Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Tecnologies Multimèdia

Codi de l'assignatura: 364325

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Juan Daniel Prades Garcia

Departament: Departament d'Enginyeria Electrònica i Biomèdica

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

22,5

 

(Exposició mitjançant classes magistrals dels continguts teòrics de l’assignatura.)

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial i no presencial

 

22,5

 

(Resolució i discussió d’exercicis/problemes d’avaluació continuada.)

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial i no presencial

 

15

 

(Desenvolupament a l’aula d’un projecte de còdec de vídeo.)

Treball tutelat/dirigit

50

(Resolució autònoma d’exercicis/problemes d’avaluació continuada i desenvolupament autònom d’un projecte de còdec de vídeo.)

Aprenentatge autònom

40

(Cerca bibliogràfica i estudi de documentació per a un treball teoricobibliogràfic.)

 

 

Recomanacions

 

Coneixements bàsics de programació en Java i d’entorns de desenvolupament integrats (IDE) tipus NetBeans o Eclipse.


Altres recomanacions

Coneixements bàsics de càlcul matemàtic i d’àlgebra.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

7T-TRANSV. Capacitat de treballar en equip.

   -

8T-TRANSV. Capacitat creativa i emprenedora.

   -

5G-GENERAL. Capacitat per concebre, desenvolupar i mantenir sistemes, serveis i aplicacions informàtiques emprant els mètodes de l'enginyeria del programari com a instrument per assegurar-ne la qualitat d'acord amb els coneixements adquirits en el grau.

   -

5T-TRANSV. Capacitat comunicativa.

   -

4T-TRANSV. Capacitat de fer raonaments crítics i lògics.

   -

3T-TRANSV. Capacitat de treballar autònomament i de prendre decisions.

   -

2G-GENERAL. Capacitat per dirigir les activitats objecte dels projectes de l'àmbit de la informàtica d'acord amb els coneixements adquirits en el grau.

   -

10T-TRANSV. Capacitat per aprendre de manera autònoma nous coneixements i tècniques, adequats per concebre, desenvolupar i explotar sistemes informàtics.

   -

1T-TRANSV. Capacitat per aplicar els coneixements adquirits per elaborar i defensar arguments, i per resoldre problemes relacionats amb la informàtica.

   -

5ESP - TECNOLOGIA ESPECÍFICA: COMPUTACIÓ. Capacitat per adquirir, obtenir, formalitzar i representar el coneixement humà en una forma computable per resoldre problemes mitjançant un sistema informàtic en qualsevol àmbit d'aplicació, particularment els relacionats amb aspectes de computació, percepció i actuació en ambients o entorns intel·ligents.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer els fonaments de les tecnologies software que permeten el tractament de continguts multimèdia.

 

— Disposar de criteris per saber identificar la tecnologia més adequada per a diferents aplicacions.

 

Referits a habilitats, destreses

— Saber implementar algorismes de compressió de text, imatges, vídeo i àudio.

 

— Ser capaç d’obtenir informació i de comprendre el funcionament i les especificacions de tecnologies noves.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Ser capaç d’analitzar de manera crítica el rendiment de les diverses tecnologies multimèdia.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció als sistemes multimèdia

1.1. Tipus de dades i mitjans

1.2. Sistemes multimèdia digitals: el còdec 

2. Representació de continguts multimèdia

2.1. Digitalització

2.2. Codificació

3. Tècniques de compressió de nombres i text

3.1. Redundància

3.2. Codificació per longitud i diferencial

3.3. Codificació estadística

3.4. Compressió per diccionari (LZW)

3.5. Compressió per finestra lliscant (LZ77)

4. Tècniques de compressió d’imatges

4.1. Sense pèrdua

4.2. Amb pèrdua

5. Tècniques de compressió de vídeo

5.1. Compressió intraquadre

5.2. Compressió interquadre

6. Tècniques de compressió d’àudio

6.1. sense pèrdua

6.2. Amb pèrdua 

7. Estàndards de sistema multimèdia

7.1. Codificació de temps i sincronia

7.2. Formats contenidors

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Per desenvolupar les competències previstes en els objectius de l’assignatura, es promou l’aprenentatge actiu de l’alumnat. Es combina la classe expositiva amb activitats curtes com resoldre problemes programats tant de manera autònoma com dirigida.

Paral·lelament, al llarg del semestre l’alumne ha d’elaborar, sota la tutela del professor, un treball teoricobibliogràfic d’aprofundiment relacionat amb alguna de les temàtiques pròpies del curs. Aquest treball s’ha de presentar oralment a classe.

En les sessions pràctiques (obligatòries per als alumnes d’avaluació continuada), i mitjançant el treball autònom fora de l’aula, l’alumne ha de desenvolupar el projecte d’un còdec multimèdia relacionat amb les tècniques de compressió de vídeo. Els resultats del projecte s’han de presentar tant oralment, mitjançant una demostració, com en una memòria escrita.

Es fomenta el treball col·laboratiu en grup per fer les diverses tasques del curs: problemes, treball teòric, projecte, etc.

En la mesura que sigui possible s’incorporarà la perspectiva de gènere en el desenvolupament de l’assignatura.

Els materials didàctics de l’assignatura es pugen al Campus Virtual de manera progressiva. L’alumnat ha de seguir les notificacions, anuncis, etc., que es donin a conèixer a través d’aquesta plataforma.

L’alumne ha d’entregar totes les activitats que es demanen dins dels terminis indicats pel professorat, sigui a classe, sigui via Campus Virtual. No seguir el calendari d’entrega de les activitats segons les pautes marcades comporta una avaluació negativa, tant per a l’avaluació única com per a la continuada.

Depenent de la situació sanitària, i quan les autoritats corresponents ho requereixin, el grau de presencialitat es pot veure afectat. Mentre l’ocupació de les aules no sigui del 100 %, totes les classes es retransmetran en directe i, en la mesura que sigui possible, es gravaran perquè quedin disponibles al Campus Virtual.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

La qualificació final (QF) mitjançant l’avaluació continuada es calcula a partir de les proves següents:
• Exercicis/problemes que s’han de lliurar (40 % de la nota final).
• Treball teoricobibliogràfic (20 % de la nota final).
• Projecte de pràctiques (40 % de la nota final).
Addicionalment, per aprovar l’assignatura s’ha d’obtenir una nota mínima de 4 sobre 10 en cada un dels apartats anteriors.

En el cas de l’avaluació continuada, no hi ha un examen final.

L’assistència a les sessions pràctiques és obligatòria per a l’alumnat que tria l’avaluació continuada.

Les activitats que no es presenten en els terminis establerts es qualifiquen amb un 0.

La qualificació de no presentat es reserva per als casos en què no es presenta cap de les proves d’avaluació del curs.

Les qualificacions parcials obtingudes en convocatòries anteriors no eliminen matèria ni es tenen en compte en la convocatòria actual.

La Universitat de Barcelona administra a l’alumnat enquestes d’opinió sobre el curs.


Reavaluació

L’alumnat té dret a fer un examen final de reavaluació si la seva qualificació final (QF) és superior o igual a 3,5 sobre 10.

La reavaluació només modifica la qualificació final de l’assignatura si representa una millora numèrica.

 

Avaluació única

La qualificació mitjançant l’avaluació única es calcula a partir de les proves següents:
• Examen final amb preguntes teòriques i problemes (60 % de la nota final).
• Projecte de pràctiques (40 % de la nota final).
Addicionalment, per aprovar l’assignatura s’ha d’obtenir una nota mínima de 4 sobre 10 en cada un dels apartats anteriors.

L’avaluació única no requereix l’assistència a les sessions de pràctiques. Tampoc eximeix l’alumne de dur a terme, dins del termini i en la forma adequada, les entregues intermèdies encomanades a tots els alumnes, relatives al projecte de pràctiques.

Les activitats que no es presenten en els terminis establerts es qualifiquen amb un 0.

La qualificació de no presentat es reserva per als casos en què no es presenta cap de les proves d’avaluació del curs.

Les qualificacions parcials obtingudes en convocatòries anteriors no eliminen matèria ni es tenen en compte en la convocatòria actual.

La Universitat de Barcelona administra a l’alumnat enquestes d’opinió sobre el curs.


Reavaluació

L’alumnat té dret a fer un examen final de reavaluació si la seva qualificació final (QF) és superior o igual a 3,5 sobre 10.

La reavaluació només modifica la qualificació final de l’assignatura si representa una millora numèrica.