amb la informātica.

   -

7T-TRANSV. Capacitat de treballar en equip.

   -

Organitzar i administrar el temps i els recursos disponibles.

   -

8T-TRANSV. Capacitat creativa i emprenedora.

   -

4G-GENERAL. Capacitat per definir, avaluar i seleccionar plataformes de maquinari i programari per desenvolupar i executar sistemes, serveis i aplicacions informātiques d'acord amb els coneixements adquirits durant els estudis del grau.

   -

Utilitzar recursos bibliogrāfics físics i virtuals.

   -

Capacitat per treballar en equip.

   -

6G-GENERAL. Capacitat per concebre i desenvolupar sistemes o arquitectures informātiques centralitzades o distribuīdes integrant maquinari, programari i xarxes d'acord amb els coneixements adquirits en el grau.

   -

2FC - FORMACIĶ COMUNA. Capacitat per planificar, concebre, desplegar i dirigir projectes, serveis i sistemes informātics en tots els āmbits, liderar-ne la posada en marxa i la millora contínua, i valorar-ne l'impacte econōmic i social.

   -

4FC - FORMACIĶ COMUNA. Capacitat per elaborar el plec de condicions tčcniques d'una instalˇlaciķ informātica que compleixi els estāndards i normatives vigents.

   -

3FC - FORMACIĶ COMUNA. Capacitat per comprendre la importāncia de la negociaciķ, els hābits de treball efectius, el lideratge i les habilitats de comunicaciķ en tots els entorns de desenvolupament del programari.

   -

16FC - FORMACIĶ COMUNA. Coneixement i aplicaciķ dels principis, metodologies i cicles de vida de l'enginyeria del programari.

   -

Desenvolupar programes informātics propis que implementin algoritmes senzills.

   -

Utilitzar aplicacions informātiques per a la resoluciķ de problemes matemātics.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Capacitar-se per formar part de grans grups de treball i adquirir l’experičncia necessāria per poder entendre, gestionar, redactar i utilitzar les eines adequades per al desenvolupament de projectes de software de qualitat.

 

— Cončixer i entendre les metodologies de desenvolupament āgil i participar en una experičncia per aplicar-les.

 

 

Blocs temātics

 

1. Introducciķ a ES

2. Models āgils

*  Introducciķ a Agile Programming

2.1. Scrum

2.2. Kanban

3. Enginyeria i cicle de vida del desenvolupament

3.1. Cicle de vida de desenvolupament

3.2. Enginyeria

4. Gestiķ de projectes i negoci

*  

  1. Pla de negoci i gestiķ econōmica 
  2. Gestiķ d’equips i del temps 
  3. Tendčncies tecnolōgiques 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

En el mode presencial, en les sessions teòriques es desenvolupen els conceptes fonamentals de l’assignatura de forma interactiva. La part pràctica de l’assignatura serà una única pràctica en grup en què, a partir de la proposta d’un projecte informàtic real, es farà el desenvolupament del producte final fent servir tot el procés d’enginyeria del software. En les sessions de laboratori es farà el seguiment del projecte.

En el mode semipresencial, els continguts teòrics s’emetran via "streaming" i es guardaran al Campus Virtual perquè tothom hi tingui accés, tant els participants des de casa com els que són a l’aula. Les sessions de laboratori tindran assistència presencial rotativa: cada setmana un subgrup diferent haurà d’anar a classe de forma presencial mentre els altres la seguiran mitjançant aules virtuals. 

En la mesura que sigui possible s’incorporarà la perspectiva de gènere en el desenvolupament de l’assignatura.

 

 

 

Avaluaciķ acreditativa dels aprenentatges

 

La nota final es calcula fent servir la fórmula següent: NF = 0,6 * P + 0,4 * T, on P és la nota de pràctiques, que inclou l’avaluació personal i de l’equip de treball, i T és la nota de teoria que es dividirà en dos exàmens, un parcial i el final.

Reavaluació
Per poder optar a la reavaluació cal renunciar a la nota obtinguda a l’avaluació continuada. Per poder optar-hi, la nota de l’avaluació continuada ha de ser superior a 3,5.

 

Avaluaciķ única

La nota final es calcula fent servir la fórmula següent: NF = 0,6 * P + 0,4 * T, on P és la nota de pràctiques (cal estar en un equip de treball, encara que sigui de manera telemàtica, i seguir les entregues definides) i T és la nota de teoria de l’examen final.


Reavaluació

Per poder optar a la reavaluació cal renunciar a la nota obtinguda a l’avaluació única. Per poder optar-hi, la nota de l’avaluació única ha de ser superior a 3,5.

 

 

Fonts d'informaciķ bāsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Martin, R. C. (2009). Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship- ISBN: 9780132350884, DOI: 10.1108/03684920910973252. In Kybernetes (Vol. 38). https://doi.org/10.1108/03684920910973252

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b2209481*  Enllaç

Martin, R. C. (2011). The clean coder : a code of conduct for professional programmers. Retrieved from http://ccuc.csuc.cat/record=b5261198~S23*cat

https://ccuc.csuc.cat/record=b5261198~S23*cat  Enllaç

Cohn, M. (2010). Succeeding with agile

http://cbueg-mt.iii.com/iii/encore/record/C__Rb3594059__SSucceeding%20with%20Agile%3A%20Software%20Development%20Using%20Scrum%20__Orightresult__U__X4?lang=cat&suite=def#Universitat%20Polit%C3%A8cnica%20de%20Catalunya  Enllaç

Pāgina web

The Home of Scrum  Enllaç

  Referčncia bāsica d’Scrum.