Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Treball de Fi de Grau

Codi de l'assignatura: 364317

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Simone Balocco

Departament: Departament de Matemàtiques i Informàtica

crèdits: 18

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 450

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoria

Presencial

 

20

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

30

Treball tutelat/dirigit

200

Aprenentatge autònom

200

 

 

Recomanacions

 

Cal tenir en compte la normativa associada al TFG, publicada a https://mat.ub.edu/secretaria/normatives/#Normativa_TFG_Mates_Info
 

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

1G-GENERAL. Capacitat per concebre, redactar, organitzar, planificar, desenvolupar i signar projectes en l'àmbit de l'enginyeria en informàtica que tinguin per objecte, d'acord amb els coneixements adquirits en el grau, concebre, desenvolupar o explotar sistemes, serveis i aplicacions informàtiques.

   -

3G-GENERAL. Capacitat per dissenyar, desenvolupar, avaluar i assegurar l'accessibilitat, ergonomia, usabilitat i seguretat dels sistemes, serveis i aplicacions informàtiques, així com de la informació que gestionen.

   -

2G-GENERAL. Capacitat per dirigir les activitats objecte dels projectes de l'àmbit de la informàtica d'acord amb els coneixements adquirits en el grau.

   -

9aG-GENERAL. Capacitat per resoldre problemes amb iniciativa, prendre decisions, ser autònom i creatiu.

   -

6T-TRANSV. Capacitat abstractiva: crear i utilitzar models que reflecteixin situacions reals.

   -

10G-GENERAL. Coneixements per dir a terme mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, planificació de tasques i altres treballs anàlegs d'informàtica, d'acord amb els coneixements adquirits en el grau.

   -

9bG-GENERAL. Capacitat per comunicar i transmetre els coneixements, habilitats i destreses de la professió d'enginyer tècnic en informàtica.

   -

8T-TRANSV. Capacitat creativa i emprenedora.

   -

4G-GENERAL. Capacitat per definir, avaluar i seleccionar plataformes de maquinari i programari per desenvolupar i executar sistemes, serveis i aplicacions informàtiques d'acord amb els coneixements adquirits durant els estudis del grau.

   -

7G-GENERAL. Capacitat per conèixer, comprendre i aplicar la legislació necessària durant el desenvolupament de la professió d'enginyer tècnic en informàtica i manejar especificacions, reglaments i normes de compliment obligat.

   -

5T-TRANSV. Capacitat comunicativa.

   -

6G-GENERAL. Capacitat per concebre i desenvolupar sistemes o arquitectures informàtiques centralitzades o distribuïdes integrant maquinari, programari i xarxes d'acord amb els coneixements adquirits en el grau.

   -

3T-TRANSV. Capacitat de treballar autònomament i de prendre decisions.

   -

12G-GENERAL. Coneixement i aplicació d'elements bàsics d'economia i de gestió de recursos humans, organització i planificació de projectes, així com la legislació, regulació i normalització en l'àmbit dels projectes informàtics, d'acord amb els coneixements adquirits en el grau.

   -

10T-TRANSV. Capacitat per aprendre de manera autònoma nous coneixements i tècniques, adequats per concebre, desenvolupar i explotar sistemes informàtics.

   -

1T-TRANSV. Capacitat per aplicar els coneixements adquirits per elaborar i defensar arguments, i per resoldre problemes relacionats amb la informàtica.

   -

3ESP - TECNOLOGIA ESPECÍFICA: COMPUTACIÓ. Capacitat per avaluar la complexitat computacional d'un problema, conèixer estratègies algorísmiques que puguin conduir a resoldre'l i recomanar, desenvolupar i implementar el que garanteixi el millor rendiment d'acord amb els requisits establerts.

   -

2FC - FORMACIÓ COMUNA. Capacitat per planificar, concebre, desplegar i dirigir projectes, serveis i sistemes informàtics en tots els àmbits, liderar-ne la posada en marxa i la millora contínua, i valorar-ne l'impacte econòmic i social.

   -

13FC - FORMACIÓ COMUNA. Coneixement i aplicació de les eines necessàries per emmagatzemar, processar i accedir als sistemes d'informació, inclosos els basats en web.

   -

8FC - FORMACIÓ COMUNA. Capacitat per analitzar, dissenyar, construir i mantenir aplicacions de manera robusta, segura i eficient, i triar el paradigma i els llenguatges de programació més adequats.

   -

4FC - FORMACIÓ COMUNA. Capacitat per elaborar el plec de condicions tècniques d'una instal·lació informàtica que compleixi els estàndards i normatives vigents.

   -

3FC - FORMACIÓ COMUNA. Capacitat per comprendre la importància de la negociació, els hàbits de treball efectius, el lideratge i les habilitats de comunicació en tots els entorns de desenvolupament del programari.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Trobareu tota la informació relativa al TFG al web següent:

https://mat.ub.edu/grauinformatica/treballs-finals-de-grau/informacio-general/

https://mat.ub.edu/grauinformatica/treballs-finals-de-grau/calendari/

https://mat.ub.edu/grauinformatica/treballs-finals-de-grau/sollicitud/

https://mat.ub.edu/grauinformatica/treballs-finals-de-grau/ofertes/

https://mat.ub.edu/grauinformatica/treballs-finals-de-grau/criteris-davaluacio/

https://mat.ub.edu/grauinformatica/treballs-finals-de-grau/tribunals/

 

 

 

 

Blocs temàtics

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Trobareu tota la informació relativa al TFG al web següent:

https://mat.ub.edu/grauinformatica/treballs-finals-de-grau/informacio-general/

https://mat.ub.edu/grauinformatica/treballs-finals-de-grau/calendari/

https://mat.ub.edu/grauinformatica/treballs-finals-de-grau/sollicitud/

https://mat.ub.edu/grauinformatica/treballs-finals-de-grau/ofertes/

https://mat.ub.edu/grauinformatica/treballs-finals-de-grau/criteris-davaluacio/

https://mat.ub.edu/grauinformatica/treballs-finals-de-grau/tribunals/

 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Per poder defensar públicament el TFG, l’estudiant ha d’haver dipositat una còpia electrònica de la memòria al Campus de l’assignatura dintre del termini establert. No haver-ho fet en el període establert o suspendre el TFG implica que l’estudiant ha de tornar a matricular-se de l’assignatura. En el cas que a l’estudiant li quedin 24 crèdits per aprovar (10 % dels crèdits del grau) en el moment de matricular-se del TFG al setembre, pot defensar-lo al primer o inclús al segon semestre sense necessitat de tornar a matricular-s’hi al gener.

El treball s’avalua mitjançant una defensa oral. L’acte de defensa és públic i té lloc davant d’un tribunal —de forma presencial o en línia—, que avalua el treball en si, la memòria escrita, la presentació oral i les respostes a les preguntes que es plantegen durant la sessió.

 

Avaluació única

Per poder defensar públicament el TFG, l’estudiant ha d’haver dipositat una còpia electrònica de la memòria al Campus de l’assignatura dintre del termini establert. No haver-ho fet en el període establert o suspendre el TFG implica que l’estudiant s’ha de tornar a matricular de l’assignatura. En el cas que a l’estudiant li quedin 24 crèdits per aprovar (10 % dels crèdits del grau) en el moment de matricular-se del TFG al setembre, pot defensar-lo al primer o inclús al segon semestre sense necessitat de tornar a matricular-s’hi al gener.

El treball s’avalua mitjançant una defensa oral. L’acte de defensa és públic i té lloc davant d’un tribunal —de forma presencial o en línia—, que avalua el treball en si, la memòria escrita, la presentació oral i les respostes a les preguntes que es plantegen durant la sessió.