Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Bases de Dades Avançades

Codi de l'assignatura: 364327

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Jerónimo Hernández González

Departament: Departament de Matemàtiques i Informàtica

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

30

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

30

Treball tutelat/dirigit

65

(Treball relacionat amb les pràctiques de laboratori i activitats de classe.)

Aprenentatge autònom

25

(Estudi individual del contingut teòric.)

 

 

Recomanacions

 


Requisits

364311 - Bases de Dades (Obligatòria)

364312 - Software Distribuït (Obligatòria)

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

7T-TRANSV. Capacitat de treballar en equip.

   -

6T-TRANSV. Capacitat abstractiva: crear i utilitzar models que reflecteixin situacions reals.

   -

5G-GENERAL. Capacitat per concebre, desenvolupar i mantenir sistemes, serveis i aplicacions informàtiques emprant els mètodes de l'enginyeria del programari com a instrument per assegurar-ne la qualitat d'acord amb els coneixements adquirits en el grau.

   -

4G-GENERAL. Capacitat per definir, avaluar i seleccionar plataformes de maquinari i programari per desenvolupar i executar sistemes, serveis i aplicacions informàtiques d'acord amb els coneixements adquirits durant els estudis del grau.

   -

10T-TRANSV. Capacitat per aprendre de manera autònoma nous coneixements i tècniques, adequats per concebre, desenvolupar i explotar sistemes informàtics.

   -

13FC - FORMACIÓ COMUNA. Coneixement i aplicació de les eines necessàries per emmagatzemar, processar i accedir als sistemes d'informació, inclosos els basats en web.

   -

12FC - FORMACIÓ COMUNA. Coneixement i aplicació de les característiques, funcionalitats i estructura de les bases de dades, que en permetin l'ús adequat, i el disseny, anàlisi i implementació d'aplicacions que s'hi basen.

   -

En la mesura que sigui possible, s’incorporarà la perspectiva de gènere en el desenvolupament de l’assignatura.

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer el funcionament intern d’un sistema gestor de bases de dades.

— Conèixer les bases de dades no relacionals.

— Conèixer els sistemes per a grans volums de dades.

— Saber fer servir bases de dades en aplicacions

 

Referits a habilitats, destreses

— Comprendre la configuració d’un sistema gestor de bases de dades i saber triar la més apropiada per a la seva aplicació.

— Comprendre les necessitats de processament de grans volums de dades.

— Ser capaç de dissenyar i gestionar bases de dades no relacionals.

— Saber programar en llenguatges orientats al procediment, propis de les bases de dades.

— Programar en llenguatges d’alt nivell d’accés a les bases de dades.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Ser capaç de treballar en grup.

— Ser autònom en l’aprenentatge.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Funcionament intern de les RDBMS

*  1. Emmagatzematge i índexs

2. Processament i optimització de consultes

3. Transaccions

4. Control de connexions concurrents

5. Sistema de recuperació

2. Funcionament de bases de dades distribuïdes o paral·leles

*  1. Arquitectura dels sistemes de DB distribuïts o paral·lels

2. Funcionament dels sistemes de DB distribuïts o paral·lels

3. Bases de dades no relacionals

*  1. Tipus de bases de dades no relacionals

2. Característiques, avantatges, inconvenients de cada tipus de BD no relacional

4. Sistemes de computació distribuïda sobre bases de dades

*  1. Sistemes de computació distribuïda tradicionals

2. Sistemes de computació distribuïda avançats

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Per culpa de l’emergència sanitària causada per la COVID-19, la docència podrà ser completament presencial, o semipresencial.

* En el cas de classes presencials:

Hi haurà dos tipus de sessions, teoricopràctiques i de laboratori. 

— A les sessions de teoria (2 h/setmana) s’introdueixen els conceptes nous i es proposen petits problemes relacionats. Es planteja una metodologia participativa tant en l’explicació de conceptes com en la resolució de problemes. Hi haurà sessions en què la feina feta serà objecte d’avaluació.

— A les sessions de laboratori es duran a terme un seguit de pràctiques que permetran aplicar els conceptes adquirits a teoria. Es tracta d’activitats incrementals setmana a setmana.


* En el cas de classes semipresencials:

L’alumnat seguirà les classes una setmana de manera presencial i una setmana en línia via "streaming".

— Les sessions teoricopràctiques només experimentaran canvis rellevants si s’han d’adaptar les classes a les persones en remot i per facilitar-los la participació.

— Les sessions de laboratori es reorganitzaran per adaptar-se als dos ritmes. Els grups de pràctiques hauran d’estar formats per persones del mateix torn de presencialitat.

* Si la capacitat de l’aula ho permet, l’alumnat que vulgui pot seguir tota la activitat de forma presencial.

* Es promourà un aprenentatge centrat en l’alumnat, inclusiu i no discriminatori en totes les seves dimensions (de gènere, ètnic, d’orientació sexual, etc.).

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Aquesta assignatura s’avaluarà des de dos punts de vista: el teoricopràctic (teoria) i el pràctic (laboratoris).

Teoria (TE): al llarg del semestre, l’estudiant ha de fer diverses proves de coneixements de diferents tipus (tests, presentacions, informes, etc.). La nota d’aquesta part (TE) és la mitjana ponderada d’aquestes proves. Es requereix obtenir una nota mínima de 3,5/10 a cadascuna de les proves, per separat.

Laboratoris (LA): al llarg del curs, l’estudiant haurà de lliurar diverses pràctiques en les dates assenyalades pel professor. La nota d’aquesta part (LA) serà la mitjana ponderada d’aquestes pràctiques. Es requereix obtenir una nota mínima de 3,5/10 a cadascuna d’aquestes pràctiques, per separat.

La nota final s’obté d’aplicar la fórmula següent: NF = 40 % * TE + 60 % * LA, amb la condició necessària que: LA >= 4,0 i TE >= 4,0. 

L’assignatura es considera aprovada si NF >= 5,0. Si NF < 5,0, TE < 4,0 o LA < 4,0, l’estudiant ha de presentar-se a la reavaluació, que consisteix en: una prova de coneixements teoricopràctics (si TE < 4,0), o una pràctica addicional definida pel professor (si LA < 4,0).

Depenent de la situació d’emergència sanitària, les activitats avaluables poden passar a fer-se de manera virtual.

 

Avaluació única

Per fer l’avaluació única, l’estudiant ha de presentar en els terminis establerts les pràctiques (LP) requerides en l’avaluació continuada, i ha de fer una prova de coneixements teoricopràctics (EX).

La nota final s’obté d’aplicar la fórmula següent: NF = 40 % * TE + 60 % * LA, amb la condició necessària que: LA >= 4,0 i TE >= 4,0. 

L’assignatura es considera aprovada si NF >= 5,0. L’estudiant podrà acollir-se a la reavaluació en els mateixos termes que qui hagi triat l’avaluació continuada sempre que s’hagi presentat a la prova de coneixements teoricopràctics (i TE > 1,0).

Depenent de la situació d’emergència sanitària, les activitats avaluables poden passar a fer-se de manera virtual.

Qualsevol intent de frau comporta l’aplicació de la normativa acadèmica general de la Universitat de Barcelona i l’inici d’un procés disciplinari.