Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Els Trobadors i la seva Recepció Europea

Codi de l'assignatura: 364962

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Maria Reina Bastardas Rufat

Departament: Departament de Filologia Clàssica, Romànica i Semítica

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

No hi ha requisits específics per cursar aquesta assignatura.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CG1. Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica, i capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

CB3. Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de l'àrea d'estudi pròpia) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

   -

CE5. Capacitat per analitzar i interpretar, des d'una perspectiva comparada, diacrònica i sincrònica, les llengües i literatures romàniques.

   -

CE3. Coneixement de l'evolució històrica de la literatura i de la seva articulació en gèneres literaris per situar les obres més importants en el seu context literari i per valorar-les dins del conjunt de la tradició literària.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer amb certa profunditat la poesia trobadoresca i la seva influència en la lírica europea.

 

Referits a habilitats, destreses

— Analitzar i comentar textos literaris de tipus poètic.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Valorar les obres d’art de l’època medieval.

— Respectar les normes del treball científic.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Lírica trobadoresca occitana

1.1. Marc geogràfic, cronològic, històric i cultural de la lírica trobadoresca occitana

1.2. Descripció del corpus. Transmissió oral i transmissió escrita. La música. Els cançoners

1.3. Estructura i forma: versificació, combinació estròfica i recursos de la rima

1.4. Els estils de trobar

1.5. Vidas i razos

1.6. La canso i la ideologia de la fin’amor

1.7. El sirventes

1.8. Els gèneres de debat

1.9. Altres gèneres de la lírica occitana

2. La projecció de la lírica trobadoresca a la Romània

2.1. La lírica dels trouvères francesos

2.2. L’escola siciliana. La poesia de les comunes del nord d’Itàlia. El dolce stil novo

2.3. La lírica galaicoportuguesa

2.4. Més enllà de la Romània: la lírica dels Minnesänger alemanys

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia docent es basa en la combinació de classes teòriques i treball personal de l’estudiant, que es concreta en la lectura de textos, la redacció de monografies i el lliurament d’exercicis escrits al llarg del curs.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació és continuada i es basarà en les tasques següents:
— Un examen consistent en preguntes i comentari de text (30 %) (data a fixar; finals de novembre).
— Un examen més llarg que l’anterior consistent en preguntes i comentari de text (50 %) (en la data d’examen oficial fixada per la facultat).
— Participació en les sessions (20 %).
La correcció lingüística és indispensable. Els treballs amb més de deu faltes (d’ortografia, puntuació, gramàtica o sintaxi) tenen la qualificació de suspens.
Per tal que aquesta assignatura pugui ser qualificada, l’alumne ha d’haver presentat totes les tasques d’avaluació.

 

Avaluació única

En cas que l’estudiant no pugui seguir l’avaluació continuada, pot acollir-se a l’avaluació única sempre que ho sol·liciti en els terminis i termes establerts per la Facultat. L’avaluació única consisteix en un examen, amb el valor del 100 % de la nota final, que té lloc el dia de la convocatòria oficial d’examen establert per la Facultat.


Reavaluació

La reavaluació segueix el format de l’avaluació única.