Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Pràctiques en Empreses III

Codi de l'assignatura: 364318

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Simone Balocco

Departament: Departament de Matemàtiques i Informàtica

crèdits: 12

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 300

 

Activitats presencials i/o no presencials

300

(En cas de restriccions per la COVID-19, la feina a l’empresa podria ser no presencial.)

 

-  Pràctiques externes

Presencial

 

300

 

(Aquest nombre d’hores lectives correspon a 480 hores de treball efectiu a l’empresa.)

 

 

Recomanacions

 

Requisits obligatoris
— S’han d’haver superat més de 120 crèdits bàsics o obligatoris.

— No es pot tenir un contracte laboral amb l’empresa en què es fan les pràctiques.

— Cal estar matriculat d’alguna assignatura de l’ensenyament mentre es fan les pràctiques.

— No es poden fer alhora dues pràctiques en empreses.

 

Recomanacions

— Perquè el pla de treball definit per l’empresa sigui aprovat, cal que l’activitat que l’estudiant dugui a terme sigui la pròpia d’un graduat o graduada en Enginyeria Informàtica.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

9bG-GENERAL. Capacitat per comunicar i transmetre els coneixements, habilitats i destreses de la professió d'enginyer tècnic en informàtica.

   -

5T-TRANSV. Capacitat comunicativa.

   -

1G-GENERAL. Capacitat per concebre, redactar, organitzar, planificar, desenvolupar i signar projectes en l'àmbit de l'enginyeria en informàtica que tinguin per objecte, d'acord amb els coneixements adquirits en el grau, concebre, desenvolupar o explotar sistemes, serveis i aplicacions informàtiques.

   -

2G-GENERAL. Capacitat per dirigir les activitats objecte dels projectes de l'àmbit de la informàtica d'acord amb els coneixements adquirits en el grau.

   -

10T-TRANSV. Capacitat per aprendre de manera autònoma nous coneixements i tècniques, adequats per concebre, desenvolupar i explotar sistemes informàtics.

   -

11G-GENERAL. Capacitat per analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques, i per comprendre la responsabilitat ètica i professional de l'activitat de l'enginyer tècnic en informàtica.

   -

3ESP - TECNOLOGIA ESPECÍFICA: COMPUTACIÓ. Capacitat per avaluar la complexitat computacional d'un problema, conèixer estratègies algorísmiques que puguin conduir a resoldre'l i recomanar, desenvolupar i implementar el que garanteixi el millor rendiment d'acord amb els requisits establerts.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Fer una estada professional en un entorn laboral on es pugui desenvolupar un projecte de l’àmbit de la informàtica. Aquest projecte suposa una formació addicional a la carrera, en una aplicació real. Es duu a terme sota la direcció d’una persona experta de l’empresa, la qual defineix les tasques del projecte, en supervisa el desenvolupament i avalua la feina de l’estudiant. Aquesta avaluació comprèn l’assoliment dels objectius del projecte, la formació bàsica de l’estudiant, l’adaptació a l’entorn de l’empresa i les habilitats a l’hora d’aplicar els coneixements a problemes pràctics.

 

 

Blocs temàtics

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Procediment de sol·licitud i acceptació:

1. Poseu-vos en contacte amb una empresa (periòdicament es publiquen al GIPE ofertes que diverses empreses envien a la Facultat de Matemàtiques i Informàtica).

2. Tramiteu el conveni mitjançant el programa GIPE amb l’ajuda de la Secretaria, i demaneu el model de pla de treball.

— Presenteu a la Secretaria l’imprès de sol·licitud emplenat i el pla de treball corresponent a un projecte d’informàtica.

— Si el coordinador o coordinadora de l’assignatura aprova el pla de treball, la Secretaria inicia el procés de tramitació del conveni curricular de pràctiques en empreses.

3. Un cop s’ha signat el conveni, us podeu matricular de l’assignatura i iniciar les pràctiques a l’empresa.

4. Treballeu per a l’empresa sota la supervisió del tutor o tutora que us assigni. L’empresa serà qui decidirà si les pràctiques exigeixen presencialitat o no.

5. El coordinador o coordinadora de l’assignatura us guia a l’hora d’elaborar la memòria final sobre la presentació del projecte que heu dut a terme.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

No hi ha avaluació continuada.

 

Avaluació única

El procediment que se segueix és el següent: 

1. En acabar les pràctiques, l’estudiant presenta la memòria del treball acompanyada del material que consideri convenient: programari (software), maquinari (hardware), etc., i un autoinforme d’avaluació de la tasca que ha desenvolupat a l’empresa.

2. El tutor o tutora que l’estudiant ha tingut assignat a l’empresa entrega a la Secretaria de la Facultat un informe d’avaluació sobre l’estudiant i les seves pràctiques a l’empresa.

3. El coordinador o coordinadora consulta el pla de treball, la memòria del treball, l’autoinforme i l’informe del tutor o tutora, i els qualifica.


L’avaluació final es basa en:

a) El treball i la memòria de l’estudiant una vegada ha complert el projecte a l’empresa.

b) L’avaluació de la persona encarregada de supervisar l’estudiant a l’empresa.

c) L’autoavaluació de l’estudiant.La memòria és un document que recull els punts següents:
— Títol
— Introducció i antecedents
— Definició d’objectius i motivació del problema
— Metodologia, desenvolupament i resultats
— Concordança entre resultats i objectius
— Conclusions i valoració personal
— Bibliografia