Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Èpica Romànica

Codi de l'assignatura: 364963

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Maria Reina Bastardas Rufat

Departament: Departament de Filologia Clàssica, Romànica i Semítica

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

No hi ha requisits específics per cursar aquesta assignatura.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CG1. Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica, i capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

CB3. Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de l'àrea d'estudi pròpia) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

   -

CE5. Capacitat per analitzar i interpretar, des d'una perspectiva comparada, diacrònica i sincrònica, les llengües i literatures romàniques.

   -

CE3. Coneixement de l'evolució històrica de la literatura i de la seva articulació en gèneres literaris per situar les obres més importants en el seu context literari i per valorar-les dins del conjunt de la tradició literària.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer les obres del gènere més importants.

— Comprendre l’evolució del gènere al llarg dels segles.

 

Referits a habilitats, destreses

— Capacitat per comentar i analitzar textos literaris.

— Capacitat per elaborar materials de síntesi sobre obres literàries.

— Capacitat per exposar públicament el treball de síntesi elaborat.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Treballar de manera honesta i participativa.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Revisió dels aspectes bàsics a l’entorn de l’èpica. La formació de l’èpica romànica medieval

2. Estructures i tècniques de composició. La transmissió oral

3. Èpica i història. El feudalisme. Les croades

4. La cançó de gesta

5. Organització cíclica dels textos èpics

6. Les prosificacions

7. L’èpica francesa i les literatures romàniques

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia docent es basa en la combinació de classes teòriques i treball personal de l’estudiant, que es concreta en la lectura de textos, la redacció de monografies i el lliurament d’exercicis escrits al llarg del curs.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació és continuada i es basarà en les activitats següents:

― Un exercici individual que consistirà en la presentació, descripció i comentari, segons un model que es proposarà, d’una cançó de gesta. Es presentarà en paper i en una exposició oral (40 %) (data del mes de maig pendent de fixar).

― Un examen que es farà en la data fixada per la Facultat (40 %).

― Assistència i participació en les discussions plantejades a classe (20 %).

La correcció lingüística és obligatòria. Els exàmens o treballs amb, respectivament, més de deu o vint faltes (d’ortografia, puntuació, gramàtica o sintaxi) tenen la qualificació de suspens.

Per tal que aquesta assignatura pugui ser qualificada, l’alumne ha d’haver presentat totes les tasques avaluables.

 

 

Avaluació única

En cas que l’estudiant no pugui seguir l’avaluació continuada, pot acollir-se a l’avaluació única sempre que ho sol·liciti en els terminis i termes establerts per la Facultat. L’avaluació única consisteix en un examen, amb el valor del 100 % de la nota final, que té lloc el dia de la convocatòria oficial d’examen establert per la Facultat.

Reavaluació

La reavaluació segueix el format de l’avaluació única.