Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Processament d'Imatges

Codi de l'assignatura: 364324

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Simone Balocco

Departament: Departament de Matemàtiques i Informàtica

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

30

 

(presencial i no presencial)

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

30

 

(presencial i no presencial)

Treball tutelat/dirigit

30

Aprenentatge autònom

60

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

1G-GENERAL. Capacitat per concebre, redactar, organitzar, planificar, desenvolupar i signar projectes en l'àmbit de l'enginyeria en informàtica que tinguin per objecte, d'acord amb els coneixements adquirits en el grau, concebre, desenvolupar o explotar sistemes, serveis i aplicacions informàtiques.

   -

3G-GENERAL. Capacitat per dissenyar, desenvolupar, avaluar i assegurar l'accessibilitat, ergonomia, usabilitat i seguretat dels sistemes, serveis i aplicacions informàtiques, així com de la informació que gestionen.

   -

2G-GENERAL. Capacitat per dirigir les activitats objecte dels projectes de l'àmbit de la informàtica d'acord amb els coneixements adquirits en el grau.

   -

7T-TRANSV. Capacitat de treballar en equip.

   -

8T-TRANSV. Capacitat creativa i emprenedora.

   -

5G-GENERAL. Capacitat per concebre, desenvolupar i mantenir sistemes, serveis i aplicacions informàtiques emprant els mètodes de l'enginyeria del programari com a instrument per assegurar-ne la qualitat d'acord amb els coneixements adquirits en el grau.

   -

5T-TRANSV. Capacitat comunicativa.

   -

4T-TRANSV. Capacitat de fer raonaments crítics i lògics.

   -

3T-TRANSV. Capacitat de treballar autònomament i de prendre decisions.

   -

10T-TRANSV. Capacitat per aprendre de manera autònoma nous coneixements i tècniques, adequats per concebre, desenvolupar i explotar sistemes informàtics.

   -

1T-TRANSV. Capacitat per aplicar els coneixements adquirits per elaborar i defensar arguments, i per resoldre problemes relacionats amb la informàtica.

   -

6ESP - TECNOLOGIA ESPECÍFICA: COMPUTACIÓ. Capacitat per desenvolupar i avaluar sistemes interactius i de presentació d'informació complexa, i aplicar-los a la resolució de problemes de disseny d'interacció entre persona i ordinador.

   -

5ESP - TECNOLOGIA ESPECÍFICA: COMPUTACIÓ. Capacitat per adquirir, obtenir, formalitzar i representar el coneixement humà en una forma computable per resoldre problemes mitjançant un sistema informàtic en qualsevol àmbit d'aplicació, particularment els relacionats amb aspectes de computació, percepció i actuació en ambients o entorns intel·ligents.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer les tècniques més actuals de processament de senyals en el domini de les imatges.
— Introduir-se en el processament d’imatges clàssic: filtratge lineal, espai freqüencial, filtratge no lineal, restauració, etc.
— Conèixer l’evolució del processament d’imatges tradicional cap a la fotografia computacional.
— Introduir-se en la computational photography: inpainting, seamless cloning, morphing, mosaicing, photo-stitching, 3D from X.
— Conèixer les bases que uneixen els conceptes de visió, imatges i gràfics per computador en el tema de la realitat augmentada i la realitat mixta.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Fonaments de processament d’imatges

*   Bases del processament d’imatges clàssic

1.1. Introducció

1.2. Fonaments de processament d’imatges

1.3. Domini freqüencial

1.4. Filtratge avançat

1.5. Espais de color

2. Computational photography: cut, paste, synthesize

2.1. Cut: intelligent scissors, seam carving, etc.

2.2. Synthesize: texture synthesis, inpainting, etc.

2.3. Paste: seamless blending, etc.

3. Manipulació del suport de la imatge: morphing, mosaicing and stitching

*   Tècniques que manipulen el suport espacial de la imatge deformant-lo (`morphing’) o ampliant-lo (`mosaicing and stitching’)

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’ensenyament seguirà un model presencial (en persona), o mixt presencial / remot (en línia). Es planegen dues possibles escenaris: ocupació de el 50 % de les aules i ocupació del 100 % per a l’any acadèmic 2021-2022.

* Quan l’ocupació sigui del 100 %:

L’horari setmanal d’activitats presencials es reparteix en quatre hores de classe distribuïdes entre teoria (2 h) i pràctica (2 h).

* Quan l’ocupació sigui del 50 %:

L’horari setmanal d’activitats presencials es reparteix en quatre hores de classe distribuïdes entre teoria (2 h) i pràctica (2 h). En aquest cas, els alumnes tindran assignada una setmana presencial i una altra en línia.


L’ensenyament online s’efectuarà de forma síncrona (en línia), fent servir les eines de videoconferència disponibles.

El temps es dedicarà a les sessions de preguntes i respostes sobre el material teòric o sobre els exercicis pràctics.

En la mesura del possible, s’incorporarà la perspectiva de gènere en el desenvolupament de l’assignatura. A més, el professorat estarà atent a aquelles necessitats específiques de gènere que puguin plantejar els alumnes, com poder triar parella del mateix gènere si es fa un treball en grup o poder plantejar reptes davant de la bretxa de gènere.

 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Depenent de la situació de sanitària, les activitats avaluables poden ser proves presencials, proves sincròniques en línia o lliurament d’un treball.

S’estableix el mètode d’avaluació continuada següent:
— Proves teòriques: dues proves, 50 % de la nota final cadascuna.
— Pràctiques al llarg del curs: 50 % de la nota final.

La nota final es calcula de la manera següent: NF = 0,25 * T1 + 0,25 * T2 + 0,50 * P.

Reavaluació
Per poder optar a la reavaluació s’ha de renunciar a la nota de l’avaluació continuada.
La reavaluació consta d’un examen de pràctiques que val un 50 % i d’un examen teòric que val un 50 %.
Per poder optar a la reavaluació, la nota final de l’avaluació continuada ha de ser > 2,5.

 

Avaluació única

Depenent de la situació de sanitària, les activitats avaluables poden ser proves presencials, proves sincròniques en línia o lliurament d’un treball.

Per accedir a l’avaluació única s’ha de seguir el procediment establert per la Universitat.

S’estableix el mètode d’avaluació següent:
— Prova teòrica final: 50 %.
— Pràctica final: 50 % de la nota final.

La nota final es calcula de la manera següent: NF = 0,5 * T + 0,5 * PF.

 
Reavaluació
Per poder optar a la reavaluació cal renunciar a la nota de l’avaluació única.
La reavaluació consta d’un examen de pràctiques que val un 50 % i d’un examen teòric que val un 50 %.
Per poder optar a la reavaluació, la nota final de l’avaluació única ha de ser > 2,5.