Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Diversitat i Variació en les Llengües Romàniques

Codi de l'assignatura: 364976

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Maria Reina Bastardas Rufat

Departament: Departament de Filologia Clàssica, Romànica i Semítica

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

No hi ha recomanacions específiques per a aquesta assignatura.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CG3. Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú, i capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

CG5. Habilitat en la utilització de recursos informàtics, tècnics i audiovisuals.

   -

CB5. Habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un grau d'autonomia alt.

   -

CG1. Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica, i capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

CB2. Capacitat per aplicar els coneixements a la feina o ocupació d'una manera professional i desenvolupar determinades competències que permetin l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de l'àrea d'estudi.

   -

CB3. Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de l'àrea d'estudi pròpia) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

   -

CE9. Capacitat per aplicar les tècniques d'edició filològica de textos literaris i lingüístics d'àmbit romànic.

   -

CE8. Capacitat per situar en el seu context històric els textos literaris en llengües romàniques, analitzar-ne les característiques formals i valorar-ne la qualitat estètica i la funció cultural.

   -

CE5. Capacitat per analitzar i interpretar, des d'una perspectiva comparada, diacrònica i sincrònica, les llengües i literatures romàniques.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

― Tenir una visió de conjunt sobre les llengües actuals i les varietats de l’espai romànic.

 

Referits a habilitats, destreses

― Reflexionar sobre la complexitat de les propostes taxonòmiques més recents, així com sobre altres aspectes d’actualitat com el multilingüisme o el contacte lingüístic a la Romània, entre llengües romàniques i entre llengües romàniques amb no romàniques.

 

Referits a actituds, valors i normes

― Valorar la diversitat lingüística.

― Conèixer les situacions diverses de les llengües minoritzades.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Variació romànica en el temps i l’espai. El contínuum geolectal romànic, «Romània contínua». Varietats romàniques «constitutives» i «consecutives»

2. Els conceptes de «llengua» i «dialecte». Història de les classificacions de les «llengües romàniques». Presentació i il·lustració de casos pràctics

3. Plurilingüisme i contacte de llengües a la Romània. Sociolingüística romànica. Presentació i il·lustració de casos pràctics

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia docent inclou les classes teòriques, la presentació de les eines de treball i el seguiment dels treballs específics que s’han de dur a terme.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació és continuada i consta de les proves següents:

— Un exercici individual al llarg de la primera part del quadrimestre, que cal lliurar cap a la meitat del curs i presentar oralment a classe (45 % de la nota final).

— Un examen que es farà el dia de l’examen oficial establert per la Facultat (45 %).

— Assistència i participació a classe; i contribució a la resolució de qüestions plantejades pel professorat (10 %).

La correcció lingüística és obligatòria. Els exàmens o treballs amb, respectivament, més de deu o vint faltes (d’ortografia, puntuació, gramàtica o sintaxi) tenen la qualificació de suspens.
 
Per tal que aquesta assignatura pugui ser qualificada, s’han d’haver presentat i aprovat l’exercici i l’examen.

 

Avaluació única

En cas que l’estudiant no pugui seguir l’avaluació continuada, pot acollir-se a l’avaluació única sempre que ho sol·liciti en els terminis i termes establerts per la Facultat. L’avaluació única consisteix en un examen amb el valor del 100 % de la nota final, que té lloc el dia de la convocatòria oficial d’examen establert per la Facultat.

Reavaluació
 
La reavaluació segueix el format de l’avaluació única.