Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Taller de Nous Usos de la Informàtica

Codi de l'assignatura: 364322

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Jordi Vitria Marca

Departament: Departament de Matemàtiques i Informàtica

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoria

Presencial

 

30

 

(Les assignatures del grau d’Informàtica de tercer i quart curs tindran programades setmanalment 2 hores de teoria i 2 hores de laboratori. L’assignatura s’ha dissenyat tenint present que els alumnes tindran assignada una setmana presencial i una altra en línia.)

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

30

 

(Les assignatures del grau d’Informàtica de tercer i quart curs tindran programades setmanalment 2 hores de teoria i 2 hores de laboratori. L’assignatura s’ha dissenyat tenint present que els alumnes tindran assignada una setmana presencial i una altra en línia.)

Aprenentatge autònom

90

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

8G-GENERAL. Coneixement de les matèries bàsiques i tecnologies, que capacitin per a l'aprenentatge i desenvolupament de tecnologies i mètodes nous, com també de les que proporcionin una gran versatilitat per adaptar-se a situacions noves.

   -

9bG-GENERAL. Capacitat per comunicar i transmetre els coneixements, habilitats i destreses de la professió d'enginyer tècnic en informàtica.

   -

8T-TRANSV. Capacitat creativa i emprenedora.

   -

5T-TRANSV. Capacitat comunicativa.

   -

11G-GENERAL. Capacitat per analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques, i per comprendre la responsabilitat ètica i professional de l'activitat de l'enginyer tècnic en informàtica.

   -

1T-TRANSV. Capacitat per aplicar els coneixements adquirits per elaborar i defensar arguments, i per resoldre problemes relacionats amb la informàtica.

   -

1ESP - TECNOLOGIA ESPECÍFICA: COMPUTACIÓ. Capacitat per tenir un coneixement profund dels principis fonamentals i models de la computació, i saber-los aplicar per interpretar, seleccionar, valorar, modelar i crear nous conceptes, teories, usos i desenvolupaments tecnològics relacionats amb la informàtica.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Tenir una visió general del futur immediat de la informàtica des d’un punt de vista tecnològic i dels nous usos que s’estan generant en la nostra societat.

— Ampliar els coneixements sobre anàlisi de dades, intel·ligència artificial i aprenentatge automàtic, especialment de les tècniques que tenen molt impacte pràctic.

— Conèixer, analitzar i discutir bibliografia relacionada amb la temàtica del curs.

 

Referits a habilitats, destreses

— Entendre una aplicació des del punt de vista de l’ús que se’n fa i del valor afegit que dona a qui la fa servir.

— Conèixer la prototipificació ràpida d’aplicacions d’anàlisi de dades.

— Conèixer la programació orientada als dispositius mòbils (geolocalització, sensors, etc.).

 

 

Blocs temàtics

 

1. Optimització

2. Sistemes de recomanació

3. Recuperació d’informació

4. El problema dels ítems freqüents

5. AB Testing

6. El dilema exploració-explotació

7. Models probabilístics

8. El problema de la privacitat de les dades i de la discriminació algorísmica

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura es distribueix en dos blocs de dues hores a la setmana. El primer bloc correspon a les classes magistrals i el segon, a una classe de problemes en què l’estudiant ha de resoldre davant de l’ordinador els que proposa el professorat. Prèviament, els ha d’haver treballat de manera autònoma.

Durant la docència presencial, s’incideix especialment en els aspectes següents:

— Ús, durant les classes magistrals, de casos reals que exemplifiquin la relació entre els conceptes teòrics i els nous usos de la informàtica en el món real. Es posarà especial èmfasi en les problemàtiques relacionades amb la discriminació algorísmica (gènere, religió, etc.) i la utilitat social.

— Ús, durant les sessions de resolució de problemes, de dades i problemes reals que exemplifiquin amb claredat els objectius de l’assignatura.

Durant les classes pràctiques al laboratori es desenvolupen petits projectes fent servir un llenguatge interpretat de lliure distribució. En l’actualitat és el llenguatge Python (http://www.python.org/), i l’eina de prototipatge i presentació IPython.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada es basa en dos instruments d’avaluació: els exàmens presencials i el lliurament de problemes resolts amb ordinador:

— Proves presencials. Durant el curs, l’estudiant ha de fer proves escrites sobre la teoria i controls davant de l’ordinador (sempre durant les hores presencials de l’assignatura). En tots els casos, el professorat l’avalua amb una nota de 0 (nota mínima) a 10 (nota màxima). La nota final (EP) de la part de proves presencials és la mitjana de totes les proves.

— Lliurament de problemes. El professorat proposa un seguit de problemes que l’estudiant ha de lliurar dins del període que s’assenyali. Cada un dels lliuraments s’avalua amb una nota que pot anar de 0 (nota mínima) a 10 (nota màxima). Si l’estudiant no lliura els problemes dins del període assenyalat, obté un 0. La nota final (LP) de la part de lliurament de problemes és la mitjana de tots els lliuraments.

Segons aquest esquema, per aprovar seguint el sistema d’avaluació continuada, l’estudiant ha de complir la condició següent: (LP > 4,0) i (EP > 4,0). En aquest cas, la nota de l’avaluació continuada es calcula mitjançant la fórmula següent: si (LP > 4,0) i (EP > 4,0), llavors Nota_AvalCont = a * EP + b * LP . Sinó, Nota_AvalCont = min (4,0, (EP + LP) / 2).

Els valors de les constants han d’estar sempre dins dels marges següents: 0,5 <= a <= 0,6, 0,3 <= b <= 0,6.

Finalment, tots aquells alumnes que suspenguin l’avaluació continuada però obtinguin una Nota_AvalCont >= 3,5 tenen dret a una reavaluació al cap d’uns dies de la publicació de la nota. La reavaluació equival a un examen final. En tots els casos, la nota final de l’assignatura és llavors la nota de la reavalaució.

Qualsevol intent de frau comporta l’aplicació de la normativa acadèmica general de la UB i l’inici d’un procés disciplinari.

 

 

Avaluació única

L’avaluació única consisteix en un examen final únic que consta d’una part teòrica i una prova pràctica davant de l’ordinador.
La nota d’aquest examen (NF) és la mitjana entre la part teòrica i la pràctica.

L’estudiant que es vulgui acollir a l’avaluació única ho ha de sol·licitar a la Secretaria de la Facultat dins dels terminis establerts en cada curs acadèmic.

Aquells alumnes que obtinguin una NF que compleixi 3,5 <= NF < 5,0 tenen dret a una reavaluació al cap d’uns dies de la publicació d’NF.

Qualsevol intent de frau comporta l’aplicació de la normativa acadèmica general de la Universitat de Barcelona i l’inici d’un procés disciplinari.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

McKinney, Wes. Python for data analysis. Farnham : O’Reilly, 2012.

Leskovec, Jure ; Rajaraman, Anand ; Ullman, Jeffrey David. Mining of massive datasets.New York, N.Y. ; Cambridge : Cambridge University Press, 2014.  

Loukides, Mike, Hilary Mason, and D. J. Patil. Ethics and data science. O’Reilly Media, 2018.