Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: El Lèxic Romànic: de les Glosses a la Lexicografia Digital

Codi de l'assignatura: 364974

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Maria Reina Bastardas Rufat

Departament: Departament de Filologia Clàssica, Romànica i Semítica

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

No hi ha requisits específics per cursar aquesta assignatura.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CG3. Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú, i capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

CG5. Habilitat en la utilització de recursos informàtics, tècnics i audiovisuals.

   -

CB2. Capacitat per aplicar els coneixements a la feina o ocupació d'una manera professional i desenvolupar determinades competències que permetin l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de l'àrea d'estudi.

   -

CE5. Capacitat per analitzar i interpretar, des d'una perspectiva comparada, diacrònica i sincrònica, les llengües i literatures romàniques.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer les eines de treball emprades en el camp de la lingüística.

— Conèixer els diferents marcs teòrics i metodològics en què s’han elaborat aquestes obres.

 

Referits a habilitats, destreses

— Elaborar material lexicogràfic en un nivell bàsic.

— Fer una observació metalexicogràfica.

— Exposar en públic els resultats d’un treball de síntesi.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Aprendre a treballar en equip i a col·laborar en un projecte comú.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Conceptes bàsics: lèxic, lexicografia, lexicologia, etimologia

2. Les mirades de la romanística sobre el lèxic: dialectologia, etimologia, normativa. La seva història i actualitat

3. Tipus de diccionaris. Història breu de la lexicografia. La lexicografia com a aplicació pràctica de principis teòrics. Intenció i funció dels principals diccionaris romànics, etimològics i descriptius

4. Els atles lingüístics. Onomasiologia i semasiologia. Història breu i tipologia dels atles lingüístics romànics

5. Lexicografia digital. La redacció de diccionaris en l’era digital, la lingüística de corpus i les aportacions a la lexicografia, la digitalització de diccionaris fets amb mètodes més antics

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia docent es basa en la combinació de classes teòriques i treball personal de l’estudiant, que es concreta en la lectura de textos, la redacció de monografies i el lliurament d’exercicis escrits al llarg del curs.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
L’avaluació és continuada i consisteix en les activitats següents:

— Una ressenya crítica d’un dels manuals o obres de referència sobre el lèxic romànic (30 % de la nota final).

— Una monografia sobre un aspecte del lèxic romànic (40 % de la nota final).

— Resolució d’exercicis pràctics plantejats a classe. Assistència i participació (30 % de la nota final).

La correcció lingüística és obligatòria: els exàmens o treballs amb, respectivament, més de deu o vint faltes (d’ortografia, puntuació, gramàtica o sintaxi) tenen la qualificació de suspens.

Per poder aprovar aquesta assignatura és indispensable presentar totes les activitats d’avaluació.

 

Avaluació única

En cas de no poder seguir l’avaluació continuada, hi ha la possibilitat d’acollir-se a l’avaluació única, sempre que se sol·liciti en els terminis i termes establerts per la Facultat.

L’avaluació única consisteix en un examen (100 % de la nota final), que té lloc el dia de la convocatòria oficial d’examen establert per la Facultat.


Reavaluació

La reavaluació segueix el format de l’avaluació única.