Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Orígens del Teatre Europeu

Codi de l'assignatura: 364977

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Maria Reina Bastardas Rufat

Departament: Departament de Filologia Clàssica, Romànica i Semítica

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

No hi ha requisits específics per cursar aquesta assignatura.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CG3. Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú, i capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

CG5. Habilitat en la utilització de recursos informàtics, tècnics i audiovisuals.

   -

CB5. Habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un grau d'autonomia alt.

   -

CG1. Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica, i capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

CB2. Capacitat per aplicar els coneixements a la feina o ocupació d'una manera professional i desenvolupar determinades competències que permetin l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de l'àrea d'estudi.

   -

CB3. Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de l'àrea d'estudi pròpia) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

   -

CE9. Capacitat per aplicar les tècniques d'edició filològica de textos literaris i lingüístics d'àmbit romànic.

   -

CE8. Capacitat per situar en el seu context històric els textos literaris en llengües romàniques, analitzar-ne les característiques formals i valorar-ne la qualitat estètica i la funció cultural.

   -

CE5. Capacitat per analitzar i interpretar, des d'una perspectiva comparada, diacrònica i sincrònica, les llengües i literatures romàniques.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Conèixer les obres més importants del gènere.   

Comprendre l’evolució del gènere al llarg dels segles.  

 

Referits a habilitats, destreses

— Ser capaç de comentar i analitzar textos literaris.

Saber elaborar materials de síntesi sobre obres literàries.   

Ser capaç d’exposar públicament el treball de síntesi elaborat.

 

Referits a actituds, valors i normes

Treballar de manera honesta i participativa.

 

 

Blocs temàtics

 

1. De l’antiguitat al teatre medieval, crítica i recepció del teatre clàssic

2. El teatre litúrgic

2.1. Origen religiós del teatre medieval. La música. Del llatí a les llengües romàniques. El caràcter educatiu del teatre medieval

3. La representació litúrgica

3.1. Naixement de la representació litúrgica. El trop. La Visitatio sepulchri. De l’ofici litúrgic a la representació teatral

3.2. L’unguentarius i la inclusió de l’element laic dins la Visitatio sepulchri

3.3. Desenvolupament de la representació litúrgica: el cicle de Pasqua i el cicle de Nadal

4. Altres representacions religioses

4.1. L’Sponsus

4.2. Un teatre còmic? La importància del Carnaval

4.3. L’Antic Testament, Ordo Representationis Adae

4.4. Misteris i miracles, les grans passions i els temes marians

5. Espai i escenografia

5.1. L’escena, de l’interior a l’exterior de l’església

5.2. Attrezzo i maquinària

5.3. La teatralitat medieval, el teatre fora de la representació

6. El teatre urbà

6.1. La ciutat d’Arras. Del teatre religiós al teatre profà

6.2. Teatre còmic. Sermons joyeux, sotties i farces

7. Influències i pervivència del teatre medieval

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia docent es basa en la combinació de classes teòriques i treball personal de l’estudiant, i en la seva participació activa a l’aula que es concreta en la lectura de textos, la redacció de monografies i el lliurament d’exercicis escrits al llarg del curs.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació és continuada i consisteix en les activitats següents:

— Comentari de text d’un fragment o d’una obra significativa del temari estudiat a l’aula (40 %).

— Reflexió escrita a partir d’una cita en relació amb el contingut global de l’assignatura (45 %).

— Assistència i participació en les discussions plantejades a classe (15 %).

La correcció lingüística és obligatòria: els exàmens o treballs amb, respectivament, més de deu o vint faltes (d’ortografia, puntuació, gramàtica o sintaxi) tenen la qualificació de suspens.

Per poder aprovar aquesta assignatura és indispensable presentar totes les activitats d’avaluació.

 

Avaluació única

En cas de no poder seguir l’avaluació continuada, hi ha la possibilitat d’acollir-se a l’avaluació única, sempre que se sol·liciti en els terminis i termes establerts per la Facultat.

L’avaluació única consisteix en un examen (100 % de la nota final), que té lloc el dia de la convocatòria oficial d’examen establert per la Facultat.

Reavaluació   

La reavaluació segueix el format de l’avaluació única.