Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Bernat Metge i la Literatura del Segle XIV

Codi de l'assignatura: 360670

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Josep Maria Domingo Clua

Departament: Departament de Filologia Catalana i Lingüística General

crèdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Capacitat per generar idees noves. Creativitat.

   -

E) Pràctica en la interpretació contextualitzada de textos procedents de diferents èpoques i tradicions culturals.

   -

Capacitat per analitzar, sintetitzar i explicar documents culturals i textos literaris en les llengües estudiades (llengua A i llengua B o C).

   -

C) Coneixement expert de la literatura catalana medieval, moderna i contemporània.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Adquirir una visió de conjunt de la literatura catalana del segle xiv.

— Familiaritzar-se amb les fonts d’informació bibliogràfica més importants.

— Aprofundir el coneixement de la llengua antiga.

 

Referits a habilitats, destreses


— Saber ordenar les fonts d’informació disponibles i els coneixements adquirits per aconseguir una comprensió precisa i ordenada dels fenòmens literaris i culturals del segle xiv.
— Saber expressar per escrit els coneixements que s’han adquirit sobre la literatura catalana del segle xiv, articulant un discurs correcte, coherent, cohesionat i adequat al context comunicatiu.
— Saber traduir textos catalans antics (tant en català com en occità) al català actual.

 

Referits a actituds, valors i normes


— Organitzar i planificar l’aprenentatge mitjançant objectius i estratègies.
— Aprendre autònomament i valorar l’enriquiment que suposa l’intercanvi i l’aprenentatge de grup.

 

 

Blocs temàtics

 

1. La literatura de tradició trobadoresca i la cort

*  
 Poesia lírica: Gilabert de Próixita i/o Andreu Febrer. Narrativa en vers: «La faula» de Guillem de Torroella, el «Fraire de joi» i/o el «Salut d’amor»

2. Escriptors doctrinals del segle xiv

*  
Sant Vicent Ferrer i la predicació. Francesc Eiximenis i la divulgació cultural per a laics

3. Bernat Metge

*  
Vida i obra de Metge. El «Sermó». El «Llibre de Fortuna e Prudència»: sàtira i consolació

4. Estructura i contingut de Lo somni de Bernat Metge

*  
Fonts, intenció, ambigüitat i forma dialògica

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


El curs es planteja com una introducció a la història de la literatura del segle xiv, a partir de l’obra de Bernat Metge. Per això, l’estudiant ha de llegir en profunditat Lo somni i familiaritzar-se amb una selecció de textos poètics i narratius de l’època, controlar les seves idees fonamentals sobre la literatura i situar-los en el seu context històric i literari.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Per valorar el nivell d’assimilació de les competències associades a la matèria, es durà a terme un procés d’avaluació continuada, formativa i formadora. S’obtindran dades en dos blocs:

a) Treballs de seguiment dels continguts del temari (40 %) com, per exemple, exercicis de traducció de la llengua antiga, exercicis de control de lectura, exercicis de comentari de text, participació en fòrums, exposicions orals, exercicis de reflexió, etc.

 

b) Treballs d’elaboració dels continguts del temari (60 %) com, per exemple, assaigs acadèmics, desenvolupament de materials divulgatius, preparació de seqüències o de materials didàctics, exercicis de creació literària, establiment de rutes literàries, etc.

 

Es tindrà en compte la participació en les dinàmiques de l’assignatura en les activitats sincròniques i a les sessions de treball tutelat. Es fomentarà l’autoavaluació i l’avaluació entre iguals, sobretot, a través de mitjans digitals. Per obtenir una qualificació de l’avaluació continuada cal haver fet tots els exercicis programats.

 

 

Avaluació única

En cas que l’estudiant no pugui seguir l’avaluació continuada, pot acollir-se a l’avaluació única sempre que ho sol·liciti en els terminis i termes establerts per la Facultat de Filologia.

En l’opció d’avaluació única s’obtindran proves del nivell d’assimilació de les competències associades a la matèria mitjançant treballs d’elaboració dels continguts del temari (100 %) com, per exemple, assaigs acadèmics, desenvolupament de materials divulgatius, preparació de seqüències o de materials didàctics, exercicis de creació literària, establiment de rutes literàries, etc.