Pla docent de l'assignatura

 

 

Catalā Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Dret Civil: Persones, Contractes i Béns

Codi de l'assignatura: 364952

Curs acadčmic: 2021-2022

Coordinaciķ: Laura Teresa Alascio Carrasco

Departament: Departament de Dret Privat

crčdits: 6

Programa únic: S

 

 

Consideracions prčvies

 

 

Atesa la tipologia de l’assignatura, al principi de cada bloc es comunica quins capítols són recomanables de consultar.

Queda a criteri del professor proporcionar materials d’estudi addicionals en relació amb cada lliçó o amb parts específiques del programa.

 

 

Hores estimades de dedicaciķ

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

26

 

-  Teoricoprāctica

Presencial i no presencial

 

13

 

-  Prāctiques amb documents

Presencial i no presencial

 

13

Treball tutelat/dirigit

44

Aprenentatge autōnom

54

 

 

Recomanacions

 

No hi ha assignatures prèvies de les quals es recomani l’estudi i la superació.

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Assimilar els continguts teòrics que integren els diferents blocs temàtics de l’assignatura i desenvolupar-ne les habilitats específiques.

— Adquirir els coneixements jurídics corresponents als blocs temàtics de l’assignatura: La relació jurídica, concepte, subjectes i objecte; Els drets reals i el dret de propietat i el contracte i les obligacions.

— Aplicar en els supòsits pràctics les habilitats específiques, conèixer les normes i saber aplicar-les a cada supòsit concret.

 

 

Blocs temātics

 

1. BLOC TEMĀTIC I: EL DRET CIVIL I EL DRET CIVIL CATALĀ

*  1. Dret privat i dret públic
2. El dret civil com a dret privat general. Concepte i matèries que regula el dret civil

3. Els diferents drets civils que coexisteixen a Espanya

4. El dret civil català

2. BLOC TEMĀTIC II. LA RELACIĶ JURÍDICA I LA PERSONA

*  1. Les relacions jurídiques
2. La distinció entre el dret de crèdit i el dret real

3. La persona física

3.1. Capacitat jurídica, capacitat d’obrar i capacitat natural

3.2. Les institucions de protecció de la persona física

3.3. Domicili, nacionalitat i veïnatge civil

3.4. El Registre Civil

4. La persona jurídica

4.1. Persones jurídiques civils

4.1.1. Associacions

4.1.2. Fundacions

4.2. Persones jurídiques mercantils

4.3. El Registre Mercantil

3. BLOC TEMĀTIC III: ELS CONTRACTES

*  1. Concepte i elements del contracte civil
2. Principals tipus contractuals

2.1. La compravenda

2.2. L´arrendament

2.3. El préstec

3. Els contractes de consum

4. BLOC TEMĀTIC IV: ELS DRETS REALS

*  1. El dret real: concepte i facultats
2. Els tipus de drets reals

3. Els modes d’adquisició dels drets reals

4. La publicitat dels drets reals. El registre de la propietat

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura comprèn una part teòrica important, amb la finalitat que l’estudiant assoleixi els coneixements legals bàsics sobre l’ús i l’adquisició de la informació. El professorat explica la base d’aquesta part teòrica a les classes magistrals. A partir d’aquí, l’assignatura requereix l’estudi individual de l’alumne en les hores de treball autònom.

L’estudi de casos i la resolució d’exercicis i problemes tenen per finalitat que l’estudiant aprengui a aplicar la llei i els coneixements relacionats amb el contingut de l’assignatura.

Els grups ordinaris de grau han de combinar el treball presencial, l’autònom i el dirigit. Això s’articula mitjançant:

— Classes magistrals o expositives.

— Classes presencials teoricopràctiques.

— Treball no presencial.

 

 

Avaluaciķ acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
L’avaluació de l’assignatura, per defecte, és continuada i consta de tres proves.

— Dues proves que es fan durant el curs i que s’indiquen amb antelació suficient al principi de curs (ponderació: 50 %)

— Una prova de síntesi, que es duu a terme el dia previst per a l’examen final (ponderació 50 %). Cal obtenir-hi una nota mínima de 5 per tal que pugui fer la mitjana amb les altres activitats d’avaluació continuada.

Reavaluació

Dins del marc d’una sola convocatòria ordinària, hi ha la possibilitat de reavaluació de l’assignatura. La reavaluació exigeix que l’estudiant hagi estat avaluat prèviament i exclou els casos de no presentat. Els estudiants amb una qualificació final de suspens poden optar a la reavaluació mitjançant una nova prova de síntesi, que té la mateixa estructura que la prova final per a la modalitat d’avaluació única. En aquests casos, ja no es ponderen per a la qualificació de l´assignatura les qualificacions obtingudes en les proves d’avaluació continuada, de manera que la qualificació obtinguda en aquesta prova de síntesi de reavaluació és la qualificació final de l´assignatura que apareixerà a l´expedient de l´estudiant.

Normes generals

El professor pot tenir en compte, addicionalment a les proves avaluables, una altra mena d’evidències d’aprenentatge. La valoració que el professor faci d’aquestes evidències permet millorar, eventualment, la nota aritmètica obtinguda com a resultat de la qualificació de les proves avaluables. Especialment escau aquest fet quan la qualificació final (activitats d’AC + PS) és igual o superior a 7 i la nota de la prova de síntesi és superior (Protocol acadèmic i docent dels graus de la Facultat de Dret, art. 8).

Aquell exercici d’avaluació continuada, de síntesi o única, presencial o no presencial, que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic mereixerà la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presenti (amb una nota màxima de 4).

 

Avaluaciķ única

Els alumnes que ho vulguin poden optar pel sistema d’avaluació única, que es duu a terme el dia previst per a l’examen final. 

Per acollir-se al sistema d’avaluació única, se n’ha de tramitar la sol·licitud d’acord amb el procediment fixat per la Facultat i dins del termini establert. Els estudiants que no sol·licitin expressament acollir-se al sistema d’avaluació única, per aquest procediment i dins del termini establert, segueixen el règim d’avaluació continuada.

Reavaluació

Dins del marc d’una sola convocatòria ordinària, hi ha la possibilitat de reavaluació de l’assignatura. La reavaluació exigeix que l’estudiant hagi estat avaluat prèviament i exclou els casos de no presentat. Els estudiants amb una qualificació final de suspens poden optar a la reavaluació mitjançant una nova prova de síntesi, que té la mateixa estructura que la prova final per a la modalitat d’avaluació única. En aquests casos, ja no es ponderen per a la qualificació de l´assignatura les qualificacions obtingudes en proves d’avaluació anteriors, de manera que la qualificació obtinguda en aquesta prova de síntesi de reavaluació és la qualificació final de l´assignatura que apareixerà a l’expedient de l’estudiant.

Examen final de carrera

La convocatòria de final de carrera segueix les mateixes indicacions que l’avaluació única

Normes generals

Aquell exercici d’avaluació única que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic mereixerà la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presenti (amb una nota màxima de 4).

 

 

Fonts d'informaciķ bāsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Dret civil. Part general i dret de la persona. Arroyo i Amayuelas, Esther, autor Barcelona : Atelier Llibres Jurídics, [2018]
Tercera edició actualitzada de legislació i jurisprudència

Derecho civil de Cataluña: derecho de obligaciones y contratos. Pozo Carrascosa, Pere del, autor. Madrid : Marcial Pons, 2018

Derecho civil de Cataluña: derechos reales. Pozo Carrascosa, Pere del, autor. Madrid : Marcial Pons, 2018
Sexta edición